Haba hari icyemezo ufashe ?

Ndashaka gukizwa uyu mwanya
Nari narasubiye inyuma, ndihannye uyu munsi
Narakijijwe, nkomeje urugendo rujya mu ijuru
Ndacyabitekerezaho

Uzuza ibi bikurikira