Yesu yuzuye amahoro akagira n’inkota

Kwamamaza

agakiza

Yesu yuzuye amahoro akagira n’inkota


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-01-22 06:13:16


Yesu yuzuye amahoro akagira n’inkota

Abantu benshi ntibasobanukiwe neza Yesu Kristo n’umurimo wamuzanye ku isi .Bamwe muri twe baziko ari umwana Imana ikunda cyane wapfuye agacungura abamwizeye bose, ariko na none bake muri bo nibo bazi ko atazanywe n’amahoro gusa.

“Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota”.

Kuki Yesu w’umunyabuntu kandi wuzuye urukundo azanye inkota?

Reka turebere hamwe icyo bibiliya ibivugaho:

Amafoto menshi, ibishushanyo bitandukanye byerekana Yesu aseka , amwenyura,yitonze ateruye umwana w’intama mu biganza bye, aganiriza abana bicaye imbere ye, afite impuhwe nyinshi bikerekana urukundo rwe,ubwitonzi,n’ingeso nziza. Ibi bigashimangira ko Yesu agwaneza ntibatwereke neza Yesu uwo ari we: ko ari umwana w’Imana waje kurangiza intambara undi muntu wese atabasha kurwana ngo ayitsinde no kumaraho imirimo yose ya satani.

“Ukora ibyaha ni uwa satani, kuko uhereye mbere na mbere satani akora ibyaha. Ibyo umwana w’Imana yerekaniwe ni ibi: ni ukugira ngo amareho imirimo ya satani”.(1Yohana3:8)

Yesu yaje kumaraho ibikorwa byose bya satani. Yaje gukuraho ibyaha mu buzima bwa muntu. Urupfu rwe rwatumye twishyurirwa imyenda y’ibyaha, kuzuka kwe guha ibyiringiro abamwizera. Umurimo yakoze utwemezako twemewe n’Imana ititaye kubyo twakoze ahubwo kubyo Yesu yakoze. Ariko uyu mudendezo ntiwatanzwe kuri byose.
Icyo abantu badakunze gusobanukirwa ni ukumvako igihe Kristo apfira ibyaha by’abantu kugirango bababarirwe, si bose bakiriye izo mbabazi. Mu gihe kwitanga kwe kwakorewe ku bantu bose ariko si ko bose bashobora kwishimira uwo mudendezo wavuye mu kumeneka kw’amaraso ye.

Yesu ntiyazanywe no kuzana amahoro ku isi, ahubwo kwari ukugirango abamwizera bakicuza ibyaha byabo bashobore kugira amahoro aturuka ku Mana.

Kristo ntiyazanywe no kuzana amahoro kuko yaje mu ntambara y’ibyaha byacu.Yazanye yazanye inkota yo gukuraho icyaha kiri hagati yacu no gukuraho ibintu bidutandukanya n’Imana.Yazanywe kandi no kwerekana abakwiriye gucungurwa bamwizeye n’abandi banze kumwizera n’iteka bakwiye gucirwaho.

Ubwe yaravuze ati:

“Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w’ikinege kugirango umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugirango abari mu isi bakizwe na we, umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry’umwana w’Imana w’ikinege.( Yohana3:16-18)

Yesu ni umwami w’amahoro ariko kandi ayo mahoro agabirwa abamwizeye niyo mpamvu abakristo bakwiye guharanira gukora ibishimwa n’Imana kugira ngo batazahuranywa n’ikota yaka umuriro izarimbura abagomeye n’abanze kumvira Imana.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?