Waruzi ko ibyiringiro by’abera bidashingiye(...)

Kwamamaza

agakiza

Waruzi ko ibyiringiro by’abera bidashingiye kubyo Imana itanga, ahubwo biri kw’Itanga byose?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-01-12 06:59:45


Waruzi ko ibyiringiro by’abera bidashingiye kubyo Imana itanga, ahubwo biri kw’Itanga byose?

Ikintu kiza kandi cy’ingenzi kubizera Imana , ni ugufata ibyiringiro byose ukabishyira mu Witeka. Ubundi Uwiteka ni we gupfa no kubaho, ni we mahoro yacu, ni we byiringiro byacu, ni we byose kuri twe. Wasobanukiwe ko iyo wakiriye Kristo nk’Umwami n’Umukiza uba uvanze ubuzima bwawe n’ubwe?

“Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko azahwana n’igiti cyatewe hafi y’amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo.”

Umutima w’umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ni nde ushobora kuwumenya uko uri? Jye Uwiteka ni jye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n’inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Yeremiya 17: 7-10

Kwivuza ni byiza, gukora ibishoboka byose ni byiza, ibyo Imana izagushoboza byose uzabikore ariko ntuzakore ikosa ryo kumukuraho ibyiringiro. Ibyo uzageraho nk’umugisha ni byiza, ibyo Imana izaguha ibishimirwe ariko n’ibyo utazageraho ntuzakore ikosa ryo kuyikuraho ibyiringiro, waba uhemutse.

Kubera iki?, kubera ko muba mwaragiranye igihango na Kristo, mwaragiranye isezerano, ari we mahoro yawe no gupfa kwawe, ndetse no kubaho kwawe.

“Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko azahwana n’iiti cyatewe hafi y’amazi gishora imizi mu migezi”

Ibyiringiro ni mukuru wo kwizera

Ibyiringiro bitandukanye no kwizera. Ushobora kwizera umuntu wenda akakubwira ati’ Nzaguha amafaranga’, undi akakubwira ati’ Runaka yarayagusezeranyije?, ati’ Yooo! Nanjye yarambeshye!’, bimwe wari wizeye akaba abigukuyemo.

Ariko ibyiringiro ni ikintu kidashidikanywaho!, mu ijambo rimwe ibyiringiro ni ubuzima. Ibyiringiro ni mukuru wo kwizera iyo urebye ibyiringiro biba byarivanze nawe. Umva uko Yobu yavuze

‘Nubwo Imana yanyica nzapfa nkiyiringiye, aravuga ngo ibyiringiro byanjye nzabisiga ku myugariro y’urupfu ninzuka mbizukane’.

Uzi kugira ibyiringiro ko wumva nubwo uzapfa uzazuka?, ibi nibyo bigize abera b’Imana ni uko Yesu ashobora kuza kubicu tukamubona kandi ataranaza tugapfa turabizi ko aho tuzaborera Imana izaba ihazi, impanda nivuga tuzaba abambere kuzuka hanyuma abazaba bagihari badukurikire.

Ku bantu batari bakizwa, nagira ngo mbabwire ko nta kintu kiryoshye nko gufata ubuzima bwawe ukabushyira muri Kristo Yesu, ashobora kuguha ibyishimo nta gishimishije gihari. Ashobora kuguha amahoro kandi uri mu mahoro make, ashobora kuguha ubuzima ntubeho ufite agahinda gakabije, ukajya wumva ufite amahoro kandi mubyukuri uri mu bintu biteye ubwoba.

Erega n’abera bambere ni ho banyuze, bajugunyiwe intare, bakerejwe inkerezo, batwikishijwe umuriro, bambuwe ibyabo byose. Bari bambaye ubusa, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga, isi ntibyari bikwiriye ko bayibamo, isi yarabangaga. Ariko bari bafite amahoro, bari bafite ibyiringiro kugeza ubwo bapfuye bagihamya ibyo bemera.

Rero ibyiringiro ni ikintu cy’ingenzi tudakwiye gutakaza. “ Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro’.

Ntabwo nzi imyaka umaze mu gakiza, ariko iyo waba umaze yose ukwiye gutera intambwe kugeza ubwo Uwiteka bitagarukira mu kumwizera gusa, ahubwo Uwiteka akaguhindukira ibyiringiro. Nugera kuri urwo rwego rero, uzahwana n’igiti cyatewe hafi y’amazi. Igiti cyatewe hafi y’imigezi y’amazi ntigishobora kwiganyira kuko aho gishorera imizi ni muri we. Ntikiganyira ngo ‘Amapfa yacanye’, nubwo ahandi hose haba hari ubutayu cyo kizakomeza kugira amakakama n’itoto kuko aho cyatewe ni heza.

Dukwiye gushorera imizi muri we, tugashorera imizi mu ijambo ry’Imana, tugashorera imizi mu masezerano ye , tugashorera imizi mu masengesho, tugashorera imizi mugukorera Imana, mbese tukirundumurira mu Mana.

“Umutima w’umuntu urusha ibitu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ni nde ushobora kuwumenya uko uri?”.

Uziko hari igihe umutima ugushuka ukakubwira ngo’ Ariko waciye kuruhande, ngo hari ukuntu wabigenza!, hanyuma se ntuzagaruka ukihana bakakubabarira?. Umutima w’umuntu urusha ibintu byose gushukana!,. Hanyuma se impanda ivuze?, hanyuma se upfuye byazagenda bite?. Usibye ko n’ibyo twita ibisubizo bivuye mu byaha, ntibizana amahoro.

Hari igihe umutima ugushuka ukakubwira ngo ‘Abadasenga se ntibabaho, uzajya wirirwa wiyicisha inzara!’, Ese ubuzima budasenga umuntu yabureka akabaho gute?, ese umuntu yahagarika guhumeka akabaho?. Oya! Ntidushobora gushorera imizi ku Witeka tudasenga.

“kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ni nde ushobora kuwumenya uko uri?”

Umutima ntuzagushuke ngo ujye mu bapfumu, ngo’ Erega ngo ni abavuzi nabo barasenga!’. Ariko mubyukuri bikaba ari umwuka w’ubupfumu, akaba agiye mu bapfumu.

Uwiteka ni we ugerageza umutima mu gicuku cya nijoro, akawugerageza mu byo utekereza, akawugerageza mubyo ugambirira, akawubirindura mu ndiba yawo nubwo bakubona useka. Bakakubona uririmba, bakabona ukorera Imana, Uwiteka agaragura umutima akamenya ibiwurimo. Hanyuma ngo ‘Akaba yiteguye kuzakwitura ibihwanye n’inzira zawe’!.

Akabazo kamwe k’amatsiko?!, Uwiteka atwituye ibihwanye n’ibyo dukora twakwishima?.

Niba tutakwishima rero ni byiza ko duhindura. Hanyuma Uwiteka tukamugira ibyiringiro akaba uwambere mu buzima bwacu, muri byose akatubera ibyiringiro. Ibyiza bizavamo ni uko tuzahorana itoto, kandi tuzashorera imizi ku migezi, kandi tuzakomeza kwera imbuto.

Iyi nyigisho mwayiteguriwe, munayigezwaho na Pasiteri Habyarimana Desire, yatambutse kuri Agakiza Tv

Umva hano iyi nyigisho yose

Source: Agakiza Tv

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?