Umusozi wa Elayono ni musozi ki ?

Kwamamaza

agakiza

Umusozi wa Elayono ni musozi ki ?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2017-06-13 04:59:30


Umusozi wa Elayono ni musozi ki ?

Umusozi wa Elayono ni umusozi uba mu gihugu cya Isirayeli. Ni umusozi ufite amateka menshi mu buzima bw’aba Kristo. Niwo Yesu azakandagiraho agarutse aje kwima ingoma y’imyaka 1000 ari kumwe n’itorero. Uyu musozi uteganye n’umusozi wa Siyoni ariwo Salomo yubatseho urusengero niwo Yerusalemu. Uyu musozi uba i burasirazuba bwa Jerusalem. Ufite ubutumburuke bwa metero 815.

Kubera iki witwa umusozi wa Elayono? Ni ukubera ko mu gihe cya Yesu uyu musozi wari uteyeho ibiti bya Elayo. Amavuta yavaga muri izo mbuto za Elayo yabaga agenewe kwimika abami n’abatambyi bakuru.

Uyu musozi ufite amateka menshi.

1. Aha niho Dawidi yatereye ahunga abusalomu. 2 samweli 15: 30.” Dawidi aterera aho bazamukira ku musozi wa Elayono agenda arira ikijyaruguru, yari atwikiriye umutwe adakwese, kandi nabari kumwe na we bose bitwikira imitwe bazamuka barira ikijyaruguru”
Umwami Salomo yari yarubakiye ibigirwamana by’abagore be kuri uwo musozi:
1Abami 11:7, Bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye I Yerusalemu…

2. 2 Abami 23:13, Kandi ingoro zari ziteganye n’I Yerusalemu zari I buryo bw’umusozi w’ I rimbukiro, izo umwami Salomo yubakiye Ashitaroti ikizira cy’abasidoni, na Kemoshi ikizira cy’abamoabu, na Milikomu ikizira cy’abamoni,….

Uyu musozi kandi kubera ubuhanuzi buri muri zakariya 14:4 , guhera mu kinyejana cya 10 mbere ya Kristo Abayuda bahisemo kuhashyira irimbi. Ubwo buhanuzi bugira buti: “ Uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono, werekeye I Yerusalemu I Burasirazuba. Uwo musozi wa Elayono uzasadukamo kabiri uhereye I burasirazuba ugeze iburasirazuba. Uzacikamo igikombe kinini cyane, igice cy’umusozi kimwe kizashinguka kijye Ikasikazi, ikindi kizajya ikusi.
Kubera ubu buhanuzi bahisemo kuhashyira irimbi mu rwego rwo kugira ngo Mesiya ubwo azaza akahashinga ibirenge bazahereko bazuke. Hari imva zirenga 70,000.


Imva z’abayuda ziri kuri uyu musozi. Mesiya naza bizera ko bazaherako bakazuka.

Ibindi bikorwa byahabereye :

Kuri uyu musozi kandi niho Yesu yakundaga gusengera. Luka 21 : 37, Iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono.

Igihe bari bari ku musozi wa Elayono nibwo Yesu yigishije intumwa gusenga Dawe uri mw’ijuru.


Aha niho bari bicaye abigisha gusenga. Ni ku musozi wa Elayono.

Yesu ari ku musozi wa Elayono nibwo yahanuye gusenyuka kwa Yerusalemu : Mariko 13 : 3, Yicaye ku musozi wa Elayono, yerekeye urusengero….
Abantu baramuhimbaje uhereye igihe yendaga kugera mw’i banga ry’umusozi wa Elayono, Luka 19 :37-42, Yenda kugera mwibanga ry’umusozi wa Elayono, iteraniro rinini ry’abigishwa be bose batangira kunezerwa … ageze hafi abona umurwa arawuririra ati : « Uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro,ariko noneho bihishwe amaso yawe
Getsemane iri kuri uwo musozi hasi aho utangirira.


Bimwe muri ibyo biti n’ibyo mu gihe cya YESU.

Kuri uyu musozi kandi niho Yesu yatandukaniye n’intumwa ajya mw’ijuru. Ibyakozwe 1 :12, Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono, ….

Aba Isiramu kuko bemera Yesu nk’umuhanuzi ntabwo bemera ko yapfuye ahubwo bemera ko yazamutse mwijuru adapfuye nkuko tubisanga muri Quran sourate 4, 157-158. Kubwibyo bubatse umusigiti ku musozi Elayono ahantu hari ikimenyetso cy’ikirenge basobanura ko ari ikirenge cya YESU aho yari ahagaze igihe yazamukaga ajya mw’ijuru.

Winjiye imbere ubonamo aho hantu yari akandagiye. Iyo nyubako nayo iri kuri uyu musozi wa Elayono. Ni umusigiti. Yesu ni ikimenyetso kigibwaho impaka nkuko Bibiriya ibivuga koko.

Udukurikire mu nkuru y’ubutaha tuzavuga ku wundi musozi. Yesu abahe umugisha.

[email protected]

Ibitekerezo (1)

Uwumvira Marius

29-07-2021    10:54

Ndakijinjwe nejenjwe nokumenya amakuru yu yumusozi elayono mukoze cyane

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?