Ufite inshingano ikomeye yo kurinda umutima(...)

Kwamamaza

agakiza

Ufite inshingano ikomeye yo kurinda umutima wawe


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-08-08 09:01:31


Ufite inshingano ikomeye yo kurinda umutima wawe

“Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari ho iby’ubugingo bikomokaho.”(Imigani4:23)

Abantu bamwe bagerageza kwirinda ibintu bibi n’ibindi byanduye ngo bitinjira mu mutima wabo, ariko mu by’ukuri si ibintu byoroshye gukora kuko bisaba imbaraga nyinshi, kwitonda, no kwitwararika kugirango hatagira ikiwinjiramo.

Ese kuki umutima ukenera imbaraga nyinshi mu kuwurinda? Kuki bisa nk’aho ari akantu gato koroshye kadusaba kwitondera?

Umutima ufatwa nk’ikigega aho byose bikomoka (Imigani4:23). Ibibazo byose by’ubuzima duhura nabyo byaba bibi (nk’irari, ubusambo, urwango… ) ndetse n’ibyiza (urukundo, kwita ku bandi, …) byose ni ho bituruka. Muri make dukwiye kumva ko mu mutima ari ho imigambi yose ikorerwa.

Mu gitabo cya Yeremiya hatubwira impamvu nyamukuru ituma kurinda umutima bitoroshye: “Umutima w’umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ni nde ushobora kuwumenya uko uri?”(Yeremiya17:9)

Umwami yesu yavuze ko ibiva mu muntu ari byo bimuhumanya:

“Kuko mu mitima y’abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n’iby’isoni nke, ijisho ribi n’ibitutsi, ubwibone n’ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu ni byo bimuhumanya.” (Mariko 7:21-23)

Umutima winangiye udahindutse, wanduye uzaguma gushukana , keretse gusa wejejwe n’ijambo ry’Imana. “Umusore azeza inzira ye ate? Azayejesha kuyitondera nk’uko ijambo ryawe ritegeka.”( (Zaburi119:9)

Kugeza ubu tumaze gusobanukirwa ko umutima uguma gushukana iyo utarimo ijambo ry’Imana. Abakristo bashoboye kwitondera ijambo ry’Imana nk’uko tubisoma muri Zaburi119:9, babasha kurinda umutima wabo.

Umwami Yesu yavuzeko n’uburyo tureba bigaragaza uko tumeze mu mutima:

“Itabaza ry’umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo, ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuko umucyo ukurimo nuba umwijima, mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi!”(Matayo6:22-23)

Yesu yakomeje avuga ko n’ibyo dufata nk’ibintu byoroheje byose biva mu mutima kandi bikatuzanira gukiranirwa. “….. jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwenese akwiriye guhanwa n’abacamanza, uzatuka mwenese ati ‘Wa mupfu we’, akwiriye guhanirwa mu rukiko, uzabwira mwenese ati ‘Wa gicucu we’, akwiriye gushyirwa mu muriro w’i Gehinomu……”(Matayo5:21-22, 27-30)

Muby’ukuri dufite ubushobozi bwo guhitamo ikiri n’icyiza, kiboneye cy’ukuri kandi gishimisha Imana no mubihe bitatworoheye. “Ibisigaye bene Data, iby’ukuri byose, ibyo kūbahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby’igikundiro byose n’ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abe ari byo mwibwira.”(Abafilipi4:8)

Umutima ni ikintu dukwiye kwitaho, dutegetswe kuwurinda. Umutima ni ikintu cyoroshye cyane, dukwiye kuwurinda gukora icyaha . tuzabona ubwugamo bw’umwuka n’intwaro za wo nitumara igihe dusoma ijambo ry’Imana tunasenga.

Nshuti, uru rugamba ni urw’umwuka, bizasaba imbaraga zawo mu kurutsinda. Reka twitoze kugendera mu ijambo ry’Imana no no gukora ibyo ishaka. “Hahirwa abagenda batunganye, bakagendera mu mategeko y’Uwiteka. Hahirwa abitondera ibyo yahamije, Bakamushakisha umutima wose. Ni koko nta cy’ubugoryi bakora, Bagendera mu nzira ze……… Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye, Kugira ngo ntagucumuraho.”(Zaburi119:1-3, 11)

Sophie @agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?