Ubuzima bw’umukristo bushingiye ku kuyoborwa(...)

Kwamamaza

agakiza

Ubuzima bw’umukristo bushingiye ku kuyoborwa n’Umwuka


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-03-19 05:10:47


Ubuzima bw’umukristo bushingiye ku kuyoborwa n’Umwuka

Ndavuga nti “Muyoborwe n’Umwuka”, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira ku ko kamere irarikira ibyo Umwuka yanga, kandi Umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye, ni cyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n’Umwuka, ntimuba mugitwarwa n’amategeko (Abagalatiya 5:16-18).

Izina ryose wakwitwa, idini yose wasengeramo, ugikora imirimo ya kamere, ntuzaragwa ubwami bw’Imana. Ikintu cy’ingenzi umukristo akwiye kumenya kandi akagishyira mu bikorwa ni ukwemera kuyoborwa n’Umwuka kuko ni byo bizamuhesha kubona umurage w’abera.

Mu kuyoborwa n’Umwuka habamo kumvira Imana

Dawidi yari afite umutima unezeza Imana mu buto bwe kandi wakoraga nkuko Imana ishaka. Kandi nta muntu numwe wari uzi imibanire ye n’Imana. Umunsi umwe umugabo Goliyati wari intwari cyane, kandi wari umenyereye intambara yasuzugura ingabo z’Abisilayeri kandi akabatuka ibitutsi bikomeye. Kubera ko ingabo zose z’Abisirayeli zari zaratsinzwe, bituma umwami Sawuli ashyiraho intego. Avuga ko uzamurwanya akamutsinda, azamugororera, ubutunzi bw’inshi, azaba umukwe w’umwami, kandi we n’umuryango we akazawuha umudendezo.

Ibi bintu 3 byashushanyaga ibintu Imana izahemba abera bazaba banesheje Satani. Icyambere yari yamwemereye ubutunzi bwinshi, iki ni ikimenyetso cy’uko natwe abazaba banesheje Imana izatugororera ubutunzi bw’inshi. Icyakabiri ni uko yari kumushyingira umukobwa we, bitwibutsa ko Ijambo ry’Imana ryavuze ko turi abageni. Ati “Nimwishime munezerwe kuko ubukwe bw’umwana w’intama busohoye, ubukwe buzatahwa n’abamalaika”. Icya nyuma ngo azamuha umudendezo, niko natwe Imana izaduha umudendezo w’iteka ryose kuko nta bizaba biduhiga.

Nyuma y’iminsi mirongo ine Goliyati abatuka bihuza nuko Dawidi yari agemuriye bene se yumva abatuka. Ariko Dawidi yibaza ikibazo kimwe ati “Mbese uriya ninde usuzugura agatuka ingabo z’Imana?” Avuze ko amuha ubuhamya bwuko yaragiraga intama akica intare n’idubu bimuteye arangije aramubwira ati “Uwo mufirisitiya utarakebwe azapfa nk’imwe muri zo.” Arangije ati “Imana yabanaga nanjye iracyabana nanjye”. Sawuli aramwemerera aragenda.

Ihishurirwa ufite rijyana n’ikigero cyo kwizera ufite

Niyo mpamvu yagereranijne Goliyati n’Imana asanga Goliyati ari busa, bituma amutera mu izina ry’Uwiteka Imana ya Isirayeli yasuzuguye, uyu munsi arakungabiza nguce igihanga nkubagire ibisiga byo mukirere n’inyamaswa zo mu ishyamba. Kandi bimenyekane ko uwiteka adakirisha ingabo cyangwa inkota. Dukwiriye kurushaho guhishurirwa Imana mu buzima bwacu nibwo tuzarushaho kugira umutima nk’uwo Imana ishaka. Iyo utindanye n’Imana uhumuraho ubumana.

Abagalatiya 5:16 “Ndavuga nti “Muyoborwe n’Umwuka”, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira 17 kuko kamere irarikira ibyo Umwuka yanga, kandi Umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye, ni cyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. 18Ariko niba muyoborwa n’Umwuka, ntimuba mugitwarwa n’amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n’iby’isoni nke, 20no gusenga ibishushanyo, no kuroga no kwangana no gutongana, n’ishyari n’umujinya n’amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, 21no kugomanwa no gusinda, n’ibiganiro bibi n’ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk’uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw’Imana”.

2Abakorinto 5:17 “17Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Dore byose biba bihindutse bishya.” Impamvu dukwiriye kuba icyaremwe gishya ni uko tugiye mu gihugu gishya kandi aho nta bizira bigerayo. Ntidukwiriye kumera nk’Abisirayeli bavuye muri Egiputa ariko Egiputa ntiyabavamo, bituma barimbukira mu butayu.

Source:cepurhuye.org

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?