Ubuzima bufite iyihe ntego (Umunsi 6, Igice(...)

Kwamamaza

agakiza

Ubuzima bufite iyihe ntego (Umunsi 6, Igice 2)?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-11-14 11:44:28


Ubuzima bufite iyihe ntego (Umunsi 6, Igice 2)?

Rick Warren ni umupasiteri w’umunyamerika akaba n’umwanditsi w’ibitabo.

Ni nacyo gisobanura impamvu amwe mu masezerano y`Imana asa n`adasohora, amasengesho amwe asa n`adasubizwa, kandi bimwe mu bitubaho bigasa n`akarengane. Ni uko tutari twagera ku ndunduro y`inkuru yacu.

Kugira ngo idutangire twekujya twihambira ku by`isi, Imana yaraturetse ngo tujye duhura n`ibitubangamira n’imibabaro mu buzima, bityo duhorane kwifuza kutazigera gushira igihe tukiri hano mu isi.

Ntago dushobora kunezezwa byuzuye hano ku isi kuko si ko Imana yabiteganije! Isi si bwo buturo bwacu bw’iteka ; twaremewe isi nziza iruta iyi ngiyi. Ntabwo ifi yanezerwa uyituje imusozi,kuko yaremewe kuba mu mazi. Igisiga cya sakabaka ntabwo cyanezerwa ukibujije kuguruka. Ntabwo uzigera unezerwa byimazeyo hano ku isi kuko waremewe kunezezwa n`ibyo uhabona. Uzagira ibihe byo kunezerwa hano ku isi ariko ntahuriro n`ibyo Imana yaguteganyirije hanyuma.

Gusobanukirwa neza ko ubuzima hano ku isi ari icumbi ry`igihe gito byagombye guhindura burundu ibyo ushyira imbere. Ibizagira agaciro mubuzima bw`iteka ni byo byagombye guhabwa umwanya wa mbere iyo uhitamo aho kugendera ku by`igihe gito bishirana n`ubuzima. C.S.Lewis yabivuze neza ngo “Ibizatubaho bizahora ari imburamumaro mu buzima .”

Bibiliya iravuga ngo “ Ntidutambira ibiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka “.Kuko ibiboneka ari iby`igihe gito,na ho ibitaboneka bikaba iby’iteka ryose. Byaba ari ukwibeshya gukomeye wibwiyeko intego y`Imana ku buzima bwawe ari ukugukungahaza ku mutungo cyangwa kukugira icyirangirire nk`uko isi ibitubwira. Ubugingo bwinshi Umwami Yesu yavuze ntaho buhuriye no gukungahara ku butunzi, kandi gukiranukira Imana ntago ari ingwate yo kujya imbere mu kazi cyangwa mu muhamagaro. Ntugahange amaso ku makamba ya hano ku isi, ni ay`igihe gito. Paulo yari umwiringirwa mu murimo we ariko yarangirije ubuzima bwe muri gereza. Yohana umubatiza yari umwiringirwa ariko yaciwe igihanga.

Ibihumbi n`ibihumbi by`abakristo barishwe babahora kubaha Imana, abandi batakaje ibyo bari batunze byose, abandi barangije ubuzima bwabo ntacyo basize inyuma bakwerekana kibaranga. Ariko iherezo ry`ubuzima ku isi si ryo herezo nyakuri!

Mu maso y`Imana, ibihangange byo kwizera si abafite ubutunzi bwinshi, ibihangange, abanyacyubahiro bo muri ubu buzima, ahubwo ni abafata ubuzima ku isi nk`umurimo w`igihe gito bakawukorana ubudahemuka, bategereje igihembo cyabo mu ijuru. Dore uko bibiliya ishushanya inzu y`amafoto y`intwari zo mu bwami bw`Imana

Abo bantu bose b`ibitangaza bapfuye bacyizera. Bari batarahabwa ibyo Imana yasezeranije abantu bayo, ahubwo babiroraga nk’ibiri kure cyane maze bakanezerwa. Ibyo byatumaga bavuga ko bameze nk’abashyitsi n’abimukira mu isi… bashakaga gakondo irusha icyo gihugu kuba nziza ,ari yo yo mu ijuru. Ni cyo gituma Imana idakorwa n’isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu’

Igihe cyawe hano ku isi si yo nkuru yuzuye y’ubuzima bwawe. Ugomba gutekereza igihe uzaba ugeze mu ijuru kuko hari ibice bitari byandikwa ku nkuru y’imireho yawe. Bisaba kwizera ngo ushobore kuba ku isi nk’umwimukira.

Hari inkuru yak era abantu bakunze gusubiramo, ivuga iby’umumisiyoneri wari utashye agiye mu kiruhuko cy’izabukuru, aza kwisanga mu bwato bumwe na perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika . Bageze iyo bajya basanga ikivunge cy’abantu, bande ya gisirikare ivuza fanfare, bamsasiye umukeka w’umutuku w’icyubahiro, abanyamakuru n’abanyacyubahiro bose babukereye baje kwakira umukuru w’igihugu mu cyubahiro cye. Misiyoneri amanuka ku bwato nta n’umubonye,agenda ababaye ndetse ashaririwe, atangira kwitotombera Imana. Hanyuma Imana iramwongorera iti ‘Ibuka, mwana wanjye, wowe ntiwari wagera iwanyu’’

Ugikoza ikirenge mu ijuru uzahita wiyamirira uti ‘kuki nataye igihe cyanjye nita ku bintu by’igihe gito?’ Natekerezaga iki? Kuki nataye igihe cyinshi, imbaraga ndetse n’ibitekerezo mpangayikiye ibitazarama?’

Ubuzima nibugukomerera, niwumva ushidikanya bikurenze,cyangwa ugatangira kwibaza niba kubaho kubwa Krisito hariicyo bimaze, ujye wibuka ko utari wagera imuhira. Umunsi wapfuye, ntabwo bazagutwara bakuvana iwanyu, nibwo uzaba ugiye iwanyu.

Ingingo yo kuzirikana: Iyi si si iwacu

Umuronko wo gufata mu mutwe: ‘Ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka kuko ibiboneka ari iby’igihe gito, naho ibitaboneka bikaba aby’iteka ryose’ 2Abakorinto 4:18

Ikibazo cyo gutekerezaho: Kumenya ko ubuzima hano ku isi ari umurimo w’igihe gito byahindura bite uburyo nsanzwe mbaho muri iki gihe ?

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?