Twigire hamwe igitabo cya Nehemiya (IV)

Kwamamaza

agakiza

Twigire hamwe igitabo cya Nehemiya (IV)


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-07-15 09:07:36


Twigire hamwe igitabo cya Nehemiya (IV)

Kandi irembo rinyuzwamo imyanda risanwa na Malikiya mwene Rekabu, umutware wo mu butware bw’i Betihakeremu. Uwo araryubaka ateraho inzugi zaryo n’ibyuma bizihindira n’ibihindizo byaryo. Dukomeje inyigisho yacu mu gitabo cya Nehemiya uyumunsi turareba irembo rinyuzwamo imyanda (Nehemiya: 3:14)

Nehemiya ageze i Yerusalemu ubwo yajyaga gusura amarembo ya Yerusalemu yasanze iri rembo na ryo ryarasenyutse ategeka ko ryongera rigasanwa.

Igihe abisiraheli bari mu butayu Mose yajyanye ihema arishinga hirya y’ingando z’amahema yabo ahitaruye aryita ihema ry’ibonaniro uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya ku ihema ry’ibonaniro ryari hirya yaho. Kuva: 33:7

Ibi byatumye Abisiraheli bakomeza uyu muco ariko bageze i Yerusalemu mu marembo 12 yaragize umurwa wa Yerusalemu harimo n’irembo rinyuzamwo imyanda, impamvu yaryo kwari ukugira ngo ushaka kujya mwihema ry’ibonaniro wese abanze ajye kw’irembo rinyuzwamo imyanda akore icyo bitaga gusesa ivu aribyo twita kwihana ibyaha muri iki gihe, abone kujya mw’ihema ry’ibonaniro atunganye adafite imyanda (Ibyaha).

Uwo ni wo mumaro w’irembo rinyuzwamo imyanda ryasohoraga imyanda igatemba ntiyongere guteza ikibazo ,

Aho rero hari nko ku gikarabiro aho banyuraga bakabanza bakihezura bagakuraho ibyaha byo mu mirimo yabo kugira ngo babone kwegera ihema ry’Imana.

Iyo witegereje muri iki gihe usanga iri rembo rinyuzwamo imyanda ryarasenyutse abantu ntibakimenya kwihana ibyaha mbere yo gukora umurimo ahubwo bawukorana ibyaha,

Abandi nabo babuze abo baturira kuko usanga muriki gihe abantu bo kwizerwa arihafi ya ntabo, hari abatinya ko bamara kwatura ibyo batuye bikabatanga hanze. (Hakenewe abantu bakwiye kubitswa amabanga kugira Ngo bafashe abandi gukira ibikomere

Irembo rinyuzwamo imyanda umumaro waryo m’ubisiraheli nuko imyanda yaricagamo igatemba ikagenda ntiyongere guteza ikibazo aho babaga bari.

Ibi rero bitandukanye n’iki gihe abantu bamwe ntibacyihana iri rembo ryarasenyutse. Abandi ntibabona aho banyuza imyanda (abo baturira) abantu babaye nk’inkuge zimenetse ntibagifite ibanga ry’umurimo muri bo.

Imana idufashe kugira ngo iri rembo na ryo risanwe haboneke abantu bo kwizerwa bafashe abandi kandi imitima y’abantu na yo yongere itsindwe imeneke kandi ihinde imishyitsi abantu be gukomeza gukorana ibyaha umurimo w’Imana.

Dusenge:

Mana duhe imitima mishya kandi aya marembo yose yasenyutse akomeze kubakwa no gusanwa biciye muri aya magambo turikwiga. Tubisabye twizeye mw’izina rya Yesu Kristo. Amen.

Ev Innocent.

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?