Sobanukirwa umurage w’abana b’Imana

Kwamamaza

agakiza

Sobanukirwa umurage w’abana b’Imana


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-03-18 06:09:32


Sobanukirwa umurage w’abana b’Imana

“Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risohozwa n’urupfu rwa nyiraryo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho”. Abaheburayo 9:16-17.

Nkuko umuntu agendera ku ikarita ikamuyobora, kuko yerekana aho umuntu ageze, ibinogo biri mu nzira arimo, ahari amazi ndetse n’imisozi, Uku ni ko Ijambo ry’Imana riyobora umuntu.

Umurage ijuru ridufitiye, ni umurage isi, igihugu bitaduha, ntawawunyaga kandi nta muntu uwukuburanyaho. Kandi umuntu wese wizera Kirisitu Imana yamusezeranyije ubugingo. Imana yadutekerejeho cyera, ibisiza n’imisozi bitari byatangira kuremwa, Imana yari idufite mu bitekerezo byayo. Iyo nyiri ku kuraga akiriho ntabwo uba ufite umurage ahubwo uba ufite inteko. Yesu iyo aza mu isi ntapfe ntacyo byari kutumarira. Iyo aza gupfa kandi ntazuke ntacyo byari kutumarira. Uko niko yabigenje kugira ngo umurage wacu ugire agaciro.

Abigishwa bakomeje gukurira Umwami Yesu kandi bakabona nta butunzi afite, ni bwo Petero yateruye amagambo arabaza ati “Mwami abasize ibyabo bakagukurikira uzabahemba iki?” Yesu aramusubiza ati: “Mukiri mu isi muzakubirwa ishuro ijana. Umurage Yesu yaduhaye uri mu byiciro bikurikira:

Imbabazi

Uyu wari umugambi wo gucungura abantu, kuko uhereye mu itangiriro abantu bacumuye kandi bakaba bari barakomeje kuba babi, kandi byasabaga ibitambo kugira ngo umuntu ababarirwe. Ni cyo cyatumye Imana yohereza Kirisitu mu isi kugira ngo akore ibyo amategeko yananiwe. Kugira ngo acungure umuntu, yambara umubiri w’umuntu, yemera kubabazwa kugira ngo yikorere ibyaha byacu natwe tubone ubugingo. Ariwo murage w’imbabazi. Imana ibwira abisirayeli mu Gutegeka kwa Kabiri, iti “Nabakuye muri Egiputa mbatura imitwaro yabahetamishaga” Muri uyu murage tuwoboneramo n’ibindi.

Ubuvugizi

Yesu yaduhaye umurage w’ubuntu utari uw’ubusa. Atubera umuvugizi. Bibiliya itubwira ko umuntu wabaga yarakoze icyaha akinjira ahera, Imana yaramburaga akaboko ikamutsinda aho ndetse n’umutambyi ntiyabaga yemerewe kuhagera atejejwe. Kuko ijambo ryavugaga riti “Mukorere Uwiteka mutiny kandi muhinda umushyitsi”. Hagati y’umuntu n’Imana nta muntu wari hagati. Ariko ubu Kirisitu ari hagati y’Imana n’umuntu bituma iyo ugiye imbere y’Imana utejejwe Kirisitu aritambika, akabwira Imana ati “Umurebere mu maraso yanjye kuko yakwihana agahinduka”. Iyo arangije araza akatwigisha ati “Nikoko ubuntu buzanira agakiza abantu bwarabonetse ariko butwigisha kureka kutumvira Imana, no kureka irari ry’iyi si”. Kirisitu atari muri twebwe nta gaciro tuba dufite.

Umucamanza

Ibi byose abikora kugirango iminsi igende yisunika. Nkuko ijambo ry’Imana mu Batesalonike 4 rivuga ko hari igihe Yesu azahagarara ku bicu akavuza impanda. Rero icyo gihe nagaruka azaca urubanza. Azaca urubanza ashingiye ku mitekerereze. Azaca urubanza ashingiye ku byo dukora. Hari abishushanya bagakora neza imirimo myiza ariko bagera ahihishe bagakora nabi. Ikindi azaca urubanza ashingiye ku magambo tuvuga. Azongera ace urubanza ashingiye ku nshingano zose utajya wuzuza. Iyo wishe inshingano uba ukoze icyaha, rero Imana izahana abantu ibibahora. Kuko umurimo w’Imana ntabwo ari kuza mu rusengero, no ku bwiriza ahubwo aho turi hagomba kugaragarira umurimo w’Imana. Uku ni ko Daniel yabikoraga ubwo yari akuriye ibihugu 128 i Babuloni, yakoraga inshingano ze kandi agasenga.

Imana igira inzika, Zaburi ya 50, ibivuga neza ko nubwo ubikora ikakwihorera hari igihe izaguhana byose ibishyize ku mu garagaro uko bikurikirana.

Yaduhaye ubugingo

Kuko ubugingo bwacu bwahishanywe na Kirisitu mu Mana. Abagezeyo baragwiriye. Ntabwo ari Eliya na Enoki gusa ahubwo abizeye na bo bari mu ijuru mu buryo bw’umwuka. Umuririmbyi wa 48 mu gakiza yaririmbye ko yadukuye mu ishyamba “ibyaha” adushyira mu murima we “agakiza”. Ubu bugingo ntabwo ari uruhererekane rw’amaraso ahubwo ni abizeye kuko bahawe ubushobozi bwo kuba abana b’Imana. Ubu bugingo ni bwo buduhesha agaciro, Kirisitu uri muri twe niwe utuma tugira agaciro iyo ntawe, turagatakaza.

Ubwami

Petero 2:9 “Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b’ubwami, ishyanga ryera n’abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry’Iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w’itangaza” dukwiriye kwitwara nk’abana b’ubwami. Kuko turi abatambyi kandi nta mutambyi warukwiriye kwitwara uko abonye. Ibyiringiro by’uko turi abana b’ubwami tubihabwa nuko Yesu yavuze ko agiye kudutegurira aho tuzaba. Yohana14.

Umurimo

Iyo umuntu arazwe umurima aba agomba kuwuhingira, agakuramo amabuye kugira ngo azabashe guhinga yeze hanyuma akawuzitira kuko umwanditsi w’Abaheburayo 2:1 “Ni cyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo”. Uyu murimo kandi tugomba kuwukora twera, uhereye imbere ukageza inyuma tugakiranuka. Kuko ijambo ry’Imana risobanura uburyo dukwiriye gukora umurimo kandi n’ingeri z’ibikoresho biba munzu y’inyumba. 2Timoteyo 2:

“Nyamara urufatiro rukomeye rw’Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo “Uwiteka azi abe”, kandi ngo “Umuntu wese uvuga izina ry’Uwiteka ave mu bidatunganye.”Mu nzu y’inyumba ntihabamo ibintu by’izahabu n’iby’ifeza gusa, ahubwo habamo n’iby’ibiti n’iby’ibumba, kandi bimwe babikoresha iby’icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n’ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby’icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose” dukwiriye gukora umurimo w’Imana twera.

Mubyukuri ntabwo Imana yahamgariye abantu kuba abafana munzu yayo. Kuko iyo amaboko atari gukorera Imana Satani ayahereza ibyo gukora. Umuntu agaterana ariko ntabure gutaha ngo akore ibyaha. Ese ibi bice bine byose by’uyu murage uracyabifite? Ese uracyabirinze? Ntiwabinyazwe se? Gira icyifuzo usabe Imana kugira ngo yongere ikugarukeho, hagati aho utazanyagwa umurage Imana yaguhaye, ubone uko usingira icyo Kristo yagufatiye.

Source: cepurhuye.org

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?