Ruto ruto ubuyobe mu ishusho yo kwera

Kwamamaza

agakiza

Ruto ruto ubuyobe mu ishusho yo kwera


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-09-18 08:51:26


Ruto ruto ubuyobe mu ishusho yo kwera

Muri iyi minsi ya nyuma hari kwaduka ibintu utamenya aho bituruka birasaba cyane kuba maso kuko Satani aragenda yinjira mu itorero buhoro buhoro. Birasa na kumwe abanyarwanda bavuze ngo: “Ruto ruto ni rwo rugendo.

Mu minsi ishize twabagejejeho inkuru igaragaza ibintu bivugirwa mu rusengero bitari bikwiriye bimeze nko kubiba umwuka w’ishidikanyamana. Uyu munsi reka turebe mu bintu bito bito bitoroheye umuntu gutahura ko ari ubucakura bwa Satani. Ku ruhande rumwe uba wumva ntacyo bitwaye ariko wagenzura neza ukabona ntan’icyo bimaze.

Abavugabutumwa benshi barabikoresha, abayobozi b’amateraniro n’ibitaramo bitandukanye barabikoresha, abayobora kuramya no guhimbaza mu bitaramo n’amateraniro barabikoresha n’abandi!

1. Muri bibiliya handitsemo Haleluya, bisobanurwa ngo Imana ishimwe, bagasubiza ngo Amen, bisobanurwa ngo bibe bityo. Ariko uzumva hari aho bongeraho utundi tuntu tumeze nka moral urugero: “Amena-Sawaaa, Amena-Burunduuu…”. Utwo tuntu tumeze nko gutera murari (Moral) mu rusengero wumva, wumva ntacyo twishe ariko kandi sinizeyeko hari n’ubusobanuro cyangwa umumaro watwo.

2. Ubwoko bwa Haleluya. Ibi nabyo ni kimwe mu bikorwa na benshi ariko bidafite inkomoko mu ijambo ry’Imana. Ngo hari Haleluya y’ubutsinzi, ngo hari haleluya yo kwibuka, ngo hari haleluya yo kwica igini, ngo hareruya y’umurambararo yo sinzi n’icyo isobanuye, n’izindi nyinshi zisa n’izo yewe hari n’abatera izirenze imwe zikaba zagera no kuri zirindwi cyangwa zirenze, z’urusaku rwinshi cyane.

Uwateze umutego ukomeye ni uwigishije ko haleluya nyinshi zirema ibitangaza. Ariko abantu bakwiye kumenya Imana ikora ibitangaza bakayikurikira bayizi kandi bayizera, utwo dutekinike tundi sinizera ko duturuka ku Mana. Kuko Imana ntigira uburyo bumwe bwo gukora ibintu, uko yanyigaragarije siko yigaragariza undi. Umurongo duhuriraho twese ni uwo gukizwa no kwizera ibindi ni ibinyoma no guteka imitwe.

3. Gutukana no gushira isoni ku ruhimbi. Uzumva umuvugabutumwa cyangwa undi muntu avugira mu materaniro imvugo z’urukozasoni mu by’ukuri zitari zikwiriye. Urugero1.: “Niba nyoko ataroga tera Haleluya eshatu.”
Bavandi, naho umuntu yatera haleluya zirena ijana, ntibyakwemeza ko Mama we ataroga, kandi uretse na mama we n’uroga bwite yatera izishoboka zose.

Urugero2.: “Abadafite ishyari nibakore ibi n’ibi” Abantu b’Imana bajya mu rusengero bashaka kubona ahantu hera hatuje hari amahoro ho kuruhukira. Ariko birababaje ko mu rusengero hahindutse hamwe mu hantu haba iteshamutwe (Stress) kuruta ahandi.

Mu by’ukuri abantu bari mu rusengero baba batandukanye kuri byinshi n’ibibagenza biba bitandukanye. Niba umuntu yajwe kwegera Imana ngo ayibwire nayo imubwire, iyo utangiye kumutegeka ibindi akora bitandukanye n’ibyamuzanye, uba uri kumuvangira, uba umuhemukiye, ikibabaje kurutaho nuko ubimukoresha ku ngufu kubera amagambo mabi waturiye kubatabikora.

Ikintu cyose umuntu akora kubw’icyubahiro cy’Imana cyakagombye guturuka mu mutima umenekeye Imana atari kubw’igitugu. Uzabona umuntu aguwe neza mu rusengero ubone arahagurutse, ararize, avugije akaruru, arabyinnye, akomye mu mashyi… Ibyo ni ibigaragaza ibimuri ku mutima, kandi nibyo Imana yishimira, naho ibiri gutera ubu biteye urujijo ni ukuba maso.

Tuvuze bikeya ugereranije n’ibisigaye bibera mu nsengero zitandukanye. Ibi ntibivugirwa guharabika, gusebanya, gupinga n’ibindi. Kuko nzi neza ko ababizana baba bazi icyo bazanye, ariko abenshi mu babikora ni ababyigana kuko babibonanye abandi bakabikora bagira ngo ni ugufasha abantu. Ahubwo ibi mbivugira kugira ko tube maso twirinde ibintu by’inzaduka bidafite inkomoko mu ijambo ry’Imana Bibiliya.

Ibi kandi bifitanye isano ya bugufi na ba bavugabutumwa basigaye bitwa abasatuzi, ndetse ibyinshi nibo babyadukana, bibeshya ko ibihe byiza bigaragazwa n’urusaku rwinshi n’akavuyo.

Dore impamvu nabyise ubuyobe.

1. Bishyushya abantu bagasakuza cyane, ukagira ngo ibintu bimeze neza Mwuka wera yaje, ariko bikarangirira mu buhanuzi bw’ibinyoma, ntihagire abihana kuko nta jambo bumvishe batinze muri ya morale gusa.

2. Binaniza abantu cyane bigatuma abenshi babihirwa no kujya mu nzu y’Imana kuko babona ntaho bitandukaiye no kujya ahandi hose habera imyidagaduro.

3. Bituma habaho urusaku n’akavuyo mu rusengero bigatuma utabasha gutandukanya ibihe byiza by’umuka n’ibyishimo bishingiye ku marangamutima gusa.

4. Bishyigikira ivangirwa ry’impano cyane, kuko n’iyo umwuka w’Imana yaza bigoye ko yakorera mu muvurungano ungana kuriya.

Ababikora babizi n’ababikora batabizi, abigisha n’abigishwa twese dukwiye kuba maso tukirinda inzaduka mu nzu y’Imana kugira ngo tudaha abanzi b’Imana urwaho rwo kuyituka ndetse n’ubugingo bwa benshi bukahangirikira!

Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n’uburiganya bw’abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu. 2Petero: 3: 17
Mwirinde hatagira umuntu ubayobya! Yohana: 24:4

Vedaste [email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?