Riziki Chantal wasengeye akabyiniro ka(...)

Kwamamaza

agakiza

Riziki Chantal wasengeye akabyiniro ka Cadillac kagashya, yasobanuye itandukaniro ry’ihene n’intama mu itorero


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-11-26 02:28:23


Riziki Chantal wasengeye akabyiniro ka Cadillac kagashya, yasobanuye itandukaniro ry’ihene n’intama mu itorero

Umuvugabutumwa Riziki Chantal ni umwe mu bantu bagiye bakorana n’Imana imirimo n’ibitangaza, azwi cyanee ku gitangaza Imana yamukoresheje ubwo Imana yamwoherezaga gutwika akabari kitwaga KADILAKE (cadillac) kagashya kagakonkoka.

Chantal yatangiye avugako , abantu bagiye bakorera Imana ntibagire intambara baba ari hadui y’Imana(abanzi), bazaba bafite ikibazo mu ijuru. Ikizakubwirako ukora neza ni intambara. Duhereye ku batubanjirije uwo bita Abeli mu itangiriro yatuye Imana igitambo kiza arabizira,ahembwa kwicwa na mukuru we Kayini kandi na Yesu yarabivuze ngo inzira ijya mu ijuru iraruhije niyo mpamvu abayinyuramo ari bakeye.

Umuvugabutumwa Rizki yigishije ijambo riboneka muri Matayo 25:31.., havuga hati “ Umwana w’umuntu ubwo azazana n’abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y’ubwiza bwe .Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk’uko umwungeri
arobanura intama mu ihene, .intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso.Umwami azabwira abari iburyo bwe ati ‘Nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw’isi, kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y’imbohe muza kundeba”.

Yasomye no mu gitabo cy’umsubwiriza 12:14 havuga ko Imana izazana umurimo wose mu manza n’igihishwe cyose ari ikiza cyangwa ikibi. Riziki yavuze ko hari igihe kizagera cyo kurobanura intama mu ihene, yavuze ati “ Azakurikizaho akazi ko kurobanura nkuko umungeri arobanura intama mu ihene,turi mu gihe intama n’ihene zikiragiriwe hamwe ariko n’ubundi byose si amatungo ? nonese kuki azabivangura? Intama zizajya iburyo kandi zizaba zirikubwirwa neza ihene ibumoso. Imico y’ihene n’intama iratandukanye. Nubwo mu makorari mwicaranye ariko imico si imwe nubwo mwese muri abantu. Hari igihe muza kuririmba Imana ikabona bamwe ni intama abandi ni ihene , ikaryumaho kuko isaha yo kuvangura ntiragera , aho kumva ijwi ry’indirimbo ikumva ni agahene kariguhebeba, meee ,meee ariko ntabwo isaha yo kuvangura iragera”

Intama zigendera inzira imwe nubwo waba uziragiye uri umushumba wazo ahari ibigori uzijya imbere zikagukurikira, zikerekanako zifite urugendo zirikumwe nashebuja, zikifata zikareka ibigori kandi zabishakaga, zigakomeza urugendo zikerekanako zirikumwe nashebuja, zikanyura ku bishyimbo zabishakaga ku nsina ntizirebeho ariko ihene nubwo mwararana kuri matera ukarara uyipfumbase bwacya mu gitondo wajya imbere ihene ikagukurikira ? uzabaze nta hene igendera inzira imwe igira ubucabiranya bwinshi, mwagera ku marembo ikakubwira ngo mbisa da ijambo ry’Imana riravugango nutagira ubwenge izakureka ,Imana izakureka, yavuze ati “Hari abo tuba twicaranye ariko bafite aho baraye , abandi usanga ari abacuraguzi ariko wamubonana bibiliya ukagirango ni umuntu kandi ari agahene yicaye mu iteraniro, twese imico si imwe, ugasanga ni umumanyuramazi. Ni gute abantu babatizwa buri munsi ariko brarirwa ntigire ihungabana inzoga ziranyobwa na bande? “

Akandi muzi ku ihene n’intama: Ihene n’intama babizanye byose bikabyarira icyarimwe, intama nubwo wayibwira ngo reka nguheke ngusohakane nguhe ibyo ukeneye byose ariko ube usize uwo mwana, intama yakubwira ati “ibyo ndya ntareba umwana wanjye biragatsindwa” intama ntiyakwemera nubwo wayijyana ku ngufu, ntiyakemera kurya itareba umwana wayo , yavuga ngo wenda inzara inyice, ibyo ndya ntareba umwana wanjye biragatsindwa n’Uwiteka ariko ihene ibyaye uwo mwana ukubika ingunguru ku mwana wayo, ukabwira ihene ngo twijyendere, yakubwira ngo twajya congo nta kibazo haba Uganda naho nzabyara abandi, Riziki yavuze ati “Mukirisito mwene data, utagiriye imbabazi uwo yibyariye , ntabwo azakugirira impuwe ngo nuko muririmbana muro chorale, nakuvuga nta sentiment (amarangamutima) zizazamo, kukubeshyera yaguharabika, utagiriye impuwe uwo yibyariye kukuroga biroroshye kandi yitwa ngo arasenga, yagusenyera kandi yitwa ngo ni umukozi w’Imana”

Ihene n’intama zihanganira n’ibigeragezo kimnwe ? Intama bayikuraho uruhu irigushinyiriza, ipfira muri Nyagasani ariko ihene batarayikozaho icyuma irasakuza ,isakuriza uwo ariwe wese ko muri korari bayigendaho. Impamvu amakuru y’abarokore agera ku maradiyo ntiwumve ay’abasiramu , ntiwumve amakuru y’abahamya ba Yehova , ntiwumve amakuru yo kwa padiri si uko hatabayo ibyaha? ahubwo twetwe ni uko mu mukumbi haragiranywemo n’ihene.

Kurikirana ikigisho cyose wumve uko Riziki Chantal asobanura neza intama zizashyirwa iburyo bw’Imana n’ihene zizajya ibumose

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?