Reka nkwereke uburyo bwiza bwo kumenya(...)

Kwamamaza

agakiza

Reka nkwereke uburyo bwiza bwo kumenya Bibiliya


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-05-17 07:52:10


Reka nkwereke uburyo bwiza bwo kumenya Bibiliya

Ariko wowe ho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge, bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w’Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose.

Bibiriya, ni igitabo kitari kinini ariko abantu barangije kuyisoma ngo bahere mu itangiriro bageze mu byahishuwe si benshi. Ariko kuba wenda utarabibasha, umutwe wawe utashobora kubifata, reka nkwereke uburyo bwiza bwo kumenya Bibiliya.

Nufata umurongo wo muri Bibiliya ukawinjiza mu buzima bwawe bwa buri munsi, bizatangira bigutsinde, uzatangira utabyumva, ariko uko uzagenda ubyuka wihana wongera ugerageza, bizagera igihe ubimenye bihinduke ubuzima bwawe bwa buri munsi. Nushobora kwinjiza ijambo ry’Imana mu buzima bwawe, ntabwo uzongera kuyoberwa aho byanditswe.

Murabizi ko ijambo ry’Imana ari inkota y’amugi abiri, rirakwinjira rikakwica! Muzi kubabarira utagusabye imbabazi, mugira ngo biraryoshye? Niba ari ikintu kibiha ni ukubabarira utagusabye imbabazi[ Ukumva urimo urapfa ukavuga uti reka mubabarire, nta kundi niko ibyanditswe bivuga! Ukumva inkota irimo irahuranya umutima, ariko ukavuga ati niko Bibiliya ivuga nzabigerageza].

Kandi ibyo iyo ubikoze uba wumva wabyina insinzi, kuko Imana iba ikoze ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Ijambo ry’Imana rirakwica, ukongera ukazuka ukongera kubaho uri umuntu mushyashya, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ritandukanya ubugingo na kamere, ukamenya aho uhagarara.

Bibiliya ni ijambo ry’Imana, ryahumetswe ni Imana. Bibiliya yanditswe imyaka 1600, yandikwa n’abantu barenze 40. Icyantangaje ku byanditswe byera byahumetswe n’Imana, uziko umuntu yahanuraga agapfa, bagashyiraho akitso. Hakazaza undi nyuma y’imyaka 100 wawundi yarapfuye akazakomerezaho, ukagira ngo bari kumwe cyangwa baravukanaga! Kubera iki, Umwuka wabahumekeye ni umwe.

Ibyanditswe byera byahumetswe n’Imana! Hari abantu benshi bandika ibitabo birimo ubuhanga pe! Ariko nta gitabo kijya kirenza imyaka 50. Nyamara Bibiliya yo imaze imyaka yose igifite umwimerere wayo, nicyo gitabo gikunzwe, nicyo gitabo kirimo ubuzima, ni ibyanditswe byera byahumetswe n’Imana. Biragoye kubivuga muri iki gihe abantu bakunze ubuhanuzi kuruta ibyanditswe byera, ariko njyewe ndabizi ko ubuhanuzi bwose bwuzurira muri Bibiliya.

Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana, kandi bigira umumaro,

Wo kwigisha umuntu

Wadukorera akalisite k’ibyo Bibiliya imaze kukwigisha kuva wakiriye agakiza, umaze guhinduka ku ngeso zingahe usigaje zingahe? Dawidi yaravuze ngo iyo nshyize ibyanditswe byera mu buzima bwanjye ndajijuka nkarusha abasaza. Ubwenge, buva ahantu 4: Hari ubwenge bwa karemano, hari ubumenyi twiga mu ishuli, hakaba ubwenge bw’Imana, hakabaho n’ubwenge bwo kubaha Imana. Iyo winjije ibyanditswe byera mu buzima bwawe urajijuka. Umuntu ufite impamyabumenyi ihanitse(Phd) ushobora kumusanga ku muhanda yasinze, ariko umukecuru wuzuye Umwuka Wera atashobora gukora ku nzoga.

Umuntu uzi ubwenge arasambana yarize kaminuza ariko umukobwa ukijijwe wuzuye imbaraga z’ubuMana, atashobora kubikinisha. Kubera iki, ibyanditswe byera byaramuhinduye azi icyo ibyanditswe byera bivuga ko bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Hari abantu bazi ubwenge bajya kuraguza, bakamuha utuntu yambariraho ngo tuzamuha amahirwe, ariko umuntu udafite amashuri menshi wuzuye imbaraga z’ubuMana aba azi ko umugisha utangwa n’Imana udatanga n’abapfumu.

Ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwemeza umuntu ibyaha

Abagabo b’abanyafurika, ni abantu bazi guhisha amarangamutima yabo nubwo wamukubita ntiyarira. Ariko iyo uyu mugabo yahuye n’ibyanditswe byera, ararira amarira akivanga n’ibimyira. Ibintu bya porotokore, imiterere n’amarangamutima birahagarara kuko ijambo ry’Imana ari itabaza riri ku gitereko cyaro, iyo rimuritse mu mutima uhita ubona ububi bwawe[ ukavuga uti yoooo! Burya ninjye wabambye Yesu ku musaraba? Ndi mubi kuri iki kigero?]

Muzarebe iyo umuntu ataramurikirwa n’ibyanditswe, ahorana ukuri:“Muzanshinje, ni nde wambonye?...” Ariko iyo ibyanditswe byera byaje, umuntu ararira ari mu cyumba wenyine, akamenya ko ari mubi agashaka Yesu akamubabarira.

Nimubona umuntu utaramurikirwa, ntimuzigire mu mubwira amakosa ye kuko atari yamurikirwa aba yumva ari umwere. Ariko iyo amurikiwe n’Imana ahita amenya ko ari umunyabyaha. Umunsi ijambo ry’Imana ryakumurikiye uzamenya ko uri mubi, Yesa yagiye mu rusengero yaramaze imyaka 5 ari umuhanuzi ukomeye ariko asanga uwo munsi itara ryamuritse, asanga ubwiza bw’Imana bwuzuye urusengero. Yahise avuga ngo ndapfuye! Mbonye Imana mfite iminwa yanduye, nabo tubana bose baranduye! Umunsi wamurikiwe uzamenya ko wanduye, umenye n’aho wanduriye.

Yesaya Imana yahise iza imukoza ikara ryaka ku munwa, iravuga ngo ndatuma nde, Yesaya ati ndahari abe ari njye utuma. Umunsi wamurkiwe n’ibyanditswe byera, uzamenya ngo ndinde, naremewe iki, impano yanjye ni iyihe, ni iki mpamagarirwa gukora, nihe nkwiye kubikorera? Imana ibashoboze mu zina rya Kristo Yesu, Amen!

Iyi nyigisho yateguwe, ikanatambutswa na Pasiteri Desire Habyarimana kuri Agakiza Tv wayireba hano hano

Source: Agakiza Tv

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?