Reka kuyoborwa n’inzira zawe kandi wiyoborwa(...)

Kwamamaza

agakiza

Reka kuyoborwa n’inzira zawe kandi wiyoborwa n’ibitekerezo byawe


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-10-27 06:05:16


Reka kuyoborwa n’inzira zawe kandi wiyoborwa n’ibitekerezo byawe

Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira agarukire Uwiteka na we aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe!. “Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n’izanjye!”, niko Uwiteka avuga. Yesaya 55: 7-8

Mugihe tukibarizwa mu nzira za kera (mu mwijima w’ibyaha) ntabwo twabasha kwinjira mu nzira nziza Kristo atwifuriza kunyuramo . Kuyoborwa n’ibitekerezo byacu bitubera inzitizi cyane mu kugera aho dusiganirwa kugera.

Satani we nta narimwe azigera yorohereza umuntu, niyo mpamvu ahora aturega ibirego byinshi ku Mana. Mu nzira y’icyaha abantu benshi banyuzemo bakagwa na nubu bakigwamo, ni ibituruka ku biringe byacu byihutira gukora ibyo gukiranirwa, kubeshya, kutiyeza, ishyari, ubwibone, gucika intege, nibindi byose bikubiye mu ijambo "icyaha."

Ntushobora kureka inzira zawe mbi utaretse kuyoborwa n’ibitekerezo byawe. Kugira ngo ubohoke uve muri izi nzira zitera umwijima w’icyaha n’ingeso mbi, ugomba kurwana urugamba rwo kwizera no kugambirira kuva mu nzira mbi. Imana izakubabarira cyane niba ushaka kureka iyi nzira mbi n’ibitekerezo bibi.

Ikindi ubuntu bw’Imana buzakumurikira inzira nziza zo kunyuramo nuramuka uhindukiye ugafata icyemezo cyo kuva mu byaha no mu mwijima, ukitandukanya n’imbaraga za satani. Twihannye ibyaha byacu twahozemo kera, twiyambura umuntu wacu wa kera , ntitugomba guteshuka iyo nzira na gato.

Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z’Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by’ibyaha ari urupfu, ariko impano y’Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo Umwami wacu. Abaroma 6:22-23

Intumwa Pawulo adushishikariza kwibagirwa ibyahise, hagamijwe kugera ku biri imbere. Kuri we yihatiye kugera ku ntego yo guhabwa igihembo cyo guhamagarwa kw’Imana muri Kristo Yesu.

Ndamaranira kugera aho dutanguranwa , ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw’Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Abafilipi 3:14.

Kubwibyo rero dukwiye guharanira kuva mu byakera, tukita ku iherezo ryacu n’umurimo Imana yaduhamagariye gukora. Ni ingenzi kuzirikana ko nyuma y’isarura hari ibihembo by’ibyo twakoze, kandi n’inibyo kwishimira kuzabona abera batabarutse rwose. Icyakora ibyo byose bizagerwaho nitwemerera Imana ikatuyobora.

Wakurikira n’iyi nyigisho: Ibyiza 10 byo kuyoborwa n’ijambo ry’Imana, Pasiteri Desire Habyarimana.

Source: Active Christianity

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?