Pantekote: Wari uzi ko na mbere ya Yesu(...)

Kwamamaza

agakiza

Pantekote: Wari uzi ko na mbere ya Yesu yizihizwaga? Sobanukirwa iby’uyu munsi w’isabukuru y’amavuko y’Itorero


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-05-21 10:16:48


Pantekote: Wari uzi ko na mbere ya Yesu yizihizwaga? Sobanukirwa iby’uyu munsi w’isabukuru y’amavuko y’Itorero

Nusubira inyuma ugasoma Isezerano rya Kera, uzasanga umunsi wa Pentekote wari umwe mu minsi mikuru y’Abayahudi. Gusa ntibawitaga Pentekote, iryo ni izina ry’ikigereki rivuga “pentekostos”, risobanura ikintu cya mirongo itanu “50”.

Ikinyamakuru www.biblestudytools.com cyanditse ko Abayahudi bawitaga Umunsi mukuru w’isarura cyangwa se Umunsi mukuru w’ibyumweru. Nusoma neza aha hantu 5 mu isezerano rya kera uzasanga bavugamo iby’ uwo munsi: Mu Kuva 23, Kuva 24, Abalewi 16, Kubara 28, no Gutegeka 16. Byari ibirori byo gutangira ibyumweru byambere by’isarura.

Muri Palesitine, buri mwaka habaga ibihembwe 2 by’isarura. Igihembwe cya mbere cyabaga hagati ya Gicurasi( mukwa5) na Kamena ( mukw6); naho ikindi gihembwe cyabaga mu mpera z’umwaka.

Pentekote rero yari umunsi wo kwizihiza intangiriro yo gusarura ingano, bivuze ko Pentekote yahoraga iba hagati mu kwezi kwa Gicurasi cyangwa rimwe na rimwe mu ntangiriro za Kamena. Hariho iminsi mikuru myinshi Abayahudi bagiraga, cyangwa ibirori byabaga mbere ya pentekote: Hariho Pasika, hariho Umunsi mukuru w’imitsima idasembuye, kandi hariho umunsi mukuru w’Umuganura, ariwo munsi mukuru wizihizwaga mu ntangiriro yo gusarura sayiri(Barley).

Dore uburyo wamenye itariki ya pentekote mu gihe cy’Abayahudi.

Ukurikije Isezerano rya Kera, wajya ku munsi wo kwizihiza umuganura, ugatangirana n’uwo munsi, wabara ukagera ku minsi 50. Umunsi wa mirongo itanu waba umunsi wa pentekote. Umuganura rero wo gusarura sayiri (Pentekote) wizihizwaga mu ntangiriro yo gusarura ingano.

Iminsi 50 nyuma y’umunsi mukuru w’umuganura, iyo uyibaze usanga ihura n’ibyumweru 7 aribyo bihwanye n’iminsi 50. Umuganura( Pantekote) rero wabaga mu cyumweru cya mbere cy’ibyo byumweru 7, niyo mpamvu Pantekote yabo yitwaga umunsi w’isarura, cyangwa umunsi mukuru w’ibyumweru.

Pantekote ni iki mu gihe cy’Isezerano rishya?

Nkuko Pasiteri KAZURA B Jules abisobanura, Pantekote ni umunsi mukuru twibukaho kuza k’Umwuka wera, mu gihe yamanukiraga bwa mbere Itorero ry’abariho mu gihe Yesu yajyanwaga mu ijuru. Mbere yisukwa ry’Umwuka wera, umunsi wa Pentekote wabayeho nyuma gato yo gupfa no kuzuka kwa Yesu Krisito (nyuma y’iminsi 50), hariho abigishwa benshi bakurikiraga Yesu.

Icyo gihe ariko hari hatarabaho iitsinda ry’abantu bari hamwe wakwita” Itorero”. Niyo mpamvu umuntu yavuga akurikije ibyanditswe ko ku munsi wa pentekote aribwo itorero ryatangiye. Ibi kandi ni n’ukuri mu buryo bw’Umwuka, kuko Umwuka wera ariwo uhesha Itorero kuba rizima, muri make Pantekote ni ukwizihiza umunsi w’amavuko w’Itorero.

Habaye iki kuri uwo munsi wa Pentekote?

Uko byagenze tubisanga muri Bibiliya, mu gitabo cy’ibyakozwe n’intumwa. Mu gice cyaho cya kabiri hatangira hagira hati “Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima (2:1), nuko umuriri ubatungura uvuye mu i Juru umeze nkuw’umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije zisa n’umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa Umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk’uko Umwuka yabahaye kuzivuga”.(2:4).

Abigishwa ba Yesu bavuze indimi zitandukanye batize, bumvwa n’abantu benshi bari bateranye baje I Yerusalemu. Ibyavugwaga muri izo ndimi byerekanaga kandi byumvikanisha imbaraga z’Imana (2:11). Abantu benshi bumvise intumwa zivuga mu ndimi zabo za kavukire baratangaye barumirwa, nubwo abandi batekereje ko intumwa zasinze (2:12).

Umwigishwa witwa Petero arahaguruka avuga ubutumwa bwa mbere bw’Itorero, asobanura ibiri kuba akurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuwe na Yoweli. Mu buhanuzi bwe Imana yatanze isezerano ko izasuka Umwuka Wera ku bantu bose, ugaha abantu batandukanye ubushobozi bwo gukorera Imana. Ibi bikaba ari bimwe mu bimenyetso by’iminsi y’imperuka. (Ibyakozwe 2:16-21; Yowelil 2:28-32).

Petero yakomeje asobanura ko Yesu yazutse kandi ko ariwe usutse Umwuka wera mu gusohoza ibyahanuwe na Yoweli (2:32-33). Mu gihe abantu babazaga icyo bakora, Petero yabasabye guhindukira bakareka ibyaha hanyuma bakabatizwa, nabo bakabona kubabarirwa ibyaha, bakanahabwa Umwuka wera (2:37-39). Mu byakozwe n’intuma hatubwira ko uwo munsi abantu 3000 bihannye (2:41). Ikibwiriza cya mbere mu mateka y’itorero cyari gifite imbaraga zikomeye.

Abakirisito bizihiza uyu munsi bate?

Nkuko hariho amadini atandukanye ya gikirisito, ni nako anizihiza Pantekote mu buryo butandukanye. Bamwe mu matorero agira imihango yo kwambika abayobozi bayo imyambaro ndetse no gutaka insengero zayo bakurikije ibihe, usanga muri icyo gihe bahinduye bamwe bambaye amabara atukura. Insengero bazitantsemo ibitambaro bitukura, bashaka kwerekana umuriro nk’ikimemyetso cy’Umwuka wera.

Abandi bagerageza guhimba indirimbo zijyanye niby’Umwuka wera, ndetse n’abigisha bakagerageza kuwuvugaho bamwe mu gahe gato abandi bagafata umwanya munini wo kwigisha ibirebana n’Umwuka wera. Abandi bagerageza gukora imihango y’idini kuri uwo munsi nko kubatiza, gukomeza n’ibindi

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?