Ntimuyobywe! Urukingo rwa COVID-19 ntabwo ari(...)

Kwamamaza

agakiza

Ntimuyobywe! Urukingo rwa COVID-19 ntabwo ari ikimenyetso cy’inymanswa


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-08-16 04:34:03


Ntimuyobywe! Urukingo rwa COVID-19 ntabwo ari ikimenyetso cy’inymanswa

Abahagaritse imitima ngo turashize ni uko bakunda iby’isi kurenza uko bakunda iby’ijuru. Umuririmbyi yagize ati: “Ubugingo bwacu muri iyi si ni bugufi cyane twabugereranya n’ubwato mu mazi, tunyura mu nyanja irimo amakuba ariko umukiza niwe utuyobora. Ubwo tuyoborwa n’umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo kandi azatugeza mu ijuru amahoro” indirimbo ya 30 mu Gakiza.

Abigishabinyoma aho guhumuriza ubwoko bw’Imana babwibutsa ibyanditswe byera n’uburyo ibiri kuba byose ari ugusohora kw’ibyahanuwe. Barahuze bahererekanya ibihahamura abantu cyane cyane abakunda iby’isi n’abakristo b’abana badakomeye, bamwe bagiteraganwa n’imiraba n’imiyaga y’imyigishirize y’uburyo bwose. Abo bahemu bari kubikorera ku mbuga nkoranyambaga (social media) zitandukanye bavuga ko uyu mubiri ugiye gupfa wishwe na COVID-19, inkingo za COVID-19, ikimenyetso cy’inyamaswa 666 n’ibindi byica umubiri bitica ubugingo.

Antikristo ntabwo azanywe na COVID-19 n’inkingo zayo. Antikristo yahozeho kuva Kristo avutse!

Dore urugero rw’uko Antikristo akora:

Umwuka uyobya wari muri Herodi ubwo yicaga impinja, uwo wari umwuka wa antikristo w’icyo gihe. Umwuka uyobya wari muri Nero ubwo yatwikaga abakristo abahora kwizera no guhamya Yesu Kristo, uwo wari umwaka wa antikristo. Kubwira abantu inyigisho zidahuye n’ukuri kwa Yesu Kristo n’ ibindi byinshi cyane, byagiye bigaragaza imikorere ya antikristo.

Rero aba ba antikristo uko iminsi ihita bagenda barushaho gukorana umwete mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko Satani azi ko iminsi ye yegereje akabakoresha baba babizi cyangwa batabizi. Bityo abakristo b’ukuri cyangwa Abera b’Imana ntibakwiriye guhagarikwa umutima n’ibikorwa byose bya antikristo biyobya abatizera, ndetse bikabakura umutima. Abakristo b’Ukuri bakora ibyo Umwami wabo yababwiye: “Muzararame murebe hejuru (mutumbire Kristo) kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje.”

Luka 21:8-17:

Arabasubiza ati “Mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ‘Ni jye Kristo’, kandi bati ‘Igihe kiri bugufi’, ariko ntimuzabakurikire. Ariko nimwumva intambara n’imidugararo ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizaherako isohora uwo mwanya.” Arongera arababwira ati “Ishyanga rizatera irindi shyanga, n’ubwami butere ubundi bwami. Kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n’ibyorezo by’indwara. Hazabaho n’ibitera ubwoba, n’ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y’imbohe, babashyīre abami n’abategeka babahora izina ryanjye, ibyo bizababeraho kugira ngo mube abahamya.

Nuko mumaramaze mu mitima yanyu, yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera, kuko nzabaha ururimi n’ubwenge, ibyo abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Ariko muzagambanirwa n’ababyeyi banyu, ndetse n’abavandimwe na bene wanyu n’incuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe. Muzangwa na bose babahora izina ryanjye.

Urukingo rwa COVID-19

Mu mategeko mpuzamahanga ntawe bakingira ku ngufu ariko n’ubwo hari aho babikora ku ngufu, kubera inyungu babifitemo cyangwa impamvu zabo bwite,

Kuki ufite ubwoba?

Niba warakijijwe no kwizera Yesu Kristo gusa, ugakurwa mu isayo y’ibyaha, ukababarirwa ibyaha byawe byose bikakugira umuziranenge mu maso y’Imana yera. Ukaba ufite Umwuka Wera aricyo kimenyetso ntakuka Imana yagushyizeho ko uri umwana wayo bwite iteka ryose, ni iki cyatuma utinya ibyenda kuba n’impuha z’uburyo bwose, mbese wahawe Umwuka w’ubwoba? Ntibikabeho!

Gushyirwaho ikimenyetso cya Satani ni ukwanga burundu umurimo Yesu Kristo yakoze ku musaraba, ukanga kumwizera ahubwo ukaguma mu bwigomeke bwawe no kurushaho kumutera umugongo. Ukanga kwiyegurira Yesu Kristo wishakamo icyagukiza ubwawe ndetse n’abawe, bityo ukarushaho kwikongereza uburakari bw’Imana Ihoraho. Abantu ntibakwiriye kubihuza na COVID-19 cyangwa urukingo rwayo kuko COVID-19 yica umubiri ntabwo ifite ububasha bwo kwica ubugingo.

Erega uyu mubiri n’ubundi uzapfa cyangwa uzakurwaho n’aho bitaba impamvu ziturutse ku byorezo, umuntu yakwicwa n’ibindi. Ikindi gukurikiza ingamba rusange zashyizweho mu kwirinda icyoreza cya COVID-19 ntibikwiriye guhuzwa no guhakana Umwami Mana, kuko ibyo byose ari ibyo ku isi bidafite aho bihuriye n’Ubwami bw’Imana. Nta mukristo w’ukuri ukwiriye gutinya amakuba, ibyago cg urupfu rw’uyu mubiri twambaye!

Hari imyumvire idahwanye n’ibyanditswe byera abantu bakwiriye kureka. Umuntu wanga imiti cyangwa inkingo ahabwa na muganga ngo n’uko COVID-19 ihuzwa n’ikimenyetso cy’inyamaswa n’abatazi Imana y’Ukuri bayobejwe ndetse bayobya abandi batizera Umwami Yesu Kristo, ngo umuntu nk’uwo akwiriye kubazwa impamvu yanyoye imiti y’indi cyangwa agahabwa urukingo runaka cyangwa akabiha umwana we yibyariye.

Ariko imiti cyangwa inkingo byose bikorwa mu nganda kimwe n’ibindi biryo turya biba byavuye mu nganda zitandukanye zahano ku isi. Ibyo byose bishobora kugira ingaruka runaka ku mubiri bitewe n’uko byakoreshejwe mu buryo budakwiriye cg bitewe nibigize iyo miti, ariko ntibyica ubugingo naho byakwica umubiri. Imiti ikiza indwara iyo Uwiteka abishimye ko ariko bigenda kimwe n’uko urukingo rurinda indwara runaka iyo Uwiteka abishimye ko ariko bigenda. Gusa dukwiriye kumenya ko Imana ari yo ishobora byose kandi ari umugenga wa byose. Hari n’abapfa kandi banyoye imiti ikiza, cyangwa bahawe inkingo zirinda ntizibarinde. Uburinzi bwose butangwa n’Imana Umuremyi wa byose.

None ko muhahamuwe n’urukingo nihaza ibikomeye kurushaho muzabyitwaramo gute? Mbese Koko ni urukingo rubahahamuye cyangwa ni imitima yanyu itizeye Yesu Kristo yatumye muhahamuka? Ese Koko tuzi imbaraga z’Imana tuvuga ko dukorera? Mureke twisuzume! Mureke duhagarare dushikamye tudatinya ikibasha kwica umubiri kandi twiringire Uwiteka ko azadukiza ikibi cyose cyarimbura ubugingo bwacu, kuko yabidusezeranije. Twubahe amabwiriza akurikizwa aho dutuye mu gihe cyose atagira icyo yangiriza ku bugingo dufite muri Yesu Kristo cg ataduhatira kwihakana Kristo watubambiwe.

Daniel ntiyijyanye i Babuloni, byaramugwiririye ariko yagumye kwizera Imana

Basabye gupfukamira ikigirwamana ariko Daniel arabihakana kuko ibyanditswe byera byamubuzaga kugira izindi Mana mu maso yayo, bamutegeye ku Mana ye gusa! Igihe bateguye intare zo kumurya Daniel ntiyari abizi, icyo yakomeje gukora ni ugusenga Imana ye atitaye kubimuca intege. Daniel bamujugunye mu ntare ariko Imana yohereje Malayika murinzi kumurinda iminwa y’intare. Bityo ibi byabaye no kuri Saduraki na bagenzi be ubwo bajugunywaga mu itanura ry’umuriro ndetse byabaye no kuri Petero ashyirwa mu nzu y’imbohe.

Icyo dushobora kwibaza ni iki: Ese ni wowe wazanye COVID-19? Oya. Bityo rero nta mpamvu n’imwe yo gutinya iby’ubu buzima.

Ubwoba ugomba kugira ni ukwangirika k’umubano wawe n’Imana Ihoraho. Ugomba gutinya Imana ifite ububasha bwo kwica umubiri n’ubugingo bwawe ikaburimburira muri Gehinomu, igihe cyose wahisemo kuyanga ukanga kuyiringira no kuyisenga. Abera b’Imana bakwiriye kubaho bakurikije ikitegererezo cya Daniel, Saduraki, Meshaki na Abedenego, bagahora biringiye Imana mu makuba yose banyuramo. Mureke, twebwe abera b’Imana Isumbabyose dushikame mu byo kwizera nk’uko tubibona mu ijambo ry’Imana.

Niba hari umugambi mubi wose wateguwe n’umubi kubera bifite aho bihuriye n’iki cyorezo cya COVID-19 ndetse n’urukingo rwayo biri mu maboko y’Imana, Imana izakora ibyo yagambiriye byose kandi nta na kimwe kizarogoya umugambi wayo . Bityo ikibi cyose cyaturuka mu miti cyangwa urukingo rwa COVID-19 twebwe abakristo b’Ukuri dukwiriye kubifata nk’ibibi byazanwa n’indi miti yose twanyoye cyangwa izindi nkingo zose twatewe cyangwa zigaterwa abana bacu. Ikibi ntikizabura kubaho ariko ukizana azabona ishyano. Bityo rero gukoresha imiti cyangwa inkingo naho haba harimo ikibi gishobora guteza umuntu ibibazo by’umubiri, si icyaha ubwacyo ku mugenerwabikorwa wese kabone naho yaba ari Umukristo kuko atazi ikirimo.

Umukritso wese w’Ukuri ntakwiriye gutinya icyamwica, kujugunywa mu itanura ry’umuriro, kujugunywa mu ntare, ndetse n’ibindi byose biteye ubwoba. Mbese ababikora bazamenya bate ko itorero rifite Imana ikomeye, bitabaye ku bakristo ngo babashe kubicamo bashikamye? Tumenye iki: Umwami washyize ba Sadurake, Meshake na Abedenego mu murimo, niwe wategetse ko Imana yabo yubahwa mu gihugu hose.

Mureke Imana yacu yigaragarize muri twe Abakristo b’ukuri no mu gihe cy’amakuba, ibyorezo n’ibyago by’uburyo bwose! Mureke kandi gushya ubwoba nk’abatagira Imana Ishoborabyose. Abakristo b’iki gihe ntaho baba bataniye n’Abisirayeli ku Nyanja itukura mu gihe bari bafite amaganya, kurira no gushidikanya imbaraga z’Imana. Umuririmbyi yagize ati: “Kubaho ni Kristo no gupfa n’inyungu, ku mukristo wese w’ukuri”. Wa Mukristo w’ukuri we naho bagutera urwo rukingo ugapfa, mbese si inyungu kuri wowe?

Ubundi, Antikristo yigaragaza mu buryo bwinshi kandi butandukanye hano ku isi bufite aho buhuriye no gutandukira ukuri w’Ijambo ry’Imana rizima.

Tubwirize abantu ubutumwa bwiza bw’ubuntu bwa Yesu Kristo bukuraho imigozi kuko uko niko kwirukana umwuka wa Antikristo. Ubutumwa bwiza ni imbaraga ihesha uwizeye wese gukizwa, ijisho ry’Imana riri ku mugeni wa Kristo. Yesu yagukoye amaraso y’igiciro. Yesu kandi azi n’aho utuye ko ari mu isi y’abagome. Kandi nk’uko imisozi igose i Yerusalemu, niko nawe urinzwe, ntazakundira ubugingo bwawe kuzimira kuko yabucunguje amaraso y’igiciro.

Bityo nta muntu n’umwe uzarimbuzwa n’urukingo, ahubwo abantu bazarimbuzwa no kwanga kwizera ubutumwa bwiza.

Turwane intambara yo kwizera. Kuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ntabwo umukiranutsi abeshwaho n’ubuhanuzi bucicikana hirya no hino buvangavanze. Mukomezanye imitima kubwirana aya magambo y’ukuri kuko gutabarwa kw’abera kuregereje. Mukomeze kuba maso no gusabira abera bose.

Source: Reformationrwanda.org

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?