Niki dukwiye kwigira kuri Nehemiya wagize(...)

Kwamamaza

agakiza

Niki dukwiye kwigira kuri Nehemiya wagize ishyaka ryo gusana i Yerusalemu?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-03-06 06:00:58


Niki  dukwiye kwigira kuri Nehemiya  wagize ishyaka ryo gusana i Yerusalemu?

Isezerano rya Kera ritwereka abagabo n’abagore bagiraga kwizera dukwiye gufatiraho urugero rwiza.Umwe muri bo ni Nehemiya, umugabo w’icyitegererezo wakoresheje umwanya yari arimo,akagarura abantu ku Mana kandi umurimo we akawukora ayubaha.

Nehemiya ni muntu ki?

Nehemia ntiyari umutambyi cyangwa ngo abe yarabwirizaga ubutumwa. Mu by’ukuri, ntiyabaga no mu rusengero. Nehemiya yari Umuyuda, uhereza vino ibwami ku ngoma y’umwami Aritazeruzi w’I Shushani . Dushobora kwibwira ko kuko yari afite umwanya ukomeye wo guhereza umwami, yari kuba rwose yishimiye aho yari ari, ariko siko byagenze kuko yababazwaga na Yerusalemu yasenyutse.

Igitabo cya Nehemiya kiratubwira ibya Nehemiya ubwo yakiraga inkuru z’umubabaro w’Abisirayeli, ko inkike z’i Yerusalemu zasenyutse n’amarembo y’aho akaba yari yarahiye. Aho kugira ngo abyirengagize, Nehemiya yaririye bene se ,ndetse aririra Imana arayisaba ngo yongere igirire impuhwe ab’Isirayeli.

Nehemiya yasabye umwami kujya i Yerusalemu, umwami amuha inzandiko z’inzira n’urundi rwandiko kugirango azahabwe ibiti byo kuzabazamo ibikingi by’amarembo y’umunara w’inzu n’iby’inkike z’umurwa.(Nehemiya2:10)

Nubwo yageze i Yerusalemu ari nk’umutware, Nehemiya yahisemo gufatanya umubabaro n’ Abayuda , afatanya na bene se, bajya inama yo kongera gusana iYerusalemu. (Nehemiya2:11-18). N’ubwo abantu bamwe bagerageje kubangamira uwo murimo, ntiyacitse intege, ahubwo yakomeje umurimo, akomeza gusana inkike z’i Yerusalemu .(Nehemiya4:6)

Byongeye kandi Nehemiya yarwanyije uburwetwa bwakorerwaga hagati mu b’ Abayuda . Asaba abatambyi n’ abatware kubabarira bene se ,bakabaharira imyenda yabo kandi bakabasubiza imirima yabo bari barafasheho ingwate. (Nehemiya 5:1-13)

Uretse no kuba umutware ,ntiyigeze aremerera rubanda, n’ubwo ibisonga byamubanjirije byabereye rubanda ibirushya ,bakabatwaza igitugu ariko Nehemiya siko yagenje kuko yubahaga Imana.Ntiyigeze abera abantu umutwaro.(Nehemiya5:15)

Nehemiya kandi yakoresheje umwanya yari arimo agarura abantu k’Uwiteka: Nyuma yo kurangiza gusana inkike,Nehemiya yakomeje gukora ibishimwa mu maso y’Uwiteka. Yateranije abantu akurikije ibisekuru byabo(Nehemiya7) maze Ezira umutambyi n’umwanditsi abasomera igitabo cyarimo amategeko y’Imana.(Nehemiya8)

Nehemiya hamwe na Ezira umutambyi bafatanirije hamwe kugarura abantu ku Mana.

“Nehemiya ari we Umutirushata, na Ezira umutambyi n’umwanditsi n’Abalewi bigishaga abantu, babwira abantu bose bati “Uyu munsi ni umunsi werejwe Uwiteka Imana yanyu, ntimubabare kandi ntimurire” , kuko abantu bose bariraga uko bumvaga amagambo yo mu mategeko.”(Nehemiya8:9)

Ni iki twakwigira kuri Nehemiya?

Nehemiya ntiyari umutambyi cyangwa umuvugabutumwa, ariko Imana yamukoresheje ibikomeye mu gihe cye.Ubuzima bwe bukwiye kutwigisha byinshi mu mibereho yacu ya buri munsi :

Tugomba gutinya Imana mu byo dukora byose

Dusoma ko Nehemiya ibyo yakoreye abantu byose byari uko yatinyaga Imana. Ntiyakoresheje ububasha yari afite ngo ababaze abantu kandi yategetse abatware ko baharira abantu imyenda yabo ndetse bagasubizwa n’Imirima yabo kugirango babone ibibatunga n’imiryango yabo.(Nehemiya5 :1-13)

Buri muntu ashobora gukorera Imana kandi neza.

Nehemiya wari umuhereza ibwami, yashoboye gukorera Imana .Yashoboraga gutekerezako abatambyi bonyine cyangwa abandi bavugabutumwa aribo bakwiye kuyikorera , ariko yarahagurutse ajya ku murimo wayo. Ibi biratwereka ko impano zose twahawe cyangwa aho turi hose ,tugomba kuhaba dukorera Imana, tuyihesha icyubahiro kuko n’ubundi bica mu nzira zayo kugira ngo tugere aho turi.

Imyanya turimo mu isi cyangwa akazi dukora kose, dukwiye kubikoresha duhesha Imana icyubahiro.

Nehemiya yari umutware wakoresheje uyu mwanya n’ubuyobozi yari afite mu kugarura abantu ku Uwiteka. Ibi natwe biratureba: Dukwiye gukoresha imyanya turimo cyangwa ububasha dufite mu gutuma abantu bagaruka ku Mana.

Mu mirimo yose cyangwa imyanya yose turimo, tugomba kuyikoresha duhesha Imana icyubahiro, kugirango tugaragare tudafite umugayo imbere y’amaso yayo.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?