Niki dukwiye kwigira k’ umuhanuzikazi Ana(...)

Kwamamaza

agakiza

Niki dukwiye kwigira k’ umuhanuzikazi Ana ?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-02-12 10:39:13


Niki dukwiye kwigira k’ umuhanuzikazi Ana ?


Bibiliya itwereka abagabo n’abagore benshi bagiraga kwizera ubuzima bwabo bwose dukwiye gufatiraho urugero, tukabigiraho ibintu byinshi bituma dukura mu kwizera Kristo.Umwe muri bo ni umugore Ana wari umupfakazi ,wamaze ubuzima bwe bwose Imbere y’Imana
.

Ese Ana ni muntu ki? Niki dukwiye kumwigiraho ?

“Hariho n’umuhanuzikazi witwaga Ana, mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri, yari umukecuru wa kera. Amaze gushyingirwa yamaranye n’umugabo we imyaka irindwi, noneho amara imyaka mirongo inani n’ine ari umupfakazi.Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya na we araza ashima Imana , avuga ibya Yesu abibwira bose bari bategereje gucungurwa kw’I Yerusalemu. (Luka2 :36-38)

Dusomye ko Ana yari umuhanuzikazi wo mu muryango wa Asheri.Twumvise ko yamaze imyaka mirongo inani n’ine ari umupfakazi, iyo myaka yose yayimaze ntamugabo afite, ahubwo amara iminsi ye yose imbere y’Imana.
Igihe yamaranye n’Imana kirakomeye. Ntiyavaga mu rusengero ahubwo yamaraga amanywa n’ijoro yiyiriza ubusa ,asenga .Nk’umuhanuzikazi, yahoraga ashaka Imana no kumva ijwi ryayo umunsi ku munsi. Yahuye na Yesu ubwo yari akiri umwana, amenyako ariwe Isirayeli yari itegereje(uwari kuzabacungura abisirayeli).Nyuma yo kumubona yashimye Imana, ibye abibwira bose bari bategereje gucungurwa kw’I Yerusalemu.

Niki dukwiye kwigira ku muhanuzikazi Ana?

Inkuru ya Ana iraha imbaraga ubuzima bw’umuntu ushaka gushaka Imana.Ibi ni bimwe mu bintu dukwiye kumwigiraho:

Dukwiye kwemerera Imana ikaba byose mu bihe byose

Ana yarafite umugabo mu buto bwe, yari umugore washyingiwe hanyuma umugabo we arapfa bamaranye imyaka 7.Twavugako yabaye umupfakazi akiri muto cyane.
Ana ntiyagize umutima wo gushaka undi mugabo wamukunda, agahaza kwifuza kwe ahubwo umutima we yawerekeje ku gushaka Imana kandi imyaka ye yose y’ubuzima bw’ ubupfakazi yayimaze yiyegereza Imana.
Mu by’ukuri, Imana ihaza kandi ikanavura imitima ikomeretse, kandi ikanahaza kwifuza kose umuntu agira.Icyo dukeneye ni ugushaka Imana, ikaba byose mu buzima bwacu.

Dukwiye kumenya ko Imana ivugana n’abantu bayo.

Ni gute Ana yarikumenya Yesu Kristo, iyo bitaba Imana yabimubwiye? Ubuzima bwa Ana buratwereka ko Imana ivugana n’abantu bayo. Yamumenye no mugihe yari akiri umwana muto ataraba n’umuntu mukuru.
Ana yishimiraga kubana n’Imana buri munsi. Mu gihe ab’ Isirayeli bamaze igihe kinini barushye kandi bategereje ugucungurwa, Ana we yarazi neza ko Imana yarangije kohereza umucunguzi,umwana w’ikinege wayo ikunda.Yamenye ibi byose kubera yagiranaga ubusabane bwa hafi n’Imana.

Dukwiye gukorera Imana hatitawe ku myaka runaka dufite cyangwa ikigero turimo

Ana yakoreye Imana imyaka myinshi cyane: Imyaka 84 uhereye aho yaburiye umugabo we kugeza igihe yaboneye Yesu. Ntituzi niba yarakomeje kubaho ikindi gihe kirekire uhereye kuri uyu munsi w’ibyishimo yabonyeho Yesu, icyo tuzi ni uko yamaze imyaka 84 yiyiriza ubusa anasenga Imana.
Ubuzima bwe buraduhamirizako buri muntu ashobora gukorera Imana ku myaka iyo ariyo yose.Imyaka si ikibazo ku Mana, ikibazo ahubwo ni ukudashaka kuyikorera no kuyubaha.

Abakristo bakwiye kumenyako Imana yumva abayishakana umwete, bagahorana ibyishimo by’umutima kandi ko abayegera aribo izahishurira amabanga y’igihe barimo.

[email protected] agakiza.org

Kuki Yesu yadusabye kutagira undi twita Data?
Dore impamvu Yesu yadusabye kutagira undi twita Data
Abantu benshi bakunze gukora amakosa akomeye bagafata agace kamwe ko mu byanditswe bakakibandaho cyangwa ugasanga baragakabyaho bakurikije uko babyumva. Iyo rero babigenje gutyo,bashobora kuba bishyiriyeho amahame yabo kandi ashobora no kuyobya abantu .
Imwe mu myigishirize ipfuye yo muri iyi minsi ishobora kunyuranya n’imwe mu mirongo ya bibiliya iyo ihawe ubusobanuro butari bwo. Muri iyi nkuru ,turagerageza gusobanura tugendeye ku magambo Yesu Kristo yavuze.
Reka dufate urugero rwo kugandukira abadutegeka, turabisanga mu Abaroma igice cya 13, hatwereka uko dukwiye kubana n’abatuyobora.
“Umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mna, n’abatware bariho bashyizweho n’Imana. Ni cyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry’Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n’urubanza.( Abaroma13:1-2)
Abayobozi babi bakunze gukoresha nabi uyu murongo kugirango bakandamize abantu. Ndetse n’abayobozi b’amatorero bakora ibi kugirango bakandamize ubwoko bw’Imana. Bakoresha ibyanditswe munzira mbi y’ubuyobozi bwabo bakanahatira abantu kububaha.
Igihe twibanze kuri iyu murongo gusa, tuzemera ko dukwiriye guha byose abayobozi nta kuzuyaza. Ariko igihe tuzamenya ko Imana ari yo muyobozi, tuzamenya ko dukwiye guha Imana icyubahiro imbere y’umuntu uwo ari we wese.
“ Petero n’izindi ntumwa barabasubiza bati” Ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu.”( Ibyakozwe n’intumwa5:29)

Ese ni ki Yesu yasobanuraga ubwo yavugaga uwo dukwiye kwita Data?
“Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita Data, kuko So ari umwe, ari uwo mu ijuru. .” (Matayo23:9)
Aha turumva Yesu avuga ko dufite Data umwe, Data wacu uri mu ijuru. Kubw’iyi mpamvu,aratubwira kutagira undi wese twita data. Ese bisobanuyeko Yesu yatubujije kwita undi wese data n’ubwo yaba data utubyara mu buryo bw’umubiri?Birumvikana sibyo.
Dore icyo Yesu yashatse kuvuga:
Kutwibutsa ko turi abana b’Imana:
Muri uyu murongo, Yesu yatwibukije ko Imana ari Data.Yatwibukije kandi ko hejuru y’ibintu byose turi abana b’Imana.
Kutwibutsa ubushobozi n’ubuyobozi Imana idufiteho.
Yesu yatanze uyu murongo igihe yabwiraga Abafarisayo bo muri kiriya mu gihe cy’ubutumwa bwe hano ku isi. Abafarisayo bari abantu bishyira hejuru, bakiyumvisha mvishaga ko bakomeye kandi batunganye imbere y’Imana. Yesu rero yadutegetse kwicisha bugufi tukamenyako Imana ari yo yonyine isumba byose.
Gushyira ibyiringiro byacu ku Mana,atari ku bantu
Yesu yavuze aya magambo kugira ngo dushingikirize byose kuri Yo, tutiringiye abantu. Nk’abantu b’Imana,dukwiye gukurikira Imana na Kristo. Igihe ibyiringiro byacu bizaba ku bantu kandi tugashukwa n’abantu bagerageza kwiyerekana nka Kristo ntituzashobora gukurikira Kristo.
“ Icyo gihe umuntu nababwira ati ‘Dore Kristo ari hano’, n’undi ati ‘Ari hano’, ntimuzabyemere. Kuko abiyita Kristo n’abahanuzi b’ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n’ibitangaza, kugirango babone uko bayobya n’intore niba bishoboka. (Matayo 24:23-24).
Dukwiye gushyira ibyiringiro byacu ku Mana kuko ari yo ifite byose mu biganza byayo, kandi tukayubaha kuko ariyo isumba byose.
[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?