Niki cyatumye Imana yumva guseka kwa Sara?

Kwamamaza

agakiza

Niki cyatumye Imana yumva guseka kwa Sara?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-01-19 05:09:13


Niki cyatumye Imana yumva guseka kwa Sara?

Mu gitabo cy’ itangiriro tubona ukuntu Imana yagiye yigaragaza mu buryo butandukanye isezeranya Aburahamu n’umugore we Sara kuzabaha urubyaro. N’ubwo yari yaramusezeranije ko azaba sekuruza w’amahanga ntabyiringiro bari bagifite kuko bari bageze mu zabukuru, ariko Imana yerekanako isohoza ibyo yasezeranye ku bayizera.

Aburahamu n’Umugore we Sara ari bageze mu zabukuru,birashobokako bari batagitekereza ko bazabyara ariko Aburahamu yari afite umwana yabyaranye n’umujakazi wa Sara witwa Hagari,Aburahamu akumvako Imana izuzuza ibyo yasezeranye binyuze mu muhungu we Ishimayeli ,ariko Imana imubwirako bitazabaho ,ko ahubwo izamuha umwana we na Sara.(Itangiriro17:17-18)

Mu gice cya 18, Imana yemeje isezerano ryayo yagiranye na Aburahamu iti:“Undi aramubwira ati” Iki gihe cy’umwaka nikigaruka,sinzabura kugaruka aho uri,Sara umugore wawe abyare umuhungu”(Itangiriro18:10).

Birumvikana Sara wari ushaje kandi yaracuze byaramusekeje ndetse ntiyanizerako bizasohora. “Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyari akijya mu mihango y’abakobwa.Sara asekera mu mutima ati “ Ko maze gukecura, nzanezerwa ntyo kandi umutware wanjye akaba ashaje?(Itangiriro18-12-12)

Imana yumvise guseka kwa Sara, n’ubwo yasekeye imbere mu ihema kandi akagerageza kubihakana , yabwiye Aburahamu ko ntakinanira Imana , igihe iyo gisohoye isohoza isezerano ryayo.

“ Uwiteka abaza Aburahamu ati: “ Ni iki gisekeje Sara,akibaza ati ‘Ni ukuri koko nzabyara,nkecuye?’ Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho, iki gihe cy’umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara abyare umuhungu.” (Itangiriro18:13-14)

Ese ni iki dukwiye kwigira kuri ubu butumwa ?

Ubu butumwa buratwereka ukuntu Imana iba bugufi y’abantu bayo ititaye ku gukomera kwayo. Biraduha ishusho yo kumenya kubaha Imana no kwizera ibyo yavuze byose, kandi dukwiye kumenyako:

Imana ntiyibagirwa na rimwe isezerano yasezeranye.

Imana yemeje isezerano ryayo ibwira Aburahamu na Sara ko izabaha umwana wabo bwite utari uwo Aburahamu yari yarabyaye ku wundi mugore Hagari. Imyaka n’imyaka yaratambutse, guhera igihe yari yaramusezeraniye ariko ntiyigeze yibagirwa iryo sezerano ,n’ubwo we n’umugore we bari bashaje bageze mu zabukuru.

Imana izi ibiri mu mitima yacu

Sara yasekeye mu ibanga ariko Imana yamenyeko asetse n’ubwo yabihakanye. Nta kintu nta kimwe Imana itareba cyangwa ngo yumve, byose irabizi.

Imana yari izi ko Aburahamu na Sara bashaje,kandi Sara yaraziko yacuze.Imana yashakagako bizera ubushobozi bwayo bwo gusohoza ibyo yavuze, no kwemeza Aburahamu ko nta gihe runaka cyashyizweho cyo kubyara.

Imana ikorana bugufi n’umuntu

Abantu benshi bibaza ko Imana ari umwuka idashobora kuza aho turi ngo tuyimenye kandi ko tutanemerewe guhagarara imbere yayo.

Kuva Aburahamu yizera Imana yari yemerewe kugirana ubusabane na yo, akagirana isano ya bugufi na yo.Yabashije kuyimenya ubwo yamusangaga munsi y’ibiti by’imyeloni,abasha gutegura amafunguro,anayitega n’amatwi.
Muri icyo gihe kandi,Sara na we yagiranye umushyikirano n’Imana ubwo yavugaga imigisha izaza kuri we kugirango yongere agire kwizera.

Uko Imana yari iri ,n’uko iri uyu munsi, izahora ikorana bya hafi n’abayizera. Ntizigera yibagirwa isezerano ryayo yagiranye natwe,izahora yiteguye kutuba hafi mu mibereho yacu, ihora idusaba kuyigirira icyizere ,dukora ibitunganye kandi ko isohoza isezerano ryayo.

Tubifurije umugisha uturuka ku Mana

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?