Niki bisobanuye gutsindishirizwa n’ubuntu ?(...)

Kwamamaza

agakiza

Niki bisobanuye gutsindishirizwa n’ubuntu ? (Igice 1)


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-04-19 07:45:47


Niki bisobanuye  gutsindishirizwa n’ubuntu ? (Igice 1)

Gutsindishirizwa harimo gutsindwa, hanyuma ugatsinda bitewe n’undi wemeye kuguhagararira akishyira mu mwanya wawe abishobojwe no kukurusha gukiranuka. Gutsindishirizwa ni intwaro ikomeye ku muntu wese ushaka kuba inshuti y’Imana no kuzabona ubugingo buhoraho. Ubutumwa bwo gutsindishirizwa si ikibwirizwa cy’ubuhanga, ahubwo ni ikibwirizwa kigira icyicaro mu mutima.

Nta bushobozi bwo gukora icyiza ; ntimunashobora kwitunganya. Nta gushyika no gukiranuka aho Kristo atari. Imibereho yacu y’icyaha n’intege nke zacu bitunaniza guhagarara imbere y’Imana mu gihe cyose tudafite gukiranuka kwa Kristo kudafite inenge. Dukwiye kuba muri we tudafite gukiranuka kwacu ubwacu ahubwo dufite ukuri muri Kristo.

None se umunyabyaha atsindwa n’iki ?

Atsindwa n’amategeko. « Kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindwe n’urubanza imbere y’Imana » (Abaroma 3 :19).

Umunyabyaha atsindishirizwa akoze iki ?

Yemera gutsindwa (Yeremiya 3 :13) ; akizera Umutsindishiriza (Yohana 3 :6). Kwizera ni yo mpamvu imwe rukumbi ihesha umuntu gutsindishirizwa. “Kwizera kutari ibyo twemera gusa ahubwo kwizera gutuma dutega amakiriro ku Mana yonyine.”

Ubuntu ni umwete n’urukundo Imana inyuriramo ngo igoboke umuntu utabikwiriye.
Urugero :

• Kugoboka utishoboye
• Kurinda ababi
• Kubabarira uhora acumura
• Kurinda ubutunzi bw’abayanga
• Kugeza ukuri ku batakuzi kandi batagukeneye
• Ibisubizo byiza iha abayisenga mu bujiji
• Korohereza abayishaka inzira banyuramo ngo bayigereho
• Kwemerera umuntu kugira uruhare mu murimo wayo
• Uko yihanganira abinangiye imitima (Yohana 1:16; Mika 7:8-19; Abefeso 2:5-10).

Muze mufite imitima yiyoroheje, mutabanje kwibwira ko Imana yabemera ihereye ku mirimo yanyu myiza cyangwa ko mukwiye kubanza kuba beza mbere y’uko musanga Kristo.

Umuntu akimara gucumura yatandukanye n’Imana. Ubwenge bwe butandukana n’ibyiza ahinduka umuhanga wo gukora ibibi no kubihimba.
Isoko y’ibyiza irakama asigarana ubuhanga bwo :

• Guhakana n’ibyo yakoze
• Gushaka urwitwazo
• Kwiyoberanya ngo batamenya ko ari mubi
• Uburiganya bwo kugirira abandi nabi
• Guhunga Imana no kwanga ukuri
• Kwanga abamurusha gukiranuka.

Ibi ni bimwe mu byo twasigiwe no gucumura ku Mana. Umuntu akimara gukora icyaha nta wundi wari kumukuraho umuvumo w’icyaha n’intege nke cyamusigiye keretse Yesu wemeye gupfa mu cyimbo cye kugira ngo umuntu yongere kugirana ubucuti n’Imana no gusubirana amasezerano yari yarazimije. (Yesaya 53:5, 6-10 ; Abefeso 2:15).

Icyaha ntikidutandukanya n’Imana gusa, ahubwo icyaha kirimburira icyarimwe ubushake n’ubushobozi bwo kumenya Imana. Icyazanye Kristo ni uguhanaguraho ingaruka mbi y’icyaha. Ashobora gukomeza no kuvugurura imbaraga z’umutima zagushijwe n’icyaha n’intekerezo zicuze umwijima n’ubushake bwahindanye. Adukingurira ububiko bw’ibyo Imana yaremye byose. Ku bwe dushobora gutahura ubwo butunzi kandi tugashobora kubwiyitirira.

Uko umunyabyaha agera ku musaraba

Zirikana ko urugendo rujya ku musaraba rukorwa mu buryo bw’Umwuka. Umusaraba uvugwa ntabwo ari IGITI nk’uko bamwe babizi, ahubwo ni ukumenya agaciro k’URUPFU RWA YESU, uko yishyize mu mwanya w’umunyabyaha agapfa urw’abagome.

Ukamenya umurimo akorera abanyabyaha mu ijuru, ari wo :

• Kuduhuza n’Imana
• kuduhongerera
• kuturengerra

Iyo umunyabyaha amaze kubona no kumenya urukundo Imana imufitiye, akarabukwa
ko asabwa ibyiza atagira muri we, agasobanukirwa igihano simusiga kimutegereje cy’ibyaha bye, agasobanukirwa n’ukuntu Yesu ahora amwingingira imbere y’Imana,

Ibyo byose bituma umuntu yuzura umubabaro w’uburyo butatu :

• Kubabazwaz n’ibibi yakoze
• Kubabaza Yesu wamwitangiye
• Kudashobora kugera ku byiza (2 Abakorinto 7:10 ; Abaroma 7:21)

Ibyo bimutera kwizinukwa, bikamutera kwihohora, bikabyara kwihana. Maze ukutishoboza kwe kukamuhagarara imbere bigatuma abona Yesu witeguye kandi wiyemeje kumubera Umuhuza, maze ibyiringiro by’uko imbaraga zimurwanira ziruta iza Satani bikamutera ihumure urugamba rutararangira. Akirekurira mu maboko y’uwo wiyemeje kuba incungu ye, uko kwizera
kukamushyikiriza ubutunzi yari yarateganirijwe bwo mu ijuru hanyuma akaruhuka.

Icyo kiruhuko ntabwo gitera umuntu:

• Kwirara
• Kureka inshingano
• Kwiyiringira
• Kwica amategeko
• Kwiyamamaza

Ni cyo gituma umutima wacu ukwiriye kubanza kumeneka, ugashenjagurika kandi ukicisha bugufi. Ugahora wahagizwa no gushaka Imana, ugahorana kwatura ibyaha kuvuye ku mutima guhora kuzamuka imbere yayo ; uguhora uteze amakiriro kuri Kristo wenyine

“Nta n’umwe mu ntumwa cyangwa mu bahanuzi wigeze yivugaho ko atagira icyaha. Abantu bagiye baguma hafi y’Imana, muri abo bantu harimo abari kwemera gutanga ubugingo bwabo aho gukora ibikorwa by’urukozasoni babizi. Abantu Imana yubahishije ikabaha umucyo wayo n’imbaraga zayo bagiye batura imiterere yabo icumura. Ntibigeze bibaraho gukiranuka kwabo bwite, ahubwo bagiye bishingikiriza ku gukiranuka kwa Kristo. Uko ni ko bizajya bigendekera umuntu wese wabonye Umucunguzi.”

Tuzakomeza ubutaha mu gice kizakurikiraho, aho tuzasubiza iki kibazo ! Uwatsindishirijwe amera ate ?

Ism[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?