Ni kuki atari ubushake bw’Imana ko tuba(...)

Kwamamaza

agakiza

Ni kuki atari ubushake bw’Imana ko tuba abakene? Igice cya 2


Yanditswe na: Ubwanditsi     2012-04-30 06:52:35


Ni kuki atari ubushake bw’Imana ko tuba abakene? Igice cya 2

Mfite impamvu enye nifuza ngo turebere hamwe:
1 Imana ni yo uduha imbaraga zo kubona ubukire
“ Ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ari yo iguha IMBARAGA ZIKURONKESHA UBUTUNZI; kugira ngo ikomeze isezerano; yasezeranishije indahiro na ba sokuruza banyu, nk’uko irikomeza muri iki gihe” (Gutegekwa kwa kabiri 8:18).

Ntabwo ari ubushake bw’Imana ko tuba abakene kuko ari yo yonyine uduha imbaraga zo kuronka ubutunzi! Niba rero Imana iduha imbaraga zo kuronka ubukire, bisobanuye mu buryo butomoye ko Imana idakunda ngo tube abakene mu buryo bw’umubiri.

Nyamara menya ko atari abakire bose bari mu isi baronse ubutunzi bivuye ku mbaraga bahawe n’Imana. Hari abaronse ubutunzi bivuye mu buriganya. Ni nayo mpamvu abatunzi nk’abo muri Bibiriya bamaganwa. Soma igitabo cya Amosi 5:11, 12. Ku bw’ibyo Imana ntiba mu ruhande rw’abatunzi nk’abo. Ibi kandi ntibivuze ko Imana iba mu ruhande rwa buri mukene uri mu isi. Reka da! Imana iba mu ruhande rw’ukora ubushake bwayo yaba umukire cg umukene (Matayo 7:21)

Hari abakijijwe na ruswa no kudahagarara mu kuri ndetse n’ubusambo.Ibyo si byo yemwe n’Imana ntibyemera. Ni ibyaha byambaye ubusa pee! Ndetse n’abakora ibyo bose bakeneye kwihana.
Reka ngusobanurire ikintu cy’ingenzi: Imana io iguhaye ubutunzi, ibikora ku bw’intego n’impamvu ikomeye.
Ni ntego ki?

Biranditswe, “………. kugira ngo ikomeze isezerano; yasezeranishije indahiro na ba sokuruza banyu, nk’uko irikomeza muri iki gihe”
Kandi Yesu yaravuze, “ …….Iki gikombe ni ISEZERANO RISHYA RYO MU MARASO yanjye ava ku bwanyu” (Luka 22:20).

Imana iyo iguhaye imbaraga zo kubona ubutunzi, abigirira gukomeza isezerano rye ryo mu maraso ya Yesu Kristo. Ibi bivuga ko ubutunzi uzabona buvuye ku Mana, buzagufasha gukwiza ubutumwa bwiza! Ni ku bw’ ubutumwa bwiza bubohora abantu mu byaha, mu rupfu, ikuzimu, ku ndwara ndetse no ku bukene. Ubu burumwa bwiza bugomba gukwirakwizwa mu buryo bw’ibikorwa no mu magambo.
Kuba rero hariho abatunzi batanyuze mu nzira ikiranutse ntibivuga ko abatunzi bakiranuka batabaho. Birakwiye ko tubasha gutandukanya ubukire bukiranutse n’ubudakiranutse.

2 Imana ni yo itwigisha kubona inyungu
Imana yacu turamya kandi dukorera muri Yesu Kristo si Imana y’igihombo ahubwo ni Imana y’inyungu. Biranditswe ngo;
“ Uwiteka Umuvugizi wawe, Uwera wa Isirayeri, aravuga ati: Ni njyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibigufitiye umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo” (Yesaya 48:17).
Ni cyo gituma umuntu yaremwe mu buryo akunda kwigishwa kugira ngo abashe kunguka mu byo akora. Imana iyo yakwigishije uko babona inyungu, inzira izakoresha izaba ari inzira ikiranutse. Iyo nyungu kandi ntizaba ari ku bwawe gusa ahubwo uzayisangira n’abandi.

Kubera kubura ubwihangane no kutita ku nyigisho z’Imana, abantu benshi bahisemo gushaka inyungu binyuze mu bwambuzi; bagatsikamira bagenzi babo cyangwa bakabarya ibyabo. Bityo ugasanga hari ababeshyera Imana ko ari yo yabafashije kubona izo nyungu mu bwambuzi no kunyunyuza imitsi y’abandi. Nyamara Imana ntishobora gufasha abantu kubona inyungu binyuze mu bwambuzi.

Nta bwo ari ubushake bw’Imana ko tuba abakene, ni yo mpamvu itwigisha uburyo bwo kubona ubutunzi mu nzira itunganye. Ni yo mpamvu byanditswe; “Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akore imirimo, akoreshe amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha abakene” (Abefeso 4:28).
Ese murabona atari ishimwe ku Mana ko itatwifuriza guhura n’amakuba?
Iyo Imana iba idashaka ko twunguka mu byo twifuza by’umubiri, byaba byaranditswe muri Bibiliya mu buryo busobanutse. Nyamara ahubwo mbona handitswe amagambo nk’aya akurikira; “Ukundwa, ndagusabira, kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga, nk’uko umutima wawe uguwe neza” (3Yohana 1:2).

Mu yandi magambo, Imana itwifuriza ko nk’uko ubugingo buguwe neza abe ari na ko tugubwa neza mu byifuzo byacu by’umubiri – mbese tugire ibyo kurya, imyambaro, n’ibindi.
3 Ibintu byose byiza ni umutungo w’Uwiteka, kandi ibye byose ni ibyacu binyuze muri Krito
Muri Zaburi 24:1 biranditswe;“Isi n’ibiyuzuye ni iby’Uwiteka, isi n’abayibamo”

Iyo usomye kandi muri Hagayi 2:8 usanga handitswe gutya “Ifeza ni izanjye, n’izahabu na zo ni izanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga”
Reka nkubaze ikibazo: Ese wibwira ko ibi bintu byose Imana yabishyiriyeho nde? Wibwira ko Imana yabishyiriyeho satani n’abantu bake banyunyuza imitsi y’abandi?
Reka da!

Imana yashyizeho ibi bintu byose n’ubutunzi bwose ku bw’abantu bayo bose, kugira ngo bikoreshwe mu buryo bwiza. Kubera iki? Kubera ko Imana idakunda ko abantu bayo baba abakene. Ni yo mpamvu umuntu akiremwa, yahawe ubutware ku butunzi bw’Imana buri kuri iyi si.

Ubutunzi buri mu isi bwigaruriwe n’abantu bake n’ibihugu bike kubera ibyaha by’ubusambo, ukwikubira, kurenganya, kunyereza umutungo, uburiganya n’ubwambuzi byinjiriye muntu.

Icyo ni cyatumye abantu benshi bishyiramo ko Imana ari yo yateganyije ibi byiciro bibiri (ubukire n’ubukene) ariko si ukuri. Si byiza rero kubeshyera Imana ku bintu muntu ari we wikururiye ibibazo.
4 Yesu Kristu yabaye umukene kugira ngo tube abakire
“ Kuko muzi ubuntu bw’Umwami wacu Yesu, uko yari umutunzi, maze agahinduka umukene ku bwanyu, ngo kugira ngo ubukene bwe bubatungishe” (2 Abakorinto 8:9).
Ese wari uzi impamvu Yesu Kristu yahisemo kuba umukene? Ni ukugira ngo kugira ngo ubukene bwe bubagireabatunzi.
Nzi ko hari abari butangazwe no gusoma uriya murongo tumaze gusoma; ariko ni ko biri.

Nigeze kumva umukirisitu umwe avugaNimewahi kusikia mkristo mmoja akisema: “Njye ndi umukene kuko Yesu yabaye umukene”.
Undi na we yagize ati; “ Nkunda kuba umukene kuko Yesu Kristu yabaye umukene”.

NKeka ko hari abakirisitu benshi baba bafite ibitekerezo nk’ibyo. Ni byo koko igihe Yesu yari hano mu isi yari umukene. Ariko ntiyabaye umukene kugira ngo na twe tube abakene; ahubwo yabaye umukene kugira ngo twe tube abatunzi! Aramutse yarabaye umukene kugira ngo na twe tube abakene, icyo gikorwa nta nyungu cyaba kidufitiye. Ariko Yesu ashimwe ko yabaye umukene kugira ngo tube ABATUNZI.
Ni nayo mpamvu yivugiye muri Luka 4:18a ngo; “Umwuka w’Uwiteka ari kuri njye, ni cyo cyatumye ansiga, kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza.”
Ese haba hari indi nkurunziza ku mukene irenze kumukura mu bukene bwe?

Ubutumwa bwiza ni yo nkuru nziza. Kandi Ubutumwa bwiza ni imbaraga z’Imana zizanira agakiza uwizeye (Abaroma 1:16). Gukizwa si ukujya mu ijuru gusa, ahubwo gukizwa ni ugukizwa kugira ngo nuramuka upfuye utazajya mu muriro ahubwo uzajye mu ijuru, HAMWE no gukizwa ugakurwa mu bibazo hamwe n’ubukene; mu gihe uri hano ku isi.

Igihe Petero yavugaga ngo “Databuja nkiza” ubwo yabonaga atangiye kurengerwa n’amazi wibwira ko kiriya gihe yashakaga ngo akizwe ajye mu ijuru? Reka da! Petero yashakaga akizwe YOYE KUROHAMA MU MAZI. Yesu na we yumvise gutaka kwe aramukiza. Muri ibi bihe hari abantu benshi mu mazi no mu byaro bariho bataka ngo Yesu abakize inzara, kubura imyambaro, indwara, akarengane, n’ibindi. Itorero nk’umubiri wa Kristo ryakagombye gufata iya mbere gufasha abantu bameze batyo, kuko umurimo nk’uyu ugize ivugabutumwa rya Krito.

Uzumva hari abakristo bamwe bavuga ngo hano mu isi nta kintu bakeneye kuko umugabane wabo bawutegereje mu ijuru. Nyamara imvugo nk’iyi igaragaza igice cy’ukuri kandi kutanashyitse. Kuba umukristo bifite umumaro mu isi ndetse no mu ijuru.

Niba nta mumaro n’umwe tubona tukiri hano ku isi tubikuye ku gukurikira Kristu, ubukristu bwacu bwaba nta cyo buvuze kandi n’icyo bwaba bumariye umuntu. Ubukristo budakemura ibibazo abantu bahura na byo mu buzima bwa buri munsi ni ubukristo budashyitse cg bupfuye.
Petero intumwa na we yigeze kwibaza cyane kuri icyo kibazo, bigera aho abaza Yesu “Maze Petero aramubaza ati ‘Dore, twebwe ko twasize byose tukagukurikira: NONE SE TUZAMERA DUTE’?” (Matayo 19:27)
“Yesu arabasubiza ati ‘Ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu, cg bene se, cg bashiki be , cg nyina, cg se, cg abana , cg amasambu, ku bwa njye no ku bw’ubutumwa bwiza, utazahabwa ibibiruta incuro ijana muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se ari bashiki be ndetse nab a nyina, abana n’amasambu, hamwe no kerenganywa, maze mu gihe kizaza, azahabwa ubuzima buhoraho” (Mariko 10:29,30).

Ibisubizo nk’ibi by’Umwami Yesu, birarushaho kutwemeza ko atari ubushake bw’Imana ko tuba abakene. Yesu yasobanuye neza rwose ko uzamwizera no gukurikiza ibyo amutegeka azakubirwa INCURO IJANA MURI IBI BIHE ni ukuvuga ubu akiri ku isi. Kandi mu bintu azahabwa harimo amazu n’amasambu!

Ni byo koko Yesu akiri hano mu isi yari umukene, ariko nyuma yo kuzuka yashubijwe ubukire bwe. Ni yo mpamvu intumwa Paulo avuga “….. ubutunzi bwa Kristo butarondoreka”. (Abefeso 3:8). No mu Bafilipi 4:19 tunasoma hivi; “Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk’uko ubutunzi bw’ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu”. Ibuka ko Yesu yikoreye ibicumuro byacu byose n’indwara zacu, kandi ku bw’imibyimba ye dukira indwara (Yesaya 53:5; Matayo 8:16,17; 1Petero 2:24). Kuba rero itorero ryaramenye ibyo, risengera abarwayi kandi bagafasha abarwayi mu byerekeye ubuzima.

Ibuka ko Yesu yishyizeho ibyaha byacu akaba icyaha ku bwacu, “...kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw’Imana” (2Abakorinto 5:21). Mu kumenya ibi itorero rifite gahunda yo kubwiriza ku gukira ibyaha ku muntu wese uzizera Yesu Kristo.

Ibuka ko, Yesu Kristo yabaye umukene, n’ubwo yari umutunzi kugira ngo tubashe kuba abatunzi binyuze mu gukena kwe (2 Abakorinto 8:9). Itorero ryamenye iryo banga rishyiraho gahunda yo gukora imishinga itandukanye y’iterambere kugira ngo abantu bave mu bukene.

Mwakasege Ev Tanzania

Ibitekerezo (2)

Hategekimana sixbert

21-10-2017    06:00

Ese umuntu yaba umukristu nyakuri akaba n’umukire?

bigirimana elias

16-01-2017    13:25

Ndagamba Komwosengera Naho Mfis Ibibaz Vyish Vyokubura Avyeyi Bose Ntab Ntafis Abamb Hafi Komeza Musengere Imana Izompeze Umubaro.

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?