Ni iyihe nyungu dukura mu geterana kwera(...)

Kwamamaza

agakiza

Ni iyihe nyungu dukura mu geterana kwera kw’abana b’Imana?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-07-20 12:50:24


Ni iyihe nyungu  dukura mu geterana kwera kw’abana b’Imana?

Guterana kwera kw’abakirisito ni igice cy’ingezi mu biranga ukwizera. Guterana kwera kugamije gusangizanya ubunaribonye n’ijambo ry’Imana bituma abacitse intege bongera kwiyumvamo imbaraga z’Imana kandi byerekana neza imikorere y’Imana kuko Imana ibona aho ikorera mu mitima y’abantu.

Dore icyo guterana kwera kumarira umukirisito

1.Guterana kwera kutugaragariza neza ishusho y’Imana

Buri kiremwa cyose hagati muri twe, kigaragaza ubuntu bw’Imana mu isi. Nta ntungane nimwe ibaho,twese turi abanyabyaha ariko buri wese hano ku isi afite intego yo kugaragaza kugira neza kw’Imana kuba mwegereye. Buri wese afite impano y’umwuka wera iyo habayeho guterana nibwo buryo kwera no gukomera kw’Imana kuba kugiye kwigaragariza mu bantu bayo.

Tubifata nko kuba ufite keke. Ufite ifi, isukari, amagi n’amavuta n’ibindi byose bikenewe ngo ubashe gukora keke. Amagi ntashobora kuba ifu, kandi kimwe gusa ntigishobora gukora keke(cake) ubwacyo cyonyine ariko byose iyo bihujwe bibyara keke nziza kandi irimo intungamubiri zikenewe, ni kimwe rero no guterana kw’abakirisito iyo bose bahuriye hamwe mu rwego rwo gusenga no kuganira ijambo ry’Imana bizamura icyubahiro cy’Imana.

Mu materaniro ufite ubuhamya bw’ibyo Imana yamukoreye arabuvuga, ufite impano yo gusenga arabikora, ufite impano yo kuririmba arabikora n’ufite iyo guhanura ,Imana ikayikoresha, ibi byose bihembura imitima y’abaje mu materaniro Yera. Ntukirengagize guterana kwera kw’abana b’Imana.

" Nk’uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe ni ko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk’uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana." (Abaroma 12:4-6 )

2.Guterana kwera kutwongerera imbaraga

Nta kibazo na kimwe uko waba wizera kwera kose , guterana gusubizamo abantu intege. Kubana bugufi kw’abizera guhesha amahirwe yo kwiga no gukura mu byo kwizera. Byerekana neza impamvu twizera rimwe na rimwe bikabera ifunguro ubugingo bwacu.

Ni byiza gukora ivugabutumwa ku bandi ariko biradukomerera kuko iyo tubaye muri iyi si irushya biroroha cyane cyane kugwa mu marushya yayo ariko ni byiza buri gihe gufata umwanya ukabana n’abandi mu materaniro kuko bizakwibutsa Imana. Uko umuntu arushaho gusabana n’isi ahinduka uwayo mu ntekerezo no mu mikorere kandi byimura Imana muri we kuko umucyo udashobora kubana n’umwijima.

“Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo.” (Matayo 18:19-20)

3.Guterana kw’abana b’Imana kongerera intege abatentebutse

Abantu bose usanga baragiye banyura mu bihe bibi bigoye ubuzima. Hari ababuze abo bakundaga, abagiye batsindwa ibizamini, ababeshyewe, ababuze amafaranga , ibi byose byagiye bituma abatari bake batakaza ibyiringiro by’ubuzima, bigatuma usanga hari abahorana ibikomere by’imbere mu mutima. Guterana kwera kw’abana b’Imana kuba gukwiye kubaho kuko abantu benshi bahaturira imitwaro ibaremereye, bituma habaho guhanga amaso ku Mana. Kandi Imana ikoresha abo turikumwe kugirango ikemure ibibazo dufite n’ibyifuzo byacu mu bihe by’icuraburindi duhura nabyo mu buzima. Kubana n’abantu b’Imana byongerera umuntu intege, akabasha gutera intambwe ijya mbere.

" Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa, kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n’iry’imirimo myiza. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk’uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ari ko murushaho kugenza mutyo." ( Abaheburayo 10:23-25 )

4.Guterana kutwibutsako tutari twenyine

Kubana n’abandi bizera mu kuramya Imana no kuganira ijambo ryayo bitwibutsako tutari twenyine muri iyi si. Umwizera wese aho ari ku isi, iyo ahuye nundi hatitawe ku gihugu bagomba kumera nk’ababana mu rugo rumwe rw’abana b’Imana. Niyo mpamvu Imana yashyizeho iteraniro ngo ribe ikintu cy’ingenzi. Imana ishakako tuba hamwe kugirango tuve mu bwigunge. Guterana kw’abana b’Imana bituma barushaho kuba mu busabane hagati yabo ubwabo ndetse n’Imana.

"Ariko noneho ingingo ni nyinshi, naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza kiti “Nta cyo umariye”, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti “Nta cyo mumariye.” (1Abakorinto 12:20-21 )


5.Kuba mu materaniro yera bidufasha gukura

Kuba hamwe mu materaniro ni inzira nziza kuri buri wese kuko bifasha umuntu gukura mu kwizera. Gusoma bibiliya no gusenga ni inzira ya bugufi ituma twegera Imana. Kandi buri wese afite isomo yageza kuwundi. Iyo abantu barikumwe habaho guhugurana, uwateye intambwe nziza yo kubana n’Imana yigisha abandi uburyo bwo gushaka no kugendana n’Imana.

"Nuko bene Data, iyo muteranye bimera bite? Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha, cyangwa amagambo ahishuriwe, cyangwa ururimi rutamenyekana, cyangwa amagambo yo kurusobanura. Nuko rero byose bikorerwe kugira ngo abantu bunguke." (1 Abakorinto 14:26 )

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?