Ni ibihe biryo bikwiye gutunga abakristo?

Kwamamaza

agakiza

Ni ibihe biryo bikwiye gutunga abakristo?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-08-07 08:27:29


Ni ibihe biryo bikwiye gutunga abakristo?

Bibiliya itubwirako hari ubwoko bubiri bw’ibiryo by’umwuka abakristo barya: Amata cyangwa ibiryo bikomeye. Ibi byose bituruka mu ijambo ry’Imana. Ese bitandukaniyehe? Ese byose twabifatira rimwe mu gihe kimwe ?

Abakristo bashya bakunze kwitwa abakristo b’ impinja. Muby’ukuri si igihe kirekire umuntu amaze ari umukristo cyerekana ko ari uruhinja cyangwa ukuze , ariko mu yandi magambo, ibiryo by’umwana bigenda bihinduka iyo agenda akura, ni kimwe n’ibiryo by’umwuka umukristo abirya iyo akuze mu kwizera.

Abakristo b’impinja babwirwa gutungwa n’amata y’umwuka. Petero yagize ati: “Mumere nk’impinja zivutse vuba, mwifuze amata y’umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza, niba mwarasogongeye mukamenya yuko Umwami wacu agira neza.”(1Petero2:2-3)

Tugendeye kubyo Petero yavuze, amata adafunguye, niyo meza ku bakristo bashya. Ibi bivuzeko tugomba kubafasha gukura mu kwizera.

“Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby’ishingiro rya mbere ry’ibyavuzwe n’Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyokurya bikomeye”(Abaheburayo5:12)

Reka tuvuge ku biryo bikomeye bya hano ku isi. Uretse amata y’umwuka, ibiryo bikomeye bidusabako tuba dukuze, dufite ubwenge kugirango agire ubushobozi bwo gutandukanya icyiza n’ikibi.

“Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby’abakuru bafite ubwenge, kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n’icyiza.”(Abaheburayo5:14)

Ikindi gisabwa umukristo kugirango ashobore ibiryo bikomeye ni ukubaho ubuzima butari ubwa kamere .

“Bene Data, sinabashije kuvugana namwe nk’uvugana n’ab’Umwuka, ahubwo navuganye namwe nk’uvugana n’aba kamere, cyangwa abana b’impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyokurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha. Kandi na none ntimurabibasha kuko mukiri aba kamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n’amahane, mbese ntimubaye aba kamere koko ntimugenza nk’abantu?”(1Abakorinto3:1-3)

Tugendeye kuri ibi, turumvako ibiryo bikomeye bikwiriye abacengewe n’inyigisho za Kristo. Dukwiriye rero kwigira imbere kugirango tugere aho dutunganirizwa kandi tugere ku kigero cya Kristo Yesu.

Ese wafatira icyarimwe ibi biryo?

Ubu noneho ushobora kwibaza niba ushobora gufata ibi biryo byose icyarimwe. Birumvikana , biragendana n’uburyo ukuzemo.

Petero yavuzeko hari inyigisho abaswa bahindagurika bagoreka bakizanira kurimbuka (2 Peter 3:16),ariko niba tudashyize urufatiro kuri Kristo bizarangira tubaye nkabo. Dukwiye gutungwa n’inyigisho z’ukuri ziboneka muri bibiliya kugirango tutayoba.

“Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n’uburiganya bw’abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu. Ahubwo mukurire mu buntu bw’Imana no kumenya Yesu Kristo Umwami wacu n’Umukiza. Icyubahiro kibe icye none n’iteka ryose. Amen.”( 2 Peter 3:17-18).

Sophie @agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?