Ni gute wamenya itorero ripfuye?

Kwamamaza

agakiza

Ni gute wamenya itorero ripfuye?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-07-11 08:09:43


Ni gute wamenya itorero ripfuye?

Iyo Umwuka wera akuwe mu itorero, itorero riba ripfuye. Urwandiko Kristo yandikiye itorero ry’ I Sarudi(Ibyahishuwe3:1-6) rutwereka ko n’ubwo ryariho ariko ryari ryarapfuye. Sarudi wari umujyi ukomeye, ni ho hari umurwa mukuru w’Ubwami bwa Lidiya ukaba wari ufite ubukungu bwinshi .

Sarudi yari yubatse ku musozi, ntawashoboraga kuyihangara yari ikunzwe ariko ntacyo yari ifite. Dushobora kuba dukunzwe cyane ariko uko gukundwa kukaba ntakintu ufite utunze ugereranyije n’ibihari bigaragara. Kristo yari azi ikigero cy’Umwuka n’ ubugwingire itorero ryari rifite. Ntiwashoboraga kubitandukanya n’ibyo hanze y’itorero – ibintu byagaragaragako ari byiza, ko ari amahoro- ariko ari nk’imva. Icyo gihe itorero riba ryarangije gupfa ariko ryo ritabizi kandi andi matorero nayo ntaritekerezaho.

“….kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y’Imana yanjye.”(Ibyahishuwe3:2). Bamwe muri twe batangira ibintu babikora neza ariko ntibabirangiza. I Sarudi bakoraga imirimo itandukanye ariko imbere y’Imana yagaragaye nk’imirimo ipfuye. Umujyi wari ufite ubuzima bworoshye. Nta kugirirwa nabi kwahabaga kuko ntabanzi babateraga. Hari ibikorwa byinshi ariko ubuzima bw’Umwuka wera bwari buke.

Nubwo Kristo yaburiye itorero ry’I Sarudi ko azaza nk’umujura wo mugicuku(bitunguranye) ariko nanone yatanze ibyiringiro. Sarudi wari umujyi wuzuyemo ibyiza kandi wari ukeye. Mu rusengero rwaho, ntiwabaga wemerewe kwinjiramo wambaye imyenda isa nabi. Kristo yavuzeko azi abakristo bari baririmo batameshe imyambaro yabo.

Ariko Kristo yatanze ibyiringiro ko azaza akeza itorero rye akaryishyira rifite ubwiza , ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo rigaragare ari iryera ridafite inenge.(Abefeso5:27)

Ntidukunze kubona itorero nk’uko Kristo aribona. Ntidushobora kubonesha amaso umuriro waka, kurenganya, ubwibone, ubusambo n’ibindi biba mu itorero. Ni gake cyane tuzabonamo urwango n’umujinya kuko tubibonye byatubabaza bikadutera ubwoba. Tuba dusa nk’abantu bambaye neza, ariko iyo myenda ikuwemo wasanga yari ihishe umujinya n’ibindi biteye ubwoba. Abantu benshi batwawe no kugaragara mu myenda myiza y’igiciro ariko dukwiye gushishoza tukamenyako Kristo afite umwanya mu itorero rye, ari ryo mugeni we.

Itorero rikwiye kuba iry’igiciro cyinshi hano ku isi kuko ari umugeni Kristo yapfiriye, akariha ubwiza bwe . Reka ubwiza bw’umwami Imana bube kuri twe. Dukeneye kumvira Umwuka uvugana n’amatorero , dukeneyeko aza akavugana natwe akaduha ubuzima bushya, imigambi yacu n’ibikorwa byacu ntibikwiye guhindura itorero ahubwo rikwiye kugira Umwuka wera w’Imana uriyobora.

Itorero rikeneye gukanguka, rikongera kuba rishya kugirango umucyo wa Kristo urirasire. Ni cyo gituma bivugwa ngo “Usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira!”(Abefeso5 :14) , rikeneye kongererwa imbaraga ziturutse mu ijuru, kwibuka ubutumwa n’inyigisho ryumvise burifasha kugaruka ku rufatiro rwa Kristo, kwihana no kongera kugaruka ku Mana kandi rikakira na Kristo urisura binyuze mu mwuka we.

Sophie @agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?