Namenya gute ko nakunze by’ukuri

Kwamamaza

agakiza

Namenya gute ko nakunze by’ukuri


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-09-11 09:45:06


Namenya gute ko nakunze by’ukuri

Urukundo ni ibyiyumviro byo mu muntu bikomeye cyane. Hari imyanzuro myinshi y’ingenzi dufata ishingiye kuri ibi byiyumviro, ndetse no kwanzura gushaka (Gushyngirwa)biterwa n’uko twiyumvamo kuba turi mu rukundo.

Iyi yaba n’imwe mu mpamvu zituma umubare utari muto wabashyingiranwa, ingo zabo zisenyuka vuba. Bibiliya itwigisha ko urukundo nyakuri atari ibyiyumviro biza ubundi bikagenda, ahubwo ko ari icyemezo.

Ariko rero mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ibyahishuwe: 2:4. Urukundo rwakabaye icyemezo kidahindagurika mu buzima bw’umuntu. Urukundo watangiranye ugomb kurugumana byaba akarusho rugakura aho kugabanuka.

Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw’abandi ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose.” (1 Abakorinto 13:4-7.)

Ntabwo wahamya niba wamwihanganira mu gihe hataraba impamvu ituma umwihanganira. Niba umuntu ugukunda atakubaha, akaba agusaba kugira ibyo mukora ariko ukumva byagutera isoni muramutse muri ahagaragarira bose ugenzure neza niba utibeshya.

Ese umuntu uvuga ko ukunda, ushobora kumukorera ibi byose Imana idusaba?
Ndababwiza ukuri ko urukundo ukunda umugore/umugabo wawe, rwakagombye kuba ishusho nyayo y’uko Christo yakunze itorero cyangwa Imana yakunze Isiraheli mbere yo kuza kwa Yesu
“Bagabo, mukunde abagore banyu nk’uko Kristo yakunze Itorero akaryitangira.” Abefeso: 5:25

Uku niko wamenya niba umukunda koko.

Biroroshye cyane ko ukunda umuntu, ariko hari ibibazo bimwe tugomba kwibaza mbere yuko twanzura ko ibyo twiyumvamo koko ari urukundo nyakuri.
1. Mbere na mbere, mbese uyu muntu ni umukristo? Bisobanuye ngo mbese yeguriye ubuzima bwe Yesu? Mbese yizera Kristo kubw’agakiza gusa? Mbese Imana ifite umwanya wa mbere mu buzima bwe?

2. Niba wemera ko uzamushyira hejuru y’abandi bose ndetse ubucuti bwanyu bukaba ubwa kabiri nyuma y’Imana. Ibi bishatse kuvuga ko ntawe ugomba gusimbura Imana mu mutima wawe. Umukunda utisigarije na gato, ariko mwembi nk’umubiri umwe mukongera mugakunda Imana by’umwihariko, kandi bituma na rwa rugo rwanyu rukomezwa n’Imana.

Bibiliya itubwira ko iyo abantu babiri bashyingiranywe, bahinduka umubiri umwe (Itangiriro 2:24; Matayo 19:5). Nuko rero mugomba kurwanirana ishyaka kandi mugafatanya kunezeza Imana nk’umuntu umwe.

3. Mbese ashoboye kwitanga mu kubaka umubano wo kubaka urugo? Nta rugero runaka twafatiraho mu kwemeza ko mugeze ku rwego rwo kubana, ariko ni ngombwa kwitondera ibyiyumviro byanyu, mugasuzuma neza tmubifashijwemo n’Umwuka Wera niba muri gukurikira ibyiyumviro byanyu gusa cyangwa niba muri mu bushake bw’Imana.

Urukundo nyarwo ni icyemezo, si ibyiyumviro gusa. Urukundo Bibiliya itubwira ni urukunda umuntu ibihe byose, si urukunda umuntu igihe “dufite ibyiyumviro byo kumukunda” gusa ngo nyuma y’igihe runaka rube rurashize. Ibyo byitwa guharara, kandi ni bibi cyane, kuko uwaguharaye iyo aguhararutswe mubana biba bibi kuruta ko mutari kuba mwaranamenyanye.

Abari mu nzira y’urukundo mbifurije kuyoborwa n’Imana!

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?