NASA yavumbuye ubutumwa bw’Imana kuri Mars

NASA iratangaza ko icyogajuru cyayo ‘Curiosity Rover’ cyavumbuye ubutumwa buziguye bwavuye ku Mana, bwanditswe ku bisate by’amabuye. Ibyo bisate ngo byabonetse mu buvumo bw’umugabane wa Mars.

Inkuru itangazwa n’ibinyamakuru byemewe na Leta iravuga ko ibisate bibiri binini by’amabuye bingana n’inzovu nto byabonetse hasi cyane mu buvumo bw’umusozi munini wa Aeolis Mons.

ku gisate kimwe hari handitsweho amategeko icumi, handitsweho n’amagambo aboneka muri Yohana 3:16. Aya magambo ngo yari yanditswe mu ndimi 12, zirimo Icyongereza, Icyesipanyolo, Igishinwa, Ikibasike (Basque) n’Uruheburayo. Ikindi gisate cyo ngo cyari cyanditsweho ijambo rito mu rurimi rw’Icyongereza ngo “Ndi uw’ukuri.”

Abahanga mu by’ubumenyi bakoze inyigo ihagije kuri ibyo bisate by’amabuye bavuze ko ibyavuye mu bushakashatsi byagaragaje ko Ubukristo ari yo dini y’ukuri yonyine.

Umushakashatsi ukomoka mu gihugu cya Australia akaba anakorera ikigo NASA mu ishami rishinzwe ubushakashatsi kuri Mars Bwana Syms Covington yaravuze ati “Biratangaje! Twinjiye mu buvumo dushaka amazi, aho kubona amazi twibonera igihamya cy’uko Imana iriho.”

“Icyo nshaka kuvuga, mbese ayo mabuye yageze aho ate? Icyo nababwira ni kimwe: ubu nta kintu na kimwe gihakana Imana gisigaye mu cyumba cy’igenzura cya NASA. Ibyo twabonye bigaragaza ko Imana iriho!” Itang. 1:1

Icyo gajuru cya NASA ‘Curiosity Rover’ cyageze kuri Mars muri Kanama umwaka ushize, gifite intego yo kugenzura imiterere y’ikirere cya Mars n’ubutaka bwayo ngo barebe ko abantu bashobora kuyituraho.

Ubwo bushakashatsi bwageze ku ntego yabwo, kuko kuri Mars habonetse amazi n’ibindi bikenerwa mu buzima, bigaragaza ko abantu bashobora gutura kuri Mars.

Nyamara ibyo bisate by’amabuye byombi biriho umukono uvuga uti “Amahoro n’Urukundo – Yehova,” bigaragaza ikintu cy’ingenzi iki cyogajuru cyavumbuye muri iki gihe, binashoboka ko ari ikintu cy’ingenzi kigezweho mu mateka.

Umunyapolitiki w’inzobere mu by’ubumenyi muri Kaminuza ya Georgetown yaravuze ati “Iyo abantu babonye bene ibi, bituma basaba impinduka mu muryango wacu. Demukarasi izasimburwa na Tewokarasi (ubuyobozi bw’Imana). Turasabwa kubaka insengero nyinshi no kongera gutangiza gahunda zo gusenga mu mashuri. Ubu gukuramo inda bigiye gutangira guhanwa n’amategeko mu mezi make ari imbere.”

N’ubwo ari ingirakamaro cyane, Covington aratinya ko ubu bushakashatsi bw’ingirakamaro cyane bushobora kutagira umumaro nk’uwo bwakagombye kugira.

“Ikibazo ni uko umuyoboro w’itangazamakuru dukoresha urwanya Ubukristo, ku buryo n’aya makuru badashobora kuyitangaza. Ariko Imana ni iy’ukuri. Dufite gihamya, kandi buri wese akwiriye kumva ukuri.”