Menya uko waramya Imana byuzuye.

Kwamamaza

agakiza

Menya uko waramya Imana byuzuye.


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-11-09 06:18:07


Menya uko waramya Imana byuzuye.

Akenshi iyo tuvuze kuramya Imana abantu babyumva bitandukanye, rimwe na rimwe bakumva ko ari ukuririmba bahumirije ndetse indirimbo zituje mbese biyoroheje cyane. Nyamara Kuramya Imana ni igikorwa kibera mu mutima imbere hanyuma mu bikorwa dukora nabyo kuramya Imana bishobora kugaragariramo.
Nanone uyu munsi turakwereka ibindi bintu wakora ukaramya Imana muburyo buyikora ku mutima.

1. Kwizera Imana

“Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka.Heb 11:6

Uyu murongo uratwereka uburyo Imana iha agaciro gakomeye umuntu uyizera akizera ko ibyo ivuga izabikora ko ishobora byose, reka dufate urugero rw’umugabo witwa Henoki, muri kiriya gice ku murongo wa 5
Kwizera ni ko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Mbega kwizera gutangaje k’uyu mugabo, si uko ataguye nibyashakaga kwangiza uku kwizera ariko yarashikamye yizera Imana bigera kukigero Imana inezerwa ibona adakwiriye kuba mu isi iramwimura adapfuye.

Kwizera ko Imana iriho ukumenya ko ari umucamanza utabera ukomeye kdi ko inzira zayo zose zigororotse binezeza umutima w’Imana mbese ni bumwe mu buryo bwo kuyiramya

2. Gutekereza mu buryo bw’ubumana

Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w’Umwuka uzana ubugingo n’amahoro, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w’Imana, kuko utumvira amategeko y’Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana!Abaroma 8:6-8

Bibiriya ivuga kuri iyi mitima 2 umwe wa kamere utera urupfu ndetse w’umwanzi w’Imana n’undi w’umwuka uzana ubugingo n’amahoro. Reka tugire uyu mutima utekereza iby’uby’umwuka kuruta ibya kamere uzatuyobora mu nziza iramya Imana uko bikwiriye.

Ibyak 2:38 Petero arabasubiza ati “Nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y’Umwuka Wera, kuko isezerano ari iryanyu n’abana banyu n’abari kure bose, abazahamagarwa n’Umwami Imana yacu.”

Kwihana ibyaha tukakira impano y’umwuka wera atuyobora mu nzira iboneye bityo tugakora ibyo Imana ishaka, iyi nayo ni inzira yagufasha kubaho uramya Imana.

3. Gutinya Imana

Uwiteka anezererwa abamwubaha, Anezererwa abategereza imbabazi ze. zab 147:11, uyu murongo utwereka uburyo Uwiteka yita kubantu bafite imitima imenetse bamwubaha ndetse bakanategereza imbabazi ze, abicisha bugufi bakubaha Uwiteka Uwiteka arabatabara, Bibiliya itubwira gutinya Imana Atari ukubera ko hari ibyo yadukoreye ahubwo ari uko gusa ari nziza ko ari inyembaraga, ubutware n’ubushobozi byose ari ibyayo, kuko itinyitse kuko ariyo kubahwa muri byose, gutinya Imana no kuyubaha bidufasha kudakora ibyaha kuko tuzi neza ko uwo dutinya abyanga cyane. Kuva 20:20

4. Kwigira no gufatira ikitegererezo kuri Yesu

Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti “Nguyu Umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumvire.”Matayo17:5

Hagati ya Yohani Yakobo na Petero Imana yahamirije Yesu ko ari umwana ikunda ikanamwishimira. Yesu ni umwana w’Imana ndetse iramuhamiriza, tugendeye ku mico n’imyitwarire ye n’ingenzi cyane kugirango tube abaramya Imana mu buryo bwuzuye.

“Kandi uwantumye turi kumwe, ntiyansize jyenyine kuko mpora nkora ibyo ashima.”Yohana 8:29.

5. Kubaha Imana

Muri kamere Imana ifite harimo ko yishimira umuntu uyubaha kuruta ibitambo. 1Sam 15:22

Muri iki gice tubona mo uburyo umwami wa mbere wa Isirayeli Sawuli yasuzuguye Imana yamutumye kurimbura ubwoko bw’abamaleki yarangiza we akirokorera amatungo n’abakobwa beza nibindi by’igiciro, bikababaza Imana. Mu by’ukuli Imana ntiyishimira cyane impano tuyiha z’ibifatika ahubwo yishimira ko tuyumvira tukayubaha, tugakora ibyo idusaba tukareka ibyo itubuza.

Suko aribyo byiza cyane kuri yo gusa ahubwo natwe bidufitiye akamaro kanini .

6. Gukora Ibyo Imana ishaka

“Ibatunganye rwose mu byiza byose kugira ngo mukore ibyo ishaka, ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo, icyubahiro kibe icye iteka ryose. Amen.” Abaheb 13:21

Mbese ibyo Imana ishaka ni ibiki?, amategeko yayo n’ibyo ishaka byose yarabyandikishije, gusoma ijambo ry’Imana no gushaka kurisobanukirwa biruseho bizagufasha kumenya neza ibyo Imana ishaka ngo abe aribyo ukora.

Yesu yamenye iryo banga igihe yarazengurutswe n’umubabaro agera naho yumva ko Imana yamurenza igikombe cy’umubabaro ariko aravuga ati" oya Data ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka", none nimundebere umusaruro wavuye mu byo Imana ishaka: Twaracunguwe ubu twitwa abana b’Imana ku bwo imibabaro ya Yesu mbese iyo atababazwa kuriya njye nawe ubu tuba turi he?

7. Gutamba igitambo Imana ishaka

Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy’ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z’iminwa ihimbaza izina ryayo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana.
Abaheb 13:15-16

Tumenye neza ko Imana itishimira ibitambyo by’umuntu utayubaha ariko rero noneho ubwo tuyubaha hariho n’ibitambo Imana ishaka ko tuyitambira aribyo guhorana mu kanwa kacu guhimbaza Imana, kugira neza no kugira ubuntu kuko bene ibyo biyinezeza.

Ahasigaye gukunda Imana n’umutima wawe wose n’ubwenge bwawe bwose niryo tegeko rya mbere Imana igutegeka, irya kabiri ni ugukunda mugenzi wawe nk’uko wikunda Matayo 22:37-40

Dusenge : “Mana Yacu idukunda turagusabye ngo utwigishe kukuramya by’ukuri no gukora ibinezeza umutima wawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu Amen.”

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?