Menya ibimenyetso by’Umwuka Wera, n’icyo usabwa(...)

Kwamamaza

agakiza

Menya ibimenyetso by’Umwuka Wera, n’icyo usabwa gukora


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-05-24 05:11:16


Menya ibimenyetso by’Umwuka Wera, n’icyo usabwa gukora

Iyo usomye Ibyanditswe byera, usanga hari amashusho atandukanye Umwuka Wera agenda afata bitewe n’uburyo agenda yigaragaza. Ayo mashusho ni yo tuvuga nk’ibimenyetso by’Umwuka Wera cyangwa ibigereranyo. Mu mashusho cyangwa ibimenyetso tubona muri Bibiliya harimo: Umuriro, amazi, amavuta, ikimenyetso (cachet) inuma.

Munyemerere muri aka kanya tuvuge ku muriro.

Abalewi 6:5-6 Umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire, umutambyi ajye awushyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw’ibitambo by’uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro urudaca, ntugasinzire.

Matayo 3:11 Jyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Ni we uzababatirisha Umwuka Wera n’umuriro.

Haboneka indimi zigabanije zisa n’umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Ibyakozwe n’Intumwa 2: 3

UMURIRO: Ubusanzwe Umuriro uratwika ugakongora, Umuriro w’Umwuka Wera utunganya umuntu ukamwezaho imyanda yose nkuko Umuriro utunganya icyuma mu ruganda. Yohana umubatiza yabwiraga abaje kubatizwa ati: Jyewe ndababatirisha amazi ngo mwihane ariko inyuma hari undi(Mubatiza) undusha ubushobozi, ni we uzababatirisha Umwuka Wera n’umuriro (Matayo 3:11).

Aha ndagira ngo muhishurirwe ababatiza babiri, umwe ni Yohana ubatirisha amazi undi ni Yesu ubatirisha Umwuka Wera n’umuriro.

Hari kandi n’amariba2:

(1)Iriba rya Yohana ari ryo mazi y’uruzi rwa Yordani.

Iyo wibiyemo uvamo ukonje, ujojoba amazi, ni iriba ry’umubatizo wo kwihana ibyaha. Urivuyemo aba asanzwe gusa afite ubwo buhamya .

(2)Iriba rindi ni irya Yesu. Ryo ni iryo mu Mwuka. Ntiriboneshwa amaso kandi ni iriba rya Mwuka Wera n’Umuriro. Iri riba rihagazemo umubatiza witeguye kubatiza, kandi na we arihagazemo mu buryo bw’Umwuka ntaboneka.

Iyo wibiyemo uvamo, mu isi y’Umwuka uri Umuriro utwika abadayimoni. Muzarebe abadayimoni ntibatinya amafaranga umuntu afite, ntibatinya amashuli yize, ntibatinya icyubahiro cye ariko batinya umuntu wabatijwe mu Mwuka Wera. Iyo wibiye muri iryo riba, uvamo uri mushya uri umuntu udasanzwe.

Ntujojoba amazi ahubwo uba ujojoba Umuriro mu isi y’Umwuka, ubasha no gukongeza abandi. Mwene uyu muntu ntakonja ahora ashyushye kuko Umuriro utajya ukonja ku gipimo icyo ari cyo cyose.

Niyo mpamvu uwabatijwe mu Mwuka Wera ahorana ububyutse muri we. Halleluaaaaa! Niba mubyibuka neza twize ko Umwuka Wera ari umwe mu ba persona bagize ubutatu bwera bw’Imana.

Iyo rero wakiriye Imana mu buzima bwawe.

Kandi Imana yacu ni umuriro ukongora, muri wowe haba harimo Umuriro niyo ugenda mu nzira cyangwa uryamye mbese aho uri hose niyo utuje nk’umunyamahoro ariko muri wowe harimo Umuriro.

Uba umeze nk’igikoma basutse mu gikombe hashira umwanya, hejuru hakaza urukoko. Iyo ukozeho wumva cyahoze, ariko iyo wibeshye ugahubuza ukagotomera kirakotsa. Niko uwabatijwe mu Mwuka amera. Umureba inyuma ukabona aratuje ni umunyamahoro, ariko wibeshye ukamwendereza wabona ingorane. Halleluaaaaa, uwo ni umuriro w’Umwuka Wera

Kuri Pentecote, abigishwa n’intumwa bari mu cyumba cyo hejuru bibijwe muri rya riba rya 2, ari ryo rya Yesu.

Habonetse ibishashi by’umuriro(Ibyakozwe n’Intumwa 2,3), buri wese yakira igishashi cye(Bibiliya yavuze ngo ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo) . Ku bantu 120 (Ibyakozwe n’Intumwa 1,15) habonetse ibishashi 120.

Buri wese afite igishashi cye.

Na we wakire igishashi cyawe uyu munsi UMURIRO WAKE MURI WOWE URUDACA. Aminaa ntukeneye amavuta y’abandi, ahubwo ukeneye igishashi cyawe.

Reka dusoze tuvuga ngo UMURIRO UHORE WAKA KU GICANIRO.

(Soma Abalewi 6:1-6)urebe

Kera mu Isezerano rya kera hari ibyo Umutambyi yagombaga kwitondera mu gihe cye, kugira ngo arinde uyu muriro ngo utazima kuko wagombaga guhora waka. Mu Isezerano rishya, habayeho igicaniro gishya n’umuriro mushya ari wo Mwuka Wera wakongejwe ku munsi wa Pentekote. Kandi si ibyo gusa ahubwo hari n’abatambyi bashya ari bo jye nawe(1Petero2,9). Rero dufite inshingano zo kurinda uwo Muriro. Twakwigira Ku mutambyi wa kera, bikadufasha kumenya icyo twakora ngo Umuriro uhore waka:

KWAMBARA IMYAMBARO YERA. Umutambyi Yagombaga kuba yambaye umwambaro wera(Abalewi 6,3): kuri twe bashushanya kubaho ubizima bwera butari ubw’ibyaha

GUCANA UMURIRO USHYITSE. Umutambyi Yagombaga gucana Umuriro ushyitse(Abalewi 10,1-3): Kuri twe ni ukwitanga byuzuye mu by’Imana atari ukujenjeka, tugakora ibintu bishyitse bitari ikitiriro cyangwa nikize.

KUGUMA KU GICANIRO. Yagombaga kuguma kugicaniro(Abalewi 6,1) ntatabanyuke ngo asige igicaniro : Kuri twe ni ukudatakaza ibihe byo gusenga no kubana n’Imana

KWENYEGEZA. Yagombaga guhora yenyegeza(Abalewi 6,5) ngo umuriro utazima: Kuri twe ni uguhozaho gusenga, Ijambo, guterana kwera, kujya ku ifunguro ryera, gukorera Imana….. n’ibindi byose wakora bigusunikira mu busabane n’Imana.

Gutindura

(Abalewi 6,3): uko wenyegeza ivu ririyongeranya, iyo rimaze kuba ryinshi rizimya Umuriro ubwaryo. Bityo rero hagomba kubaho igihe cyo gutindura ivu. Kuri twe ni ukwezwa twaturirana ibyaha (Yakobo 5,16 ; Abaheb 12,14)

Hejuru y’ibyo byose umutambyi yagombaga guhora ari maso ngo Umuriro utazima yisinziriye. Kandi nubundi Ijambo riratubwira ngo Mube maso. Ngaho natwe intego yacu nibe ngo Umuriro Uhore waka.Wibuke ko ari wowe mutambyi(1Petero2,9-10) ugomba kurinda uyu muriro mu itorero no mu bugingo bwawe ngo uhore waka.

Umwami Imana abane namwe. Ev. JUSTIN HAKIZIMANA

Source: Amasezerano.com

[email protected]

Ibitekerezo (1)

manirakiza pacifique

24-05-2021    13:05

wow nukuri nibyizaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?