Menya Naboti, n’uburyo Imana itihanganira(...)

Kwamamaza

agakiza

Menya Naboti, n’uburyo Imana itihanganira abarenganya abantu bayo


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-03-20 09:07:40


Menya Naboti, n’uburyo  Imana itihanganira abarenganya abantu bayo

Bibiliya igaragaza imibare myinshi y’ abantu bagiye bahura n’akarengane. Umwe muri bo ni umugabo witwa Naboti wagiriwe nabi n’umwami wa Isirayeli n’umugore we .Ishyaka rye rikadufasha kwihangana no kumenyako Imana iba ireba ibintu byose bitubaho.

Naboti ni muntu ki kandi niki bibiliya imuvugaho ?

Inkuru ya Naboti tuyisanga mu gitabo cy’ 1Abami 21. Muri kiriya gihe, Isirayeli yari ifite umwami w’umugome ari we Ahabu, afatanyije n’umugore we Yezebeli. Naboti yari afite uruzabibu i Yezerēli hafi y’ibwami kwa Ahabu umwami w’i Samariya.(1Abami 21:1) Umwami Ahabu ashaka ko arumuha kuko rwari hafi y’urugo rwe akamuguranira akamuha urundi cyangwa akamwishyura ifeza.

Ahabu yanze icyifuzo cy’umwami. Niko kuvuga ati: “Naboti abwira Ahabu ati “Biragatsindwa n’Uwiteka kuguha gakondo ya ba sogokuruza banjye.”(1Abami21:3) Igisubizo Naboti abwiye umwami cyatumye asubira iwe afite agahinda n’uburakari. Bityo uburakari bumutera kutarya.

Yezebeli, umugore w’umwami wari umugome, byihuse yacuze umugambi wo kwicisha Naboti kugira ngo azungure uruzabibu rwe aruhe umugabo we.

“Aherako yandika inzandiko mu izina rya Ahabu azifatanisha ikimenyetso cye, azoherereza abatware n’impura bo mu murwa we n’abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo
“Nimutegeke abantu biyirize ubusa maze mushyire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashyire abagabo babiri b’ibigoryi bamushinje bati ‘Watutse Imana n’umwami.’ Nuko muhereko mumujyane, mujye kumutera amabuye mumwice.”(1Abami21:8-10)

Ahabu yahawe ubufasha bw’umugore we kugirango abone ibyo atari akwiriye bityo yica itegeko ry’Imana ribuza kwifuza ibya mugenzi wawe.
“Ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we, cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe.”(Kuva20:17)

Intego ya Yezebeli yari iyo gushinja Naboti ikintu atigeze akora kugirango aterwe amabuye apfe.Naboti amaze gupfa, Ahabu yabonye icyo yashakaga. “Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye arahaguruka, aramanuka ajya muri urwo ruzabibu rwa Naboti w’i Yezerēli kuruzungura.(1Abami21:16)

Imana yabonye ibyakorewe Naboti

Naboti yishwe kuko umwami wa Isirayeli n’umugore we bashakaga umutungo we .Iki kintu cyarakaje Uwiteka Imana, maze ubwayo yitura Ahabu ibyo yakoze.

“Ubwo ijambo ry’Uwiteka rigera kuri Eliya w’i Tishubi riti “Haguruka umanuke usange Ahabu umwami w’Abisirayeli utuye i Samariya, ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti yagiye kuruzungura, umubwire uti ‘Uwiteka aravuze ngo: Ni uko urishe urazunguye?’ Maze umubwire uti ‘Umva uko Uwiteka avuga: Aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, ni ho zizarigatira n’ayawe.’ ”(1Abami21:17-19)

Imana yituye ubugome bw’umwami Ahabu kuko yifuje, akica akanafata umurima w’inzirakarengane. Nk’uko tubisoma mu 1Abami 22:37-38 hatubwira iby’urupfu rwa Ahabu:

“Uko ni ko umwami yatanze, bamuzana i Samariya bamuhambayo. Igare rye baryogereza ku kidendezi cy’i Samariya, imbwa zirigata amaraso ye nk’uko Uwiteka yari yabivuze, kandi aho ni ho abamalaya biyuhagiraga.(1Abami22:37-38)

Imana yamenye ibyabaye kuri Naboti ntiyabyihanganira iramuhorera .

Niki Naboti atwigisha? Ibi ni ibintu 2 dukwiye kumwigiraho:

1. Dukwiye kurwanira ibyo dufite muri Kristo

Ibi ntibisobanuyeko tugomba kwikubira. Icyo bisobanuye ni uko tutagomba kwemerera kureka umugabane wacu mu by’Imana ugenda.

Abakristu benshi b’ uyu munsi barekura imirage yabo bakayigurisha bakayishimisha iby’isi bishira. Ntiduhaguruka nk’abana b’Imana, ngo dusengere ubushake bw’Imana ngo buze bukize imiryango yacu , igihugu cyacu n’aho turi hose.

2. Akarengane gashobora kutubaho, ariko Imana iba ibibona byose

Imana yabonye akarengane kakorewe Naboti , ntiyigeze ibyihanganira.Ntakarengane gashobora guhishwa amaso y’Imana, bityo dukwiye kugumisha ibyiringiro byacu Ku Mana, kuko ni yo izaduhorera abanzi bacu.

Dushobora kumva tugiriye Imana umujinya kuko yemerera abantu bakatugirira nabi. Ariko Imana ni nziza kandi si umwanzi wacu. Iba iturebera hafi kandi iba izirikana ku bintu byose bitubaho.Ni byiza kuyiringira kuko imbere yayo haba ubutabera.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?