Kumenya Yesu Kristo no kumenya imbaraga zo(...)

Kwamamaza

agakiza

Kumenya Yesu Kristo no kumenya imbaraga zo kuzuka kwe


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-05-13 05:05:17


Kumenya Yesu Kristo no kumenya imbaraga zo kuzuka kwe

ABAFILIPI3:7-14
7.Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, .
8.Ndetse n’ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw’ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw’uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo,

9.Kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ari ko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera
10.Kugira ngo mumenye, menye n’imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe
11.Ngo ahari ngere ku muzuko w’abapfuye.
12.Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye.
13.Bene Data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere,
14.ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw’Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru.

Uwiteka avuga atya ati “Umunyabwenge ye kwita ubwenge bwe, n’intwari ye kwīrāta ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata yirate ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari jye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira. Ni ko Uwiteka (Yeremiya 9:22-23).

Birakwiye ko umuntu atagira ikindi yirata yaba ubwenge, ubutunzi cg icyubahiro ahubwo uwirata wese akwiye kwirata Yesu Kristo.

Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y’ukuri yonyine, bakamenya n’uwo watumye ari we Yesu Kristo(Yohana 17:3)

Ibi ni bimwe mu biranga abantu baziranye:

1. Kugira amakuru kuri y’ukuri ku muntu.(Abanyarwanda bazi amakuru ye)
2. Kumenyana byimbitse, kuko bifasha mu mibanire
3.Kugira igihe cyo kubonana
3. Kuzirikana umubano mwagiranye.

Dore intambwe ukwiye gutera kugira ngo ubashe kumenya Yesu

Gusoma ijambo ry’Imama
 Kurishyira mu bikorwa
Kumva ijwi rye: Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira Yohana (10:27), (Imana z’abanyamahanga ntizumva, ntizireba......)
Kuba mu buzima bwo gusenga
Kugira ibyo usiga,ukabyigomwa
Kumenya imbaraga zayo ndetse no kuzibamo ( Abefeso1:15)

Ibintu bitanu(5), pawulo yahoraga ashaka kumenya biva mu mbaraga zo kuzuka kwa Yesu:

1. Ziduhesha kubabarirwa ibyaha
2. Zitubashisha kunesha icyaha
3. Ziduhindura abakozi b’Imana:(Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n’abandi, kuko muri Kristo ari mo Imana yiyungiye n’abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry’umwuzuro. Ni cyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa n’aho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero, turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n’Imana(2Abakorinto 5:17-20)

4. Ziduhesha kunesha Satani
5. Ziduhesha gusa na Kristo

Ese wowe imbaraga zo kunesha, no gukorera Imana warazihawe? Niba utarazihabwa, uyu niwo mwanya wawe wo kuzihabwa, haruguru twarondoye intammbwe watera mu gihe wifuza guhishurirwa Yesu, no kumenya imbaraga z’umuzuko we.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?