Kuki ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n’akabuto ka

Kwamamaza

agakiza

Kuki ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n’akabuto ka sinapi?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-03-14 13:24:49


Kuki ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n’akabuto ka sinapi?

Umwami Yesu yakoresheje akabuto ka sinapi ashaka ko abigishwa be bamenya ukuri .Yashakaga kwerekana icyarimwe ubwami bw’Imana icyo ari cyo n’ukwizera dukwiye kugira.

Imbuto za sinapi ni imbuto nto cyane. Zishobora kugira amabara atandukanye:Umuhondo umweru n’umukara bitewe n’urubuto wateye uko rwasaga. Izi mbuto zimera nko mu minsi 10 iyo zatewe ahantu heza.

Mu butumwa bwiza bwa Luka hagereranya ubwami bw’Imana n’akabuto ka sinapi:
“Nuko arabaza ati “Mbese ubwami bw’Imana bwagereranywa n’iki, cyangwa nabushushanya n’iki? Dore bugereranywa n’akabuto ka sinapi, umuntu yenze akakabiba mu murima we, kagakura kakaba igiti maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu mashami yacyo.”(Luka13:18-19)

Dushobora kwibwira icyo yashakaga gusobanura ku bwami bw’Imana:

Ugukwirakwira k’ubutumwa bwiza mu isi bwatangiriye ku ntumwa za Yesu.
Ugukura kw’itorero, aho ritangirana n’abantu bake bakwirakwiza ubutumwa bwiza , bikarangira abantu benshi bakijijwe.
Ugukura ku mukristo, utangirira igihe yakira imbuto y’ubutumwa bwiza bw’agakiza, agakura agasa na Kristo.

Nta n’umwe utangira ubuzima bw’ubukristo atunganye kandi yizeye agakiza.Twese dukeneye guca mu nzira yo kwiyeza , tugakura mu by’umwuka kugera igihe Yesu azazira.(Abafilipi1:6)

Kugira ukwizera kwavanaho imisozi

Yesu yakoresheje akabuto ka sinapi kugirango atwigishe ibyerekeye ukwizera. “Maze intumwa zibwira Umwami Yesu ziti “Twongerere kwizera.” Umwami ati “Mwagira kwizera kungana n’akabuto ka sinapi, mwabwira uyu mukuyu muti ‘Randuka uterwe mu nyanja’, na wo wabumvira.(Luka17:5-6)
Abakristo benshi ku isi hose ntibasobanukiwe ukwizera icyo ari cyo, ariko mu rwandiko rw’Abaheburayo hatubwira kwizera icyo ari cyo:
“Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ni ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby’ukuri.”(Abaheburayo11:1)

Ukwizera kwerekanywe n’umuntu witwa Aburahamu:

“Aburahamu arahaguruka aragenda nk’uko Uwiteka yamutegetse….”(Itangiriro12:4)
“Nuko yizera Uwiteka, abimuhwaniriza no gukiranuka”(Itangiriro15:6)
“Ahubwo abonye isezerano ry’Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza.”(Abaroma4:20-21)
Kwizera ni ukwizera Imana, ntushidikanye kubyo yavuze n’ibyo utareba. Yesu yagize ati:
“Arabasubiza ati “Ni ukwizera kwanyu guke: ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n’akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti ‘Va hano ujye hirya’ wahava, kandi ntakizabananira.(Matayo 17:20)

Ukwizera gutangirira kuri bike ariko kukagera kuri byinshi

Yesu yavuzeko ubwami bw’Imana ari nk’akabuto ka sinapi gatangira ari gato ariko iyo gakuze inyoni ziza kwarika mu mashami yako.
Abakristo bakuriye mu mwami Yesu bagaragaza icyubahiro cy’Imana.Bagaragara nk’urumuri mu mwijima, bakayobora abandi igikwiye bagendeye ku ijambo ry’Imana. Yesu yagize ati:
“Muri umucyo w’isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y’umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y’abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru.”(Matayo5:14-16)

Nitugira ukwizera guhamye tuzaba mu mugabane w’abazaragwa ubwami bw’ijuru.

Sophie @agakiza.org

Ibitekerezo (2)

KUBWIMANA ALBERT

15-03-2018    12:36

YESU ABAHE UMUGISHA UMUNTU ABONYE AKABUTO KA SINAPI AKABONA KO KWIZERA KWE KUTANGANA NAKO YAKOTANA AGASENGA CYANE
KUKO BIGARAGARA KO KWIZERA KWINSHI GUFITE IMBARAGA

KUBWIMANA ALBERT

15-03-2018    12:26

YESU ABAHE UMUGISHA UMUNTU ABONYE AKABUTO KA SINAPI AKABONA KO KWIZERA KWE KUTANGANA NAKO YAKOTANA AGASENGA CYANE

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?