Kuki abatambyi bakuru baguririye abasirikare(...)

Kwamamaza

agakiza

Kuki abatambyi bakuru baguririye abasirikare barindaga imva ya Yesu ?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-05-10 07:51:25


Kuki abatambyi bakuru baguririye abasirikare barindaga imva ya Yesu ?

Mu butumwa bwiza bwa Matayo tuhasanga inkuru y’ukuntu abatambyi bakuru b’I Yerusalemu baguriye abasirikare barindaga imva ya Kristo ifeza nyinshi kugira ngo bahishe ukuri ku izuka rye kuko bari abantu bakunda icyubahiro kandi badashaka ko abantu babavaho.

Kuki bagenje batyo, bazi neza ko ari abakuru b’itorero kandi niki bitwigisha?

Matayo 27 tuhasoma inkuru y’ Umwami Yesu wazutse mu bapfuye. Bamwe mu bagore bari baramukurikiye, barimo Mariya Magadalene bagiye kureba igituro, ariko batangazwa no kubona ikintu kidasanzwe: Umumarayika w’Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare cyari ku gituro acyicaraho, ababwira ko umubiri wa Kristo utagihari kuko yari yazutse.

Abasirikare bari barinze igituro bo babonye malayika maze bagira ubwoba bamera nk’abapfuye. “Ba barinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda imishyitsi, basa n’abapfuye.”(Matayo28:4)
Ariko marayika abwira abo bagore kujya gutangaza ko Yesu yazutse, bakabibwira abigishwa be.

Matayo 28:11-15 hatubwirako abakuru b’abatambyi bahisemo gukwiza ikinyoma:

“Bakigenda, bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n’abakuru bajya inama, bagurira abasirikare ifeza nyinshi bati “Mujye muvuga muti ‘Abigishwa be baje nijoro dusinziriye, baramwiba.’

Umutegeka naramuka abyumvise tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba.” Nuko baherako bijyanira ifeza, babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Bayuda na bugingo n’ubu.”( Matayo28:11-15)

Niki dukuye muri ibi byanditswe?

• Abarinzi nyuma yo kubona ibibaye bagiye kubwira abatambyi bakuru

• Abatambyi bakuru bateraniye hamwe n’abakuru bajya inama bagurira
abasirikare ifeza nyinshi kugirango batavuga ukuri babonye ahubwo bakwize ikinyoma.

• Ikinyoma abatambyi bakuru bahimbye cyakwiriye hose.

Nonese niki cyateye abatambyi bakuru kugurira abasirikare bakabategeka gukwirakwiza ikinyoma? Ni uko bagiriraga ishyari Kristo kandi bakaba batarashakaga ko ahabwa icyubahiro.

1.Bamugiriraga ishyari, kuko abantu bamuhimbazaga:

“Akigenda basasa imyenda yabo mu nzira. Yenda kugera mu ibanga rw’umusozi wa Elayono, iteraniro rinini ry’abigishwa be bose batangira kunezerwa, no guhimbarisha Imana ijwi rirenga ku bw’ibitangaza babonye byose bati “Hahirwa Umwami uje mu izina ry’Uwiteka, Amahoro abe mu ijuru, N’icyubahiro kibe ahasumba hose.” Abafarisayo bari muri iryo teraniro baramubwira bati “Mwigisha, cyaha abigishwa bawe.” Arabasubiza ati “Ndababwira yuko aba bahoze, amabuye yarangurura.”( Luka19 :36-40)

2.Bamugiriraga ishyari kuko abantu bamukurikiraga:

“Nuko Abafarisayo baravugana bati “Murarora yuko murushywa n’ubusa, dore rubanda rwose ruramukurikiye.”( Yohana12:19)

3.Pilato ubwe nawe yamenyeko ari ishyari bamufitiye

“Kuko yamenye yuko ishyari ari ryo ryatumye abatambyi bakuru bamutanga.”(Mariko15:10)

Abatambyi bakuru bashakaga umwanya w’icyubahiro kugirango bamenyekane imbere y’amaso y’abantu , ariko Kristo we yarabahinyuraga, ahubwo akereka abantu Imana y’ukuri , akanababuza gukurikiza imigenzereze y’Abafarisayo.(Matayo23)

Abafarisayo baharaniraga icyubahiro no gushimwa . Bakundaga imyanya y’icyubahiro bahabwaga n’abantu, bashakaga ko abantu babakurikira, bashakagako abantu banga Kristo bakabakurikira. Kubera iyi mpamvu, baguririye abasirikare kugira ngo bahishe ukuri ku kuzuka kwa Kristo kugirango barengere icyubahiro cyabo , abantu ntibabaveho.

Ntidukwiye kuba nk’Abafarisayo bahishe ukuri kwa Yesu , ahubwo dukwiye kwifuza Kristo , tukifuzako abantu bose bamumenya.

[email protected]

Ibitekerezo (1)

CLAUDE

11-05-2018    00:01

IMANA DATA IDUSHOBOZE IDUHE IMBARAGA ZUMWUKA WERA AMEN.

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?