Kuki Yesu yirukanye abantu mu rusengero?

Kwamamaza

agakiza

Kuki Yesu yirukanye abantu mu rusengero?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-04-12 07:44:48


Kuki Yesu yirukanye abantu mu rusengero?

Umwami Yesu yatweretse icyo Imana ari cyo binyuze mu buzima bwe hano ku isi nk’ikiremwamuntu.Yavuzeko ikintu cyose akora , na Se agikora:
“Yesu arabasubiza ati “Ni ukuri, ni ukuri, ndababwira yuko ari nta cyo Umwana abasha gukora ubwe atabonye Se agikora, kuko ibyo Se akora byose n’Umwana ari byo akora.”(Yohana5:19)

Muri iyi nkuru, turarebera hamwe imwe mu mikorere y’Imana nk’uko byagaragajwe n’ibikorwa bya Yesu ubwo yirukanaga ibitaraheshaga Imana icyubahiro mu rusengero.
“Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw’Imana, yirukanamo abaruguriragamo bose, yubika ameza y’abavunjaga ifeza n’intebe z’abaguraga inuma, arababwira ati “Byanditswe ngo ‘Inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo’, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y’abambuzi.” Nuko impumyi n’ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza.

Ariko abatambyi bakuru n’abanditsi babonye ibitangaza akoze, n’abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati “Hoziyana mwene Dawidi”, bararakara. Baramubaza bati “Aho urumva ibyo aba bavuga?” Yesu arabasubiza ati “Yee, ntimwari mwasoma ngo ‘Mu kanwa k’abana bato n’abonka wabonyemo ishimwe ritagira inenge’?” Arabasiga asohoka mu murwa, ajya i Betaniya ararayo.”(Matayo 21:12-17)

Kuki yakoze atyo kandi niki twakwigira kuri ibi bihe? Ibi ni ibintu dukwiye kuzirikana:

1.Urusengero rukwiye kuba inzu yo gusengeramo

Yesu ubwo yageraga mu rusengero akabona abantu bacururizagamo aho kuhasengera yarabirukanye kuko inzu y’Imana ikwiye kuba iyo gusengeramo.
« Abo na bo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y’urusengero. Ibitambo byabo byoswa n’amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro cyanjye kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n’amahanga yose.”(Yesaya56 :7)

Insengero z’uyu munsi zikwiye kuba ahantu ijambo ry’Imana ryigishwa, abantu bagahimbaza izina rya Yesu. Si ahantu abantu bakwiye gufata umwanya w’ubutumwa bwiza ngo uhinduke uwo gushaka ubutunzi.
Ibi ntibikwiye, ahubwo inzu y’Imana ikwiye kuba ahantu ho gusengerwa, kuramya, kwiyiriza no kwigisha ijambo ry’Imana.

2.Ntiyishimiye ko Inzu ya Se iba iguriro

Mu butumwa bwiza bwa Yohana tuhasoma impamvu Yesu yabirukanye:
“Ati “Nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya Data iguriro.” Abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo “Ishyaka ry’inzu yawe rirandya.”(Yohana 2:16-16)
Yesu yubitse ameza y’abavunjiragaho ifeza n’abagurishaga inuma mu rusengero kuko yari afite ishyaka ry’inzu ya Se. Imana ntishaka ko inzu yayo yanduzwa n’inyigisho mbi zipfuye.

Inzu y’Imana ni iyo kuyiheramo icyubahiro, si iy’abantu bishyira hejuru.Inzu y’Imana ntisobanuye iyo guhahiramo cyangwa iyo gutuma abantu bagira ubutunzi bwinshi kuko ntawushobora gukorera abami babiri.

“Nta wucyeza Abami babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n’ubutunzi.”(Matayo 6:24)
Amafaranga ntakwiye gufata umwanya twakagombye Imana mu buzima bwacu cyane cyane mu nsengero dusengeramo.

3.Urusengero rukwiye kwerekaniramwo urukundo Imana ikunda abantu aho kurushakamo inyungu

Ibi bishobora kudashimisha bamwe ariko Yesu yavuze ko abantu bakwiye kujya kwigisha ubutumwa bwiza mu mahanga yose bakabigisha ibyo yabigishije byose. (Matayo28:18-20; Mariko 16:15-18)

Yabasabye kandi gukiza abarwayi no gufasha abababaye:

“Mukize abarwayi bawurimo mubabwire muti ‘Ubwami bw’Imana burabegereye.”(Luka10:9)
“Abakene bo muba muri kumwe na bo iteka, kandi aho mwashakira mwabagirira neza, ariko jyeweho ntituzahorana iteka.”(Mariko14:7)
“Bumbura akanwa kawe uvugire ikiragi, Kandi uburanire abatagira shinge na rugero. Bumbura akanwa kawe uce imanza zitabera, Ucire abakene n’indushyi urubanza rutunganye.” Ishimwe ry’umugore ufite umutima.”(Imigani 31:8-9)

Buri mukristo akwiye kumva ko urusengero rukwiye kuba ahantu Imana ihererwa icyubahiro atari aho kwihimbaza ubwabo, icyubahiro kikaba icy’Imana ,bagaharanira gukora ibiri mu bushake bwayo.

Sophie @Agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?