Kuki Imana yemera ko abantu bayo barenganywa?

Kwamamaza

agakiza

Kuki Imana yemera ko abantu bayo barenganywa?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-03-13 09:24:29


Kuki Imana yemera ko abantu bayo barenganywa?

Kugira Imana nziza nk’umubyeyi wacu ntibivuzeko tudahura n’ibikomeye cyangwa izindi ngorane zitandukanye. Kugira insinzi twaboneye muri Kristo Umwami wacu n’Umukiza ntibisobanuyeko tutazagira ikibazo duhura nacyo. Kugira Mwuka wera w’Imana twahawe muri Kristo ntibisobanuye ko ubuzima buzatworohera, maze tukagubwa neza, tutazigera duhura n’akarengane.

Umwami Yesu yagize ati:

“Ab’isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab’isi, ab’isi baba babakunze. Ariko kuko mutari ab’isi, ahubwo nabatoranyije mu b’isi, ni cyo gituma ab’isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti ‘Umugaragu ntaruta shebuja.’ Niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye, n’iryanyu na ryo bazaryitondera.”(Yohana15:18-20)
Ariko se ni kuki Imana yacu nziza kandi idukunda yemerako abantu bayo barenganywa ? Kuki yemerako abantu bizera bageragezwa?

Iyo tugeze mu bikomeye n’ubuzima butubabaza , abenshi muri twe dutangira kunanirwa kwiyumvisha impamvu Imana yemera ko bitubaho. Iyo dukoreye ibintu byiza bagenzi bacu , bakatwitura kutujugunya no kudukomeretsa, tukumva turihebye. Iyo tudakoze ibintu byiza, ariko tukabona kurenganywa no kudafatwa neza n’abantu dutangira gutekerezako Imana ari ingome cyangwa ko yaturetse.

Mbere na mbere dukwiye gutekerezako tuba mu isi yandujwe n’icyaha. Icya 2 dukwiye kumvako abantu bandujwe n’icyaha, badatunganye, bityo rero bashobora kutubabaza, kutugirira nabi, no kudukomeretsa kuko icyaha cyatwokamye. Icya 3, ibi byose biba bivuzeko twe nk’abana b’Imana dukwiye guhinduka tukagira isura n’imimerere y’Umwami wacu Yesu Kristo.
“Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk’uko yabigambiriye, kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n’ishusho y’Umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi.”(Abaroma8:28-29)

Ntakibazo rero ku nabi yose tugirirwa, kandi Imana izabasha gucira akanzu abantu bayo , kugira ngo babashe kwihanganira ibibagerageza.

“Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana ni iyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n’ikibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira.”(1Abakorinto10:13)

Imana yavuzeko ingorane duhura nazo zitazatubera nyinshi kuko:

“Dore ni jye urema umucuzi uvugutira umuriro w’amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w’abagaragu b’Uwiteka, kandi uko ni ko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi.” Ni ko Uwiteka avuga.”(Yesaya54:16-17)

Bityo Imana yemerako akarengane kabaho kuko ishaka ko tuba nka Yesu Kristo.
Nshuti , Imana yadusezeranije ko itazatureka.Dukwiye kuyiringira buri gihe dukora ibikwiriye. Imana iradukunda kandi ntizadusiga cyangwa ngo iduhāne.(Abaheburayo13:5)

Sophie @agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?