Inzira 8 Satani akoresha ngo akubuze kuramya(...)

Kwamamaza

agakiza

Inzira 8 Satani akoresha ngo akubuze kuramya Imana


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-08-20 10:07:03


Inzira 8 Satani akoresha ngo akubuze kuramya Imana

Satani ahora ashaka kukubuza gusenga Uwo yanga (Yesu). Ashaka kandi kukubuza gukora igikwiye, haba ari ukumarana umwanya n’Imana, gusoma Ibyanditswe Byera ,gusenga, kwitabira amateraniro cyangwa ikindi kintu cyose cyakwegereza Umwami. Umwanzi Satani akoresha inzira zitandukanye tugiye kurebera hamwe.

1.Ahindura isi igasa neza, kandi ikaba iyo kwifuzwa:

Abantu benshi baramya Kristo kandi bamubona nk’uwifuzwa mugihe runaka. Mugihe gito batangira kwishimira gusengera ku giti cyabo cyangwa mu materaniro. Ariko bidatinze, Satani abereka ibintu by’isi akabereka ko bisa neza kandi ko byifuzwa kuruta Kristo. Aha benshi bahita bagwa

2.Satani akwemeza ko abasenga Imana bakunze guhura n’akaga, igihombo n’imibabaro:

Hariho abantu benshi bumvira Uwiteka bakamuramya, ariko bagatinya ingaruka zababaho baramutse babishyize ku mugaragaro.Uku ni ko byagenze kuri benshi mu gihe cya Yesu: “Nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko kubw’Abafarisayo ntibabyemera ngo badacibwa mu isinagogi ” (Yohana 12: 42).

3. Satani akwereka ingorane zo gusenga neza:

Satani arakongorera ati: "Biragoye gusenga neza, biragoye kumarana umwanya n’Imana no kwihangana ugategereza kugeza igihe azakuvugisha akoresheje Ijambo rye, ntibikwiye, si ngombwa kujya mu rusenger no kugirana urugwiro n’abandi bakristo”.

Ibyo Imana ikubwira byose gukora, Satani akwereka ko ari nk’umutwaro uremereye cyangwa nk’ikintu ukora nabi, bityo akakubuza kwegera Imana.

4.Satani atuma wumva nabi ubutumwa bwiza:

Kristo yagukoreye byose kandi atanga ibyo byose byari bikenewe mu rupfu rwe n’izuka rye. Bityo akakubwira ko nta kindi gisigaye gukora uretse kwishimira Kristo no kumukorera ukishimira umunezero w’agakiza utiriwe wigora.

Satani akuyobora gufata imyanzuro itari yo mubyo Kristo yakoze, agutera inkunga,ati: “kwizera ko Kristo yakubohoye cyangwa kumarana nawe umwanya cyangwa n’abakristoko ni impfabusa, Yesu yabirangirije ku musaraba”Azakwemerera kumva ubutumwa bwiza, ariko akore ibishoboka byose kugirango ubyumve nabi.

5. Satani akwereka ko benshi mu bakurikiye Yesu ari abakene kandi basuzuguritse:

Satani akwemeza ko abashishikajwe no gusenga Imana ari abakene kandi basuzuguritse muri rubanda. Iyo urebye Yohana igice 7 uhasanga amagambo avuga kuri iyi ngingo

6. Satani akwereka ko abantu benshi ku isi n’abakomeye, badasenga Uwiteka:

Umwanzi Satani arakubwira ati: "Ntubona ko abakomeye, abakire, abanyacyubahiro, abanyabwenge, abubahwa cyane, kandi rubanda nyamwinshi ntibitayeho gusenga Umwami Imana? Byaba byiza cyane kumera nkabo”.

Satani mu kukuyobya, agutsindisha umurongo wo muri Bibiliya: “Ntugakurikize benshi gukora ibyaha, kandi nutangwa ho umugabo ntukajye iyo abenshi bagiye kugirango utume baca urubanza nabi” (Kuva 23:2)

7.Yuzuza mu mutwe wawe ibitekerezo bidafite akamaro kandi bikurangaza mugihe ugerageje gusenga:

Satani aragushuka akakumvisha ko nta mpamvu yo gusenga uti: “Sinshaka kumva Uwiteka mu Ijambo rye, nta cyifuzo cyo kuvugana na we mu masengesho, nta mpamvu yo kumarana umwanya n’abandi bakristo mu bikorwa byo kuramya ”.

8. Satani akwereka ko wakoreye Imana igihe kirekire, bityo ko ukwiye kuruhuka:

Umwanzi Satani arakuganiriza akakwibutsa ko kera wasomaga Bibiliya cyane, ugasenga cyane kandi ukamara umwanya munini usenga, iyo amaze kukwibutsa ibyo, akwemeza iki ari igihe cyo kuruhuka ugahagarika gusenga.

Muri Macye Satani ni umwanzi w’abakristo niyo mpamvu akoresha amayeri menshi kugirango ababuze kuramya Imana. Nimucyo rero twikomeze ku Mana kuko ihora yiteguye guha imbaraga intore zayo zitentebutse.

Source: crosswalk.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?