Inzira 7 zagufasha kurushaho kuba mu(...)

Kwamamaza

agakiza

Inzira 7 zagufasha kurushaho kuba mu busabane n’Imana


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-07-18 10:02:56


Inzira 7  zagufasha kurushaho kuba mu busabane n’Imana

Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 6:16, haragira hati “ariko we abavamo yiherera mu butayu asenga. Yesu yarakeneye akarahuko kugirango yongere imbaraga bituma ashaka umwanya wo kwihererana na se wo mu ijuru.

Ubuzima bwa Yesu Krisito bugamije kuduha ikitegerezo natwe dushobora kugenderaho, tukamwigiraho kubw’ibyo Imana ikabana natwe. Yesu nubwo yari umwana w’Imana, yemeye kwakira no kubaho mu buzima bwuzuye amagorwa ariko kuba yari umwana w’Imana ntibyatumye yishyira hejuru ahubwo yarabyakiriye, arushaho gushaka umwuka wera bituma ajya mu butayu gusenga yihererana n’Imana, bituma yinjira mu mbaraga zibonerwa mu kugirana ubusabane n’Imana.

Isengesho ni imwe mu ntwaro ikomeye cyane Imana yaduhaye gusa kumenya uburyo bukwiriye bwo gusenga Imana no kumenya icyo umuntu akwiriye gusengera ntabwo buri gihe byoroshye,Intumwa za Yesu nazo zahuye n’urujijo nk’urwo, bahoraga basenga kenshi ariko batabizi kuko basenga basubiramo amasengesho ariko basabye Yesu, kubigisha gusenga,Luka 11:1-2 ”Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati “Databuja, twigishe gusenga nk’uko Yohana yigishije abigishwa be.” Yesu nawe yabigishije neza , (Matayo 6:5-14)

Isengesho Yesu yigishije intumwa ze ni isengesho ryiza buri mukirisito wese akwiye kuzirikana mu mutima we.

Hano hari uburyo 7 bwagufasha kugira amasengesho afite imbaraga mu buzima. Ibi biragufasha kurushaho kugira amasengesho ahamye muri uyu mwaka.

1. Menya uwo muvugana mu isengesho

Isengesho ni ikiganiro kiba hagati y’umuntu n’Imana, buri kiganiro gitangira uvuga uwo muganira ndetse mu mazina. Yesu nawe yatangije isengesho avugango “Data wa twese wo mu ijuru ” kandi Yesu yatanze uburenganzira bwo guhamagara Imana”Papa” Imana iri mu butatu: Imana data, Imana mwana n’Imana mwuka wera.

Kumenya ibi ni ibintu byingenzi mu isengesho, umuntu akwiye kwibandaho buri uko ushatse kuganira n’Imana binyuze mu isengesho. Imana izakongerera imbaraga zo kuzuza inshingano wahamagariwe kuzuza mu bwami bw’Imana. Kumenya uwo muganira bituma utegura ibyo ugomba kumubwira kubw’ubushobozi uzi afite n’uburyo ugomba kumubwiramo kubw’icyubahiro afite.

2. Ibuka gushima

Amashimwe avuye ku mutima, buri gihe ni intangiriro ikomeye mu biganiro ukwiye kugirana n’Imana. Kimwe n’abandi babyeyi, Imana inezezwa no kukubona ufite umutima ufite ishimwe kandi icy’ingenzi kurushaho ni ukuzirikana guha Imana icyubahiro ku byo yagukoreye byose mu minsi ya kera, mu masengesho yagusubije. Gusenga wizeye ko Imana izagusubiza kandi ibishoboye byongerera umuntu icyizere cy’ubuzima bigatuma umuntu ashikama. Kuramya Imana bifungura amarembo y’ijuru kandi bikwiye kuba igihe cyawe kihariye n’Imana.

3. Saba ubushake bw’Imana

Mu ishyamba rya Getsemnai, mbere y’amasaha make kugirango Yesu abambwe , yongeye gusenga ati “ Ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka”. Mu isi aho ibyiza n’ibibi bisimburana bigatuma ejo hazaza hasa nk’ahari mu mwijima, birakomeye cyane kumenya ibyo gusaba mu gihe uhuye n’amakuba ariko ikintu kimwe dukwiye kuzirikana ni ukumenyako Imana ifite umugambi mwiza kandi idukunda kandi umwanya mwiza dukwiye kubamo ni ukuba hagati mu bushake bw’Imana.

4. Ibuka kubwira Imana ibyo ukeneye

Mu gihe cya Yesu umugati wari ikintu gikenewe, cyari ikintu gikenewe mu buzima. Yesu ntiyigeze ahagarika gusaba Imana umugati. Ariko twe rimwe na rimwe ntidusaba Imana utuntu dukeneye, dutekerezako idashoboye. Iyo ikibazo gikomeye kije, tubanza kwirwanirira tukumvako hari ibyo dushoboye gukora mbere yo gusenga Imana. Muri Yakobo 4:3 , iravuga ati “murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi.” Ku bwibyo ntucike intege zo gusaba Imana icyo ushaka kuko so wo mu ijuru , anezezwa no kuguha igikwiriye.

Ikintu cyose uzasaba , harimo umugambi wo kwagura ubwami bw’Imana izagushyigikira. Imana nibonako ushaka inzu ugamije no kuzacumbikira abarara hanze ntabwo izayikwima, Imana nibona ushaka imodoka ushaka kuzajya utwara abantu bayo izagushyigikira.

5. Ibuka gusaba Imana imbabazi z’ibyo wakoze bitayinejeje

Yakobo 5:16, haragira ati “Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane, kugira ngo mukizwe. Gusenga k’umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, iyo asenganye umwete.”

Uyu murongo wa Bibiliya utwibutsako, niba dushakako isengesho ryacu ryumvwa, umutima wacu ukwiye kubanza kwezwa mu maso y’Imana n’abantu bayo.

6. Usengane n’inshuti wizeye ko zikuzamura mu busabane n’Imana

Hari imbaraga mu musabane n’abandi iyo dusenga mu izina rya Yesu. Hari imbaraga mu gusengana n’abantu kuko bakubyutsa iyo waguye kandi abakuze babasha kurera abakiri bato, iyo ufite intege nke murasengerana. Kandi kubana kw’abana b’Imana kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu byaha. Twibukeko uko bibiliya ivuga, ubwo Elisa yakurikiraga Eliya ashaka kumukurwaho, Elisa yahuye n’abana b’abahanuzi bari hamwe kandi nabo bari bafite amakuru y’ibyendaga kuba kuri Eliya (2 Abami 2:3) ni byiza kubana n’abantu muhuje kwizera no kubaha Imana. Imana ikunda ababana bahuje. Intumwa zuzuye umwuka wera ziri hamwe mu mwanya umwe kandi zihuje umutima( Ibyako 21-2), ntabwo abantu bashobora kuzura umwuka wera badahuje umutima.

7. Imenyereze gufata mu mutwe ibyanditswe byera

Ijambo ry’Imana ni intwaro ikomeye cyane, buri munyamasengesho wese yakagombye kuba yitwaje, kwimenyereza gusoma no gufata mu mutwe ibyanditswe byera ni bimwe mu bizatuma ukura kandi n’ubusabane bwawe n’Imana bukiyongera. Ntabwo byakundira umuntu gukura adasoma ijambo ry’Imana, kuko ibyo umuntu yavuga byose bidafitanye isano na Bibiliya aba avuga ibye, ibyiyumviro n’amarangamutima.

“Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka” (2Timoteyo 3:16)

Ismael @agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?