Inzira 4 wacishamo ubwiriza ibya Yesu ku(...)

Kwamamaza

agakiza

Inzira 4 wacishamo ubwiriza ibya Yesu ku bataramumenye


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-09-08 03:23:08


Inzira 4 wacishamo ubwiriza ibya  Yesu ku bataramumenye

Mu gihe abari mu rugendo rw’ubutumwa bwiza cyangwa umurimo w’ubushumba, bashoboraga guhura n’umuntu witeguye kwakira Kristo kandi atarabanje kubonana nabo mbere. Hari ibihe byinshi bikenewe aho imbaraga zawe nk’umwizera mu buzima bw’umuntu zishobora kubakururira mu kwizera kwa Kristo gukiza, mu gihe urimo gukorera hamwe nabo. Guhindura abantu abigishwa ushobora gutekereza ko umuntu agomba kuba umwarimu, umumisiyoneri, cyangwa umuntu wize seminari. Ariko ntutungurwe n’uko guhindura abantu kuba abigishwa ari uburyo bwo kubaho gusa ubaha urukundo, guhumurizwa, no kubatera inkunga aho batuye, aho bakorera, yewe mu mikino!

Umuvugabutumwa w’icyamamare Billy Graham yagize ati:“Igihe twakoraga ibiterane binini ku bibuga by’umupira w’amaguru no muri za sitade, Umwuka Wera yaramanukaga rwose… Ariko uyu munsi, ndumva ibibaho bitandukanye. Ndabona ibimenyetso byerekana ko Umwuka Wera akora mu bundi buryo bushya. Arimo anyura mu bantu aho bakorera kandi ibyo bikaba binyuze mu mubano abantu bagirana bikabyara umusaruro ukomeye! Barimo kwerekana urukundo rw’Imana ku bari hafi yabo, atari amagambo gusa, ahubwo no mu bikorwa. ” - Billy Graham

Gushyira mu bikorwa icyemezo cyo gufasha abatizera urugendo rwo mu mwuka, no kubafasha kumenya iby’Umwuka Wera, akenshi bikubiye mu rukurikirane rw’ibyemezo bito bafata biganisha ku kwizera kwabo muri Kristo. Hano, umwanditsi Bill Mowry agaragaza intambwe enye zifatika zo gushiraho ikizere no gusangiza ubutumwa bwiza bwa Yesu abatari bizera.

1. Umubano: Ndubaka ibiraro bishingiye ku mubano mu kwizera, hanagaruka ku kubaha ubutumwa bwiza.- Bishingiye kuri Matayo 11.

Nshobora gusengera inshuti yanjye. Nshobora kubakorera mu buryo bufatika. Nkeneye no kwimenyekanisha kuri yo(incuti). Dushobora no guhurira mu bikorwa bisanzwe: Gusangirira ifunguro rya sasita hamwe, gutemberana, gusurana, kwitabira ibirori by’imikino muri kumwe.

2. Inyungu: Gukururira inshuti z’abatizera muri Kristo Yesu, ntibikwiye kurangwa n’urwango no kutitabwaho, kwizera kurangwa n’ibimenyetso biteye amatsiko kuri bo(Abatizera). Bishingiye ku Byakozwe 17.

Ngomba kumenya ko ndi umukristo. Nshobora gusaba ko musengera mu gihe cy’ibibazo, cyangwa bikenewe. Nshobora kumubaza, “Aho ageze mu rugendo rwe rwo mu mwuka? Nshobora kandi kumumenyekanisha ku nshuti yanjye ikijijwe, ikindi ni ukumusangiza inkuru yo kwizera, nk’amasengesho yasubijwe.

3. Ubushishozi: Ni byiza kumenya niba uwo muntu utizera urimo gufasha hari icyo arimo kuvumbura ku byerekeye Imana, Yesu, Bibiliya, n’ibindi bijyanye no kwizera. Bishingiye kuri Yohana 4.

Nshobora kubasangiza amateka yanjye yo kwizera (ubuhamya), kubatumira mu matsinda mato. Nshobora kumutumira mu bikorwa bya Noheli. Wamusangiza igitabo kijyanye n’ikibazo gihangayikishije cyangwa ikibazo mwaganiriyeho.

4. Kwemeza: Izo nshuti ni byiza kugaragaza aho zihagaze ku byerekeye Imana, Yesu, no mu kwizera muri rusange. Bishingiye ku Byakozwe 8.

Dushobora kuganira byeruye no kuvugisha ukuri kubyo atemeranya najye bijyanye na Kristo, ibyo bikaba nko mu gihe cy’ikiruhuko. Dushobora kwitabira amateraniro turi kumwe. Ikindi ni ukuvuga kubyo mu bitabo tuba twasomeye hamwe.

Source: www.tyndale.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?