Intambwe ukwiye gutera ukagera ku busabane(...)

Kwamamaza

agakiza

Intambwe ukwiye gutera ukagera ku busabane n’Imana


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-09-03 04:12:13


Intambwe ukwiye gutera ukagera ku busabane n’Imana

Muri iyi minsi abantu benshi barasenga ariko amasengesho yabo ntabazanira ubusane, hari igihe nsoma Bibiliya nkumva ndatangaye! Abantu twakomotseho nka Yesaya bagiraga iyerekwa risigaje nk’imyaka nka 700. Noneho ukibaza ni iki tuzaraga abana bacu niba dufite iyerekwa ringana n’ibirayi byo mu ruhengeri, n’igihumbi, no kuzamuka mu ntera,…?Amashimwe menshi ni agararuka kuri: Nararongoye, nararongowe, nubatse inzu, nazamutse mu ntera! Ibyo bintu ni byiza cyane, ariko ikibazo ni uwuhe murage tuzasigira abana bacu?

Umurage uzava mu busabane bwacu n’Imana, ni bwo tuzabasha kugira iyerekwa nk’irya Yesaya, tukavuga ngo ‘N’ubwo dupfuye tutarabibona ariko bizaba!’ Kugira ngo umuntu rero agere ku rwego rw’ubusabane, hari izindi ntambwe za ngombwa umuntu agomba gutera. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka hagira hati” Aramusubiza ati “Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n’ubugingo bwawe bwose, n’imbaraga zawe zose, n’ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk’uko wikunda.” Luka 10:27

Kugira ngo umuntu agere ku busabane n’Imana akwiye gutera intambwe zikurikra

Kuvuka

Ntabwo abantu bose bavutse, ntabwo umuntu yagera ku rwego asabana n’Imana ataravutse. Gukizwa bwa mbere tubigereranya no kuvuka, Bibiliya muri Yohana iravuga ngo “ Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b’Imana." Yohana 1: 12. Muri Kristo Yesu harimo imbaraga zibuza umuntu gusambana atabuze uwo basambana, muri Kristo Yesu harimo imbaraga zitera umuntu kubabarira utamusabye imbabazi. Muri Kristo Yesu harimo imbaraga zihindura umuntu zikamuha kamere atari afite, akagira imimerere n’imitekerereze ya Kristo Yesu. Iyo umuntu yakiriye Kristo Yesu neza, akuraho gukiranirwa akiga gukiranuka ku gato n’akanini.

Tugeze mu gihe abantu guhinduka bigenda bibagora, bagahimba sisiteme, bakavuga ngo ‘Abacuruzi bose bajya Dubai hari ukuntu babigenza, no muri iyi domene hari ukuntu babiyenza, ariko gukiranuka biracyashoboka. Birashoboka ko umuntu akiranuka akaba umwana w’Imana bikemera. Iyo umuntu yahindutse kuba umwana w’Imana, ajyenda yemye, abyiyumvamo, ajyenda mu muhanda yemye yumva ko ari umwana w’Imana, yakora impanuka, impanda yavuga, aba yumva nta mutima umucira urubanza kuko yavutse agahinduka kuba umwana w’Imana.

Gukundisha Imana umutima wose, n’ubwenge bwose, n’imbaraga zose.

Hari igihe tubeshya Imana ko tuyikunda bitari byo! Uzi ko kureba filime ya Seburikoko bitatugora, ariko gusoma Bibliya isaha imwe bikatunanira? Uzi ko hari abantu bareba filime z’amaseri bakazireba, ariko batabasha kuririmba indirimbo ebyiri zo mu gitabo? Uzi ko kumara isaha imwe umuntu apfukamye bimugora, ariko kuvuga izuba ryavuye, ibirayi byo mu ruhengeri byazamuye igiciro bikaba bitatugora? Uzi ko umupira umara iminota 90, n’iyo bongeyeho 15 y’amapenalite ntacyo bidutwara, ariko utamara isaha yose usenga?

Hanyuma rimwe na rimwe tukabwira Imana ngo turayikunda, ariko tutayikundisha umutima wose! Abakristo twakagombye kuba dufite umutima wabaye amakara kubera gukunda Imana. [Ndibuka muri fiyansaye Madamu yajyaga anyandikira utumesaje, hashize imyaka 12 ndacyadufite n’imivugo yanyandikiye nayibitse mu buryo bwizewe n’umwuzukuru nzayimwereka. Pst Desire] Hanyuma mwemera ko Kristo ari umukwe natwe tukaba abageni? Mwari muzi ko Bibiliya ari akandiko ka fiyanse(Yesu)? Ako kandiko mumaze kukarangiza kangahe? Nyamara tubwizanye ukuri, ubwo fiyanse yakwandikira akandiko ukavuga ng ndananiwe nzagasoma ejo, murumva byashoboka?

None se ko fiyanse yatwandikiye, tugasoma kangahe? Ukundishe Uwiteka umutima wawe wose! Ikintu cyose ukunda kuruta Imana ni ikigirwamana. Ni ukuvuga ko Imana igomba kubanza mu rugo rwawe, muri businesi yawe, kuba uri boss mu cyubahiro cyawe, wakennye cyangwa wakize, Imana igomba gufata umwanya wa mbere.

Kugira itegeko ry’umwuka ritsinda itegeko rya kamere

Ba Mukristo bagiye kugera mu isoko-mburamumaro, Mubwirizabutumwa yaje aho bari ababwira ko bagiye kugera mu isoko mbi ahantu hatari heza, ati “Mugiye kugera mu isoko mbura-mumaro, mutaragera muri ya si y’indi mwe kuzagira icyo mukunda."

Ni gute umuntu yagira iby’isi byose ariko atabikunda? Yarongeye arababwira ngo “ Mwizerane umwete ibitagaragara”, arabwira ngo “Ubwami bw’Imana buhore imbere yanyu”. Dukwiye guhindura imyumvire ku birebana n’ubwami bw’Imana, tukaba abantu Imana ishobora kugirira ikizere. Ni wowe muhesha w’umugisha mu muryango wanyu, niba warakijijwe iwanyu bakaba batarakizwa ukwiye kumenya ko ari wowe watoranyijwe kugira ngo uzane ubwami bw’Imana mu muryango wanyu.

Yesu ntiyapfuye ngo tugire ibirayi, tujye muri Amerika,… ibyo byose ni umugisha w’inyongera, ukurikira kuba ufite ubusabane n’ubumwe bwawe n’Imana. Ikibazo kibaho ni ukubihindura akaba ari byo ugira ibya mbere, ubusabane n’Imana bukaza nyuma mu buzima bwawe! Nitwubaha Imana izakora ibirenze ibyo tubasha gusaba, n’ibyo tubasha gutekereza. Inyota Imana ifite ni abantu bahagararira ubwami bwayo. Akabazo gato, uzana abantu bangahe kuri Kristo buri mwaka?

Kubaho ubuzima bushima Imana

Kubaho ubuzima bushima Imana byirukana umwuka wo kuganya. Abantu benshi batewe ubwoba n’ejo hazaza! Muri iki gihe umuntu yiga afite ubwoba bw’aho azavaana akazi, umuntu abaho afite impungenge z’ejo hazaza. Ariko nagira ngo mbibutse ko ejo hazaza hacu hafitwe mu maboko n’Imana, ntacyatubuza gushima Imana no mu gihe bitagenda neza tuzakomeza tuyishime. Ntabwo dufite ubwoba bw’iminsi izaza, ahubwo tuziranye n’utegeka iminsi nta mpamvu yo guhangayika nk’abandi bose, dukwiye kubaho ubuzima bushima Imana.

Pasiteri Desire Habyarimana kuri Agakiza Tv. Wareba hano iyi nyigisho yose.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?