Inshamake y’igitabo cy’IMIGANI

Kwamamaza

agakiza

Inshamake y’igitabo cy’IMIGANI


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-04-03 09:26:38


Inshamake y’igitabo cy’IMIGANI

Imigani ituruka henshi,nubwo interuro y’igitabo ivuga ko imigani ari iya Salomo, si ukuvuga ko ari we wayanditse yose ahubwo ni uko ariwe wayiteranyije hamwe.
Salomo Umwami w’ikirangirire mu bwenge no mubuhanga ashobora kuba yaranditse imigani myinshi. Bibiliya ivuga ko yaba yaraciye Imigani 3000, ni nawe dukesha imigani 1-22: 10.

Igitabo cy’Imigani cyaba cyararangiye kwandikwa ku ngoma y’umwami Hezekiya, ni ukuvuga ahagana mu kinyejana cya 10 MK.

Ingingo nkuru: kwigisha, ubuhanga; Mu gitabo cy’Imigani dusangamo inyigisho nyinshi zinyuranye ku buhanga, ubutabera, gutinya Imana, ubumenyi, ubwitonzi, ubugwaneza, kwifata, kwiringira Imana, icya cumi, gukoresha ubutunzi neza, kwita ku bakene, kugenzura ururimi, gukunda abanzi, guhitamo inshuti, kurera abana, gukoresha abakozi ...

Mu gitabo cy’Imigani, ijambo ubuhanga twarisimbuza Yesu Kristo (1Kor 1:30). Umwana w’Imana yaduhaye ubwenge bwo kumenya Imana y’ukuri (lYoh.5: 20). Intego y’igitabo cy’Imigani ni ukubaha Uwiteka. Yesu Kristo ni we buhanga bw’Tmana. Igitabo cy’Imigani kirihanangiriza abantu kumenya ubuhanga (Yesu Kristo).

A) 1-10: impuguro ku basore: umubyeyi aragira inama umwana we inama z’ubuhanga. Aramwereka ko kubaha Uwiteka ari ryo shingiro ry’ubuhanga (ubwenge).

B) 11-20: inyigisho ku bantu bazima, bakuze.Muri iki gice dusangamo inama zifasha umuntu kubaha no kubana neza n’abandi. Umwigisha aratanga urugero rw’ ibintu byinshi byo kwirinda (kubeshya, gusinda ...).

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?