Imyizerere shingiro y’itorero rya gikristo

Kwamamaza

agakiza

Imyizerere shingiro y’itorero rya gikristo


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-05-16 05:47:54


Imyizerere shingiro y’itorero rya gikristo

Kuvuga ku byerekeye imyizerere shingiro biragoye kuko itorero rya Gikristo ubusanzwe rifite ibice byinshi dukunze kwita amadini kandi yose ukumva avuga ko afite iyabo ‘doctrine’

Imyizerere shingiro ikurikira niyo rufatiro rw’imyizerere mu matorero ya gikristo aho ari hose ku isi. Amadini cyangwa amatsinda yitirirwa aya Gikristo adahurira kuri myizerere shingiro, ntiyakabaye ariyo byukuri. Gusa hari amadini amwe n’amwe adahurira kuri iyi doctrine.

Imana data

Hariho Imana imwe (Yesaya 43:10; 44:6, 8; Yoh 17:3; 1 kor 8:5-6; abagala 4:8-9).
Imana imenya byose (Ibyak 15:18; 1 Yoh 3:20).
Imana ishobora byose kandi nta kiyinanira (Zab 115:3; Ibyah 19:6).
Imana ibera hose icyarimwe (Yerem 23:23, 24; Zab 139Uwiteka nyiringabo, umwami w’abami (Zek 9:14; 1Timo 6:15-16).

Imana irera (1Pet 1:15).
Imana irakiranuka (Zab 19:9, 116:5, 145:17; Yer 12:1).
Imana ni urukundo (1 Yoh 4:8).
Imana ni inyakuri (Abar 3:4; Yoh 14:6).
Imana ni umuremyi wa byose (Itang 1:1; Yes 44:24).
Imana ni Uwiteka (ibihe byose). Yahozeho kandi izahoraho iteka (Zab 90:2; Itang 21:33; Acts 17:24).
Imana ntihinduka. (Yak 1:17; Malak 3:6; Yes 46:9-10).
Ubutatu

Imana iri mu butatu (Mat 3:16-17, 28:19; Yoh 14:16-17; 1korint 13:14; Ibyak 2:32-33, Yoh 10:30,17:11, 21; 1Pet 1:2).
Yesu kristo (Umwana)
Yesu Kristo ni Imana (Yoh 1:1, 14, 10:30-33, 20:28; Abakoros 2:9; Abafir 2:5-8; Abah 1:8).
Yesu Kristo yabyawe n’umwali Mariya mu buryo bw’umwuka wera (Mat 1:18; Luk 1:26–35).
Yesu yabaye umuntu (Abafir 2:1-11).
Yesu Kristo yabaye Imana, aba n’umuntu ijana ku ijana (Abakor 2:9; 1 Timothy 2:5; Abah 4:15; 2Abakor 5:21).
Yesu ntiyigeze akora icyaha (1Pet 2:22; Abah 4:15).
Yesu ni we nzira rukumbi ijya kwa data (Yoh 14:6; Mat 11:27; Luk 10:22).

Imana mwuka wera
Imana ni umwuka (Yoh 4:24).
Umwuka wera ni Imana (Ibyak 5:3-4; 1Abakor 2:11-12; 2 Abakor 13:14).
Ijambo ry’Imana

Biblia ni ijambo ry’Imana ryahumetswe n’Imana (2Tim 3:16; 2Pet 1:21).
Umugambi w’Imana w’agakiza
Umuntu yaremwe n’Imana mu ishusho yayo (Itang 1:26-27).
Abantu bose baracumuye (Abar 3:23, 5:12).
Urupfu rwazanywe mu isi n’icyaha cya Adamu (Abarom 5:12-15).
Icyaha kidutandukanya n’Imana (Yes 59:2).
Yesu yapfiriye ibyaha by’abari mu isi (1 Yoh 2:2; 2 Abakor 5:14; 1 Pet 2:24).
Urupfu rwa Yesus ni igitambo gikuraho ibyaha. Yarapfuye ngo abe inshungu y’ibyaha byacu ngo tubane nawe. (1 Pet 2:24; Mat 20:28; Mark 10:45).
Yesu yarapfuye aranazuka abantu baramubona (Yoh 2:19-21).
Agakiza ni impano y’Imana (Abar 4:5, 6:23; Abef 2:8-9; 1 Yoh 1:8-10).
Uwizeye akizwa n’ubuntu; Agakiza ntikabonerwa mu mirimo myiza (Abef 2:8–9).
Abanga kwizera Yesu Kristo bose bazajya Gihenomu (Ibyah 20:11-15, 21:8).
Abizera Yesu Kristo bazabana nawe iteka ryose. (Yoh 11:25, 26; 2Abakor 5:6).

Ikuzimu hariho si ibinyoma

Ikuzimu(Gihenomu) ni ahantu hateguriwe guhana inkozi z’ibibi (Mat 25:41, 46; Ibyah 19:20).

Ikuzimu ni ah’iteka (Mat 25:46).
Imperuka (iminsi ya nyuma)
Hazabaho kwimurwa (kuzamurwa) kw’itorero (Mat 24:30-36, 40-41; Yoh 14:1-3; 1 Abakor 15:51-52; 1Abates 4:16-17; 2 Abates 2:1-12).

Yesu azagaruka ku isi (Ibyak 1:11).
Abapfuye bizeye bazazuka mu bapfuye ubwo Yesu azaba agarutse (1Abates 4:14-
Hazabaho umunsi w’urubanza (Abah 9:27; 2Pet 3:7).
Satani azajugunywa mu Nyanja yaka umuriro n’amazuku (Ibyah 20:10).
Imana izarema ijuru rishya n’ijuru rishya (2Pet 3:13; Ibyah 21:1).

By BYIRINGIRO Jean Dominique

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?