Impamvu zikwiye gutera umukirisito gusenga no(...)

Kwamamaza

agakiza

Impamvu zikwiye gutera umukirisito gusenga no kwiyiriza ubusa


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-09-10 09:11:23


Impamvu zikwiye gutera umukirisito gusenga no kwiyiriza ubusa

Luka 11:1 “Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati “Databuja, twigishe gusenga nk’uko Yohana yigishije abigishwa be.”

🏼Abigishwa ba Yesu, barabanaga, baragendanaga, bamaranye igihe, babashaga gusabana nawe, ariko haraho byageze bamusaba ko abigisha gusenga.
Ibi bitwereka ko, gusenga byigwa, aha wakwibaza uwakwigishije gusenga.

Kubera iki dusenga/dutaka duhamagara Imana?

Mu gusenga dusabana n’Imana, tukaganira nayo( Tukayibwira nayo ikatubwira), mu gusenga kandi duhimbaza Imana.

Ubusanzwe umuntu ahamagara/ atabaza iyo ari mu bikomeye mbese yifuza Ubutabazi( Support)

JOHN BUNYAN, wanditse igitabo cy’umugenzi, yaravuze ngo If you’re not a praying person you’re not a Christian.
Mu kinyarwanda bivuze ko: Niba uri umuntu udasenga ntabwo uri umukirisitu.

🏼Gusenga ni ubuzima bw’umukristo muzima.

JORGE BARNAM nawe yavuze Ku Gusenga, avuga ko Itorero risenga, ariryo riba rifite ubuzima, ubwo iridasenga birumvikana ko riba ritabufite
Ni ngombwa Kwiyiriza ubusa kugirango amasengesho yacu agire imbaraga?
Yakobo 5:16b Gusenga k’umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete

🏻 Kwiyiriza ubusa, sicyo kibanze, gituma amasengesho agira imbaraga
Amasengesho yacu, agira imbaraga, mu gihe twasenganye umwete, kandi tugasenga dukiranuka, Bibiliya ivuga ko isengesho ry’umunyabyaha ari ikizira k’Uwiteka.

♻Kwiyiriza ubusa, ni ngombwa mu mibereho y’umukristo( Yesaya58:9), twibuke ko hari aho abadayimoni bakurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa( Matayo17:21)

Dore zimwe mu mpamvu zikwiye kudutera gusenga no kwiyiriza ubusa

1⃣Gusabana n’imana( Kuva 24:12-18)
Iyo ushaka gusabana n’Imana neza, wiyiriza ubusa.
2⃣Ishyaka ry’umurimo w’imana( Nehemiya1:4-11)
3⃣Mu gihe hari ibisobanuro ushaka ko imana yaguha( Daniyeli2:14-18, Yosuwa3:1-8, Ezira 8:21-23)

4⃣ Mu gihe ushaka imbaraga(Matayo4:1)
Dukwiye gusenga, dusaba imbaraga, na Yesu amaze amajoro 40, atarya, Satani yaje Ku mugerageza, Yamunesheje kuko yari yibitseho imbaraga.
Mu rugendo rujya mu ijuru, uzahura n’ibigeragezo, niyo mpamvu ukwiye gusenga usaba imbaraga zo kunesha.

🏼Ntamuhanga wo gutsinda icyaha, habaho umuhanga wo gushaka imbaraga zitsinda icyaha.

Ni byiza gusenga/ gusaba imbaraga hakiri Kare, kugirango nuhura n’urugamba, uzabe ufite icyo wibitseho cyo kurwanisha, urwo Rugamba, iyo wamaze guhabwa imbaraga, ntugira ubwoba.
Iyo ufite imbaraga zo mu buryo bw’umwuka, urategeka, ugategeka ubukene ukabwirukama bukagenda, utegeka za karande, ukazicyaha zikagenda.
Iyo ufite imbaraga urabohoza, ukabohoza imigisha yawe.

5⃣Usaba kubohorwa( deliverance),ku bintu runaka, kunesha kamere,...( Yona3:9)
Kwiyiriza ubusa, usaba guca bugufi, ugasaba imbabazi, ni ikimenyetso cy’ubukure mu mwuka.

6⃣ Kubwo gutabaza Imana( 2Ngoma20:1-4)
Iyi mpamvu nagize iyanyuma ariko bamwe muba kristo, niyo bagira iya mbere, mu bihe byabo byo kwiyiriza ubusa, basenga batabaza, batakambira Imana, kuko akaga kabagezeho, niba nawe wibuka kwiyiriza ubusa, kuko haje impamvu ituma utabaza, umenye ko ufite ikibazo mu mibanire yawe n’Imana ndetse no mu misengere yawe, ubaye usabana n’Imana Ku mwuzuro wabyo, Imana ikurwanirira utaririrwa usenga, kwibuka gusenga no kwiyiriza ubusa kuko wageze mu gihe cy’akaga, bigaragazako uri umwana mu buryo bw’umwuka.

Reka nsoreze Ku bimenyetso biranga umukristo ufite uburwayi bwo kudasenga:

1. Gukora ibyaha, wongera ubisubiramo, mbese ukabura imbaraga zigutera kwiruka ubihunga.
2.Kutanesha Kamere
3. Guhorana akavuyo mu bitekerezo no muri gahunda zawe( Stress)
4.Gukora ibintu iteka, ntugere Ku ntsinzi.
5. Kwishyira hejuru
6. Ubwibone n’ibindi
Niba wajyaga ugira ibi bimenyetso kandi uri umukristo, ntabundi burwayi bwo mu buryo bw’umwuka ufite uretse KUDASENGA
Umwanditsi umwe yaranditse ngo kwiga gusenga kwiza ni ukubikora mbese ugasenga.

MWAKIRE NEZA IJAMBO RY’IMANA

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?