Impamvu 7 zituma dukwiriye gushima Imana/ Pastor Desire HABYARIMANA

Abefeso “Mubwirane zaburi n’indirimbo n’ibihimbano by’Umwuka, muririmba mucurangira Umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese ku bw’ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo”

Ndagirango turebe hamwe impamvu zituma abantu b’Imana bari bakwiye kuyishima, nafashemo 7 gusa ariko impamvu zituma dushima Imana ni nyinshi cyane.