Impamvu 3 zatumye Yesu azuka mu bapfuye

Kwamamaza

agakiza

Impamvu 3 zatumye Yesu azuka mu bapfuye


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-04-03 10:45:23


 Impamvu 3 zatumye Yesu azuka mu bapfuye

Abensi muri twe tuziko Yesu yazutse mu bapfuye ku munsi wa gatatu nyuma y’urupfu rwo ku musaraba. Intumwa Pawulo yavuzeko kuzuka kwe ari ingenzi kuko kwizera kwacu gushingiye ku kuzuka kwa Yesu Kristo.

“kandi niba Kristo atazutse ibyo tubwiriza ni iby’ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye uk’ubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo, uwo itazuye niba abapfuye batazuka.

Niba abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n’abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose.(1Abakorinto15:14:19)

Ubukristo bushingiye ku kuba Kristo ariho, yarapfuye, akaba yarazutse mu bapfuye.Ni ibintu bidakwiye kugirwaho impaka, ntituzigera tuba abakristo b’ukuri , niba tutizera ko yazutse ,ngo duharanire kuba mu Mwami wacu Yesu Kristo.

Ni gute Yesu yavuye mu mva?

Abantu bazi ko nta muntu wapfuye ushobora gusohoka mu mva ngo agaruke mu buzima, ariko Yesu we yazutse mu buryo bufite imbaraga, yongera kubaho.

Mu butumwa bwiza bwa Matayo 28:1-8, Mariko16:1-8 na Luka24:1-12 hatubwirako habaye igishyitsi cyinshi ubwo marayika w’Umwami yari amanutse avuye mu ijuru,akabirindura igitare cyari kumva ya Yesu. Hatubwirako abagore bari baramukurikiye bagiye kumva ya Yesu ntibamubona, ahubwo bakabwirwa ko Kristo ari muzima nk’uko yari yarabivuze. Kristo yemeje ko ari muzima , ubwo yabonekeraga abantu batandukanye.(1Abakorinto15:3-8)

Kuki yazutse mu bapfuye?

1.Ni uko yari yaravuze ko azazuka akava mu bapfuye

“Ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya ati ‘Umwana w’umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n’amaboko y’abanyabyaha, abambwe maze azazuke ku munsi wa gatatu.’ “(Luka24:6-7)

2. Kwemeza ko mu by’ukuri ari umwana w’Imana

“…..kandi werekanywe n’ubushobozi ko ari Umwana w’Imana mu buryo bw’Umwuka Wera bigahamywa no kuzuka kwe, ni we Yesu Kristo Umwami wacu.”(Abaroma1:4)

3. Urupfu ntirwari rumufiteho ububasha

“Ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n’urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa na rwo.(Ibyakoz 2:24)

Yesu yazutse kugirango yemeze ko akomeza amagambo yavuze, ko ari Imana, ikindi ni uko atigeze gukora icyaha kandi ari hejuru ya buri kintu cyose.

Kristo yavuye mu mva kugirango yerekane ko Imana ikomeye kuruta byose.Yatsinze icyaha n’urupfu, bityo rero , nta kindi kintu gifite ububasha n’ubushobozi nk’ubwa Yesu Kristo. Ni Umwami w’ ibihe byose.

Sophie @Agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?