Impamvu 10 ukwiye gushingiraho ugiye gushaka

Kwamamaza

agakiza

Impamvu 10 ukwiye gushingiraho ugiye gushaka


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-07-31 07:23:07


Impamvu 10 ukwiye gushingiraho ugiye gushaka

Duherutse kubagezaho impamvu zitandukanye umuntu atari akwiye gushingiraho agiye gushaka, imwe muri zo twasanzemo ibikomere. Hari ubwo habaho gukomereka bamwe bagahitamo kutazashaka,bakumva aribyo byabahesha amahoro. Ariko se wigeze umenya impamvu gushaka ari ngombwa? Ni byiza hashingiye kuri izi ngingo:

Kubera umugambi w’Imana

Ntakabuza ko iyi ariyo mpamvu y’ingenzi mu zindi zose. Imana niyo yashyizeho gushyingiranwa kandi nta muntu uyirusha kubimenya neza. Icyo dukwiye gushyira imbere ni ukumvira umugambi w’Imana muri byose harimo guhitamo uwo muzabana.

Abateganya kurushinga bakwiye gufata umwanya uhagije bagasenga kugirango bahishurirwe umugambi w’Imana n’ubwenge buyiturutseho. Iyo Imana iguhamagariye gushaka iba ishaka ko ubana n’umuntu muzubakana urugo rushingiye ku rukundo kandi rushyira imbere Kristo.

Ikibazo gikunze kubaho kubagiye gushyingiranwa ni uko baba batarahishuriwe icyo Imana yabagambiriyeho , kwegera Imana muburyo bw’amasengesho ni ingingo itsinda benshi. Nyamara ntayindi nzira usibye kubanza gusaba Imana ikaguhishurira Umugambi yakuremeye gusohoza ku isi, Nibwo izanaguhishurira uwo muzabana arinawe uzagufasha gushyira mu bikorwa wa mugambi Imana yakuremeye.

Kugaragariza undi muntu urukundo rw’Imana

Urushako ni ishusho yerekana urukundo Imana ikunda abantu n’urukundo Kristo akunda itorero. Urukundo rw’Imana, cyangwa agape ni urukundo rwa mbere, urukundo rw’umwimerere kandi ruhebuje rukomokaho ubundi bwoko bwose bw’urukundo.Rwitwa urukundo Imana yakunze abantu rutagize icyo rushingiyeho (Abaroma. 5:8) . Muri kamere yayo, Imana yahisemo kudukunda nubwo ntacyo dufite cyashoboraga kuyikururira kudukunda. Urushako rero ni inzira nziza abashakanye bagaragarizamo urukundo rw’Imana. Impano Imana yahaye abantu.

Kugaragariza urukundo rwawe undi muntu

Urukundo rwa mbere ni agape arirwo Imana yakunze abantu. Gushyingiranwa bigomba kandi kwerekana urukundo hagati y’umugabo n’umugore. Urukundo rw’abashakanye rurimo ikintu cyitwa ‘Phileo’, igitekerezo cy’ikigiriki cyumvikana neza nk ’urukundo rwuje urukundo." Abagabo n’abagore bagomba kugirana ubwuzu no gukundana. Umubano w’abashakanye urangwa kandi na ‘Eros’ , arirwo rukundo rw’umubiri, cyangwa igitsina. Inkundo zose zikwiye gushingira ku rukundo rw’Imana agape

Guhaza ubushake bw’imibonano mpuzabitsina mu buryo bwubahisha Imana

Icyifuzo cy’imibonano mpuzabitsina cyagenwe n’Imana kandi gikwiye gukorwa mu mwanya wacyo. Gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo butemewe ni ukuvuga hatabayeho gushyingiranwwa ni icyaha imbere y’Imana.Aha abakiri ingaragu basabwa kwegera Imana cyane mu buryo bwo gusenga no kwiyiriza ubusa, bagatsinda irari ry’ubusambanyi, kandi bakiga ubuzima bwo kwirinda, Bagategereza igihe cyagenwe n’Imana nkuko Paul yabivuze (1 Abakorinto 7: 1-5, 8-9)

Gushyiraho umuryango

Kugira abana ni gahunda Imana yifuje, birashoboka ko ari cyo kintu cy’ibanze, cyangwa gishyirwa mu bindi by’ifuzo by’urushako. Impavu y’ibi ni uko hari imiryango itagira abana bitewe n’impamvu zitandukanye.Abana ni umugisha ukomeye cyane ku bashakanye kuko bigaragaza iterambere n’umusaruro kubaba barashakanye. Zaburi 127:3-5 hagira hati “ Dore abana ni umwandu uturuka ku Witeka, Imbuto z’inda nizo ngororano atanga. Nk’uko imyambi yo muntoki z’intwari iri, niko abana bo mubusore bamera.Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, Abameze batyo ntibazakorwa n’isoni, Uko bazavuganira n’abanzi babo mu marembo” . Ntabundi buryo rero bwo kubona uyu munezero bisaba gushyingirwa bishingiye ku Mana.

Ubusabane

Icyifuzo cyo gusabana ni impamvu ikwiye yo gushaka. Umuntu wese akeneye inshuti magara mu buzima bwe. Nibyo birashoboka ko ushobora kudakora ubukwe, ukagirana ubusabane n’abandi, Ariko ubusabane buba hagati y’umugabo n’umugore burahebuje, kandi ni ubusabane buhesha ingororano muri urwo rugo. Abantu ni ibiremwa mbonezamubano, byaremewe kwishima no gutera imbere m’ubufatanye. Umugabo agomba kuba inshuti magara y’umugore n’umugore bikaba uko. (Mu Itangiriro 2: 21-24) havuga mu buryo butangaje uko Imana Yatangije umushinga wogushakana hagati y’umugabo n’umugore , Niho hagaragarira ubusabane bukomeye Imana yashyize hagati yabo.

Gusangizanya byose n’undi muntu

Hariho ukuri kwinshi mu mvugo ya kera ivuga ko iyo dusangije umubabaro wacu undi muntu, uwo mubabaro ugabanukamo kabiri kandi, Iyo dusangije umunezero wacu undi muntu, uwo munezero wikuba kabiri. Ibibazo n’ibihe bigoye ducamo mu buzima bwacu biroroshye kubyihanganira mugihe dufite uwo twashakanye tukabimusangiza. Ibyishimo byacu biragwira iyo dufite mugenzi wacu tubisangiza. Urukundo rwubaha Imana rukururira umugabo n’umugore hamwe.

Icyifuzo cyo gusangira ibintu byose.

Gukorera hamwe kugirango hahazwe kwifuza kwa buri wese umuntu wese yavutse afite ibyo akeneye haba ku mubiri, mu bitekerezo, amarangamutima, n’uburyo bw’umwuka. Hakenewe ibiryo, amazi, imyambaro, aho kuryama; umutekano n’amahoro yo mu mutima; gukenera kwigobotora ubwoba; ubwiza; gukenera amahoro no gusabana n’Imana. Urusahako rero ni uburyo bwiza kugirango umugore n’umugabo bafatanye kugera kubyo buri wese akeneye ku wundi.

Kuzamura ubushobozi bwa buri muntu

Mu rwego rwo kongera ubushobozi,abashakanye bombi biyemeza gufashanya kugera kubyo bashoboye byose. Ni byiza kugira Icyifuzo cyo gufasha umuntu ukunda cyane kuba icyo aricyo no kongera ubushobozi bwe. Hamwe no gufatanya abashakanye baterana inkunga mu kuzamura nagusengerana,kurengerana,guhumurizanya, no kuzuzanya muri byose.

Kuzamura imikurire yo mu mwuka

Kubera ko urushako rwaturutse ku Mana, Yifuje ko abizera, umugabo n’umugore bombi bagomba guhora bashishikarizanya gukura mu buryo bw’umwuka. Bakwiye gusengera hamwe, gusoma no kuganira ku Byanditswe byera barihamwe. Kandi twibuke ko buri wese azabazwa na Kristo urugendo rwe rwo mu mwuka yagezeho n’icyo byamumariye. Mubyukuri, "umugabo ni umutwe w’umugore, Akaba umutware we nkuko Kristo ari umutwe w’Itorero" akaba umutware waryo (Abefeso 5: 23a).

Impamvu 10 ukwiye gushingiraho ushaka

[email protected]

Source:www.Monroeglobal.com

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?