Menya imirongo ya Bibiliya ivuga ku bibi(...)

Kwamamaza

agakiza

Menya imirongo ya Bibiliya ivuga ku bibi by’ishyari n’uburyo bwo kuritsinda burundu


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-12-03 06:28:53


Menya imirongo ya Bibiliya ivuga ku bibi by’ishyari n’uburyo bwo kuritsinda burundu

Ishyari ni igice cyihariye cya kamere muntu kimuhindukirira icyaha. None ni gute dushobora gutsinda ishyari duhereye ku muzi waryo? Ijambo ry’Imana ritwereka inzira yo gutsinda ibyaha byose, ko ari ugukurikira Yesu twikorera umusaraba wacu kandi buri munsi, ni ukwiyanga!

Niwita kuri aya magambo y’Imana ntuzongera kuba imbata y’ishyari ukundi!

Ibyanditswe byera bivuga iki ku ishyari?

Ijambo ry’Imana risobanura neza ibyerekeye ishyari: ni "umurimo wa kamere, ishyari ni icyaha. Icyaha, ni ikintu cyose kinyuranye n’ubushake bw’Imana n’amategeko yayo. Gukora icyaha ni ukurenga cyangwa kutumvira ayo mategeko. Irari ry’icyaha riba muri kamere ya muntu. Muyandi magambo, kamere muntu yanduzwa kandi ikangizwa n’abakora ibyaha.

Ishyari ni icyaha kidasanzwe kandi cyangiza dukeneye kurandura burundu!

Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n’iby’isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga no kwangana no gutongana, n’ishyari n’umujinya n’amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa no gusinda, n’ibiganiro bibi n’ibindi bisa bityo.

Ndababwira hakiri kare nk’uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw’Imana. Abagaratiya 5:19-21

Umutima utuje ni wo bugingo bw’umubiri, Ariko ishyari ni nk’ikimungu kiri mu magufwa. Imigani 14:30.

Tugendane ingeso nziza nk’abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby’isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Abaroma 13: 13-14.

Twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Abagalatiya 5:26.

Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Yakobo 3:14. kuko aho amakimbirane n’intonganya biri, ari ho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Yakobo 3:16.

Dore inkota yo kurwanya ishyari!

Turasabwa kwifashisha ijambo ry’Imana nk’inkota kugira ngo dukire ishyari. Tugomba guhuza ijambo ry’Imana n’ubuzima tubamo buri munsi. Turasabwa kuvuga dushikamye tugahitamo "Oya!" n’imbaraga z’Umwuka, koresha ijambo ry’Imana urisanishe n’ubuzima bwawe kugeza igihe uzatsinda ishyari.

Abwira bose ati “Umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye ni we uzabukiza. Luka 9: 23-24.

Ntimukagire ingeso zo gukunda impiya ahubwo mujye munyurwa n’ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti “Sinzagusiga na hato, kandi ntabwo nzaguhāna na hato.” Abaheburayo 13: 5.

Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. 1 Abakorinto 13: 4.

Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambare urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Abakolosayi 3:14.

Nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n’urukundo, niba hariho no gusangira Umwuka, niba hariho imbabazi n’impuhwe, musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n’abandi. Abafilipi 2: 1-4.

Mwishimane n’abishima, murirane n’abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n’ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge. Abaroma 12: 15-16.

Mujye mwishimira mu Mwami wacu iminsi yose. Yewe, nongeye kubivuga nti “Mwishime!” Ineza yanyu imenywe n’abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Abafilipi 4: 3-5.

Ahubwo mubanze mushake ubwami bw’Imana no gukiranuka kwayo, ni bwo ibyo byose muzabyongerwa. Matayo 6:33.

Dore imbaraga dukeneye

Iyi ntambara ishobora gusa naho itoroshye kandi rwose ushobora kumva urengewe n’ibishuko, ariko nturi wenyine! Yesu Kristo ubwe nirwo rugero rwacu rukomeye. Niwe dukwiye kwigiraho! Mu rugamba urimo kurwana, ibuka iyi mirongo, kandi usenge kugira ngo uyikoreshe ubashe gutsinde ishyari:

Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero, twegere intebe y’ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Abaheburayo 4: 15-16.

Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Abaheurayo 2:18.

Ari ku ntebe y’ubuntu niho uzakira imbaraga ukeneye zo guhagarara ushikamye mu bigeragezo maze uneshe. Umutambyi mukuru wimpuhwe azagufasha mu bigeragezo byawe!

Ubutumwa bw’umusaraba n’imbaraga zubukiriro, kandi Yesu yatwoherereje Umwuka Wera kugira ngo adufashe kandi atuyobore, maze aduhe imbaraga zo kwiyanga no gutsinda ishyari, n’ikindi cyaha icyo ari cyo cyose:

yiringira yuko na byo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w’ubwiza bw’abana b’Imana. Abaroma 8:26.

Ndavuga nti “Muyoborwe n’Umwuka”, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira, Abagalatiya 5: 16-17.

Nuko rero bene Data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y’imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y’umubiri muzapfa, ariko nimwicisha Umwuka ingeso za kamere muzarama. Abaroma 8: 12-13.

Umusaruro w’urugamba rwo kurwanya ishyari

Iyo dukoresheje inkota y’ijambo ry’Imana mukumvira Umwuka Wera, dutsinda ishyari kandi Imana ihita irema ikintu gishya muri twe: Duhinduka abagira ubuntu, urukundo, twuzuye imigisha kandi tunezezwa n’abishimye, tukababarana n’abababaye!

Ariko rero imbuto z’Umwuka ni urukundo n’ibyishimo n’amahoro, no kwihangana no kugira neza, n’ingeso nziza no gukiranuka,no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu babambanye kamere, n’iruba n’irari byayo.

Niba tubeshwaho n’Umwuka tujye tuyoborwa n’Umwuka. Abagalatiya 5: 22-25.

Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi ni ubw’amahoro, n’ubw’ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n’imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n’abahesha abandi amahoro. Yakobo 3: 17-18.

Koresha ibi byanditswe byera maze utsinde ishyari, uzakuramo imbaraga maze uhabwe kubaho mu bushake bw’Imana. Turemeza tudashidikanya ko uzabera abantu umugisha mu bihe byose! Amena!

Wareba n’iyi nyigisho: Inzira yo gukira ibyaha byo mu maraso ( Kwangana, gutongana, ishyari, umujinya n’amahane)

Source: ActiveChristianity.org

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?