Imbaraga z’ijambo ry’Imana.

Kwamamaza

agakiza

Imbaraga z’ijambo ry’Imana.


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-07-17 05:56:21


Imbaraga z’ijambo ry’Imana.

IBYAKOZWE N’INTUMWA 11.13-14
’’Adutekerereza uko yabonye marayika mu nzu ye ahagaze amubwira ati ’Tuma i Yopa, utumire Simoni wahimbwe Petero, Azakubwira amagambo azagukizanya n’abo mu rugo rwawe bose’’

Uvugwa muri iri jambo ni Koruneliyo, wari umusirikare ukomeye akaba yari n’umunyedini, ariko akubahana Imana n’abo mu rugo rwe bose, akagira ubuntu bwinshi, akanasenga ubudasiba.

Igihe kimwe rero arimo asenga, malayika aramubonekera amumenyesha ko ineza no gusenga bye byageze ku Mana, anamutegeka gutumaho Petero; Nuko Petero aje avuga ijambo ry’Imana abari aho bose barakizwa:

Burya ushobora kuba mu by’Imana usenga, ugira neza ariko ufite umwuma w’ijambo ry’Imana;

Nyamara iyo umuntu yubashye ijambo ry’Imana, akaryumvira, riramukiza, rigahembura ubugingo bwe kandi rikanamurinda kugwa mu byaha;

Ni yo mpamvu ijambo ry’Imana rivuga riti: ’’Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye,Kugira ngo ntagucumuraho (Zab 119.11)’’

Ijambo ry’Imana ritubwira ko"dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk’itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu (2Petero 1.19).

Nuko rero, iyo umuntu yemereye ijambo ry’Imana rigatura mu mutima we, rimufasha kwirinda ibibi; Ikindi ni uko ijambo ry’Imana rikiza, rigahumuriza umuntu mu byago no mu makuba, rikamuhesha imbaraga zo gushikama.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?