Imana iri kukubona ite?

Kwamamaza

agakiza

Imana iri kukubona ite?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-05-14 06:05:02


Imana iri kukubona ite?

YEREMIYA 13.1-11

1.Uku ni ko Uwiteka yambwiye ati “Genda wigurire umushumi w’igitare uwukenyeze, ntuwukoze mu mazi.”
2.Ni ko kugura umushumi nk’uko Uwiteka yavuze, maze ndawukenyeza.
3.Ijambo ry’Uwiteka rinzaho ubwa kabiri riti
4.“Enda uwo mushumi waguze uwo ukenyeje uhaguruke ujye ku ruzi Ufurate, uwuhishe mu kobo ko mu rutare.”

5.Nuko ndagenda nywuhisha kuri Ufurate, nk’uko Uwiteka yantegetse.
6.Hahise iminsi myinshi Uwiteka arambwira ati “Haguruka ujye ku ruzi Ufurate, uhakure wa mushumi nagutegetse kuhahisha.”
7.Nuko njya kuri Ufurate, ndacukura nkura uwo mushumi aho nari nawuhishe, ndebye nsanga umushumi warononekaye ari nta cyo ukimaze.
8.Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho riti
9.“Uwiteka avuze atya ati ‘Uko ni ko nzangiza ubwibone bwa Yuda, n’ubwibone bwo kwishongora bw’i Yerusalemu.
10.Ubu bwoko bubi banga kumvira amagambo yanjye bakayobywa n’imitima yabo inangiye, bikurikirira izindi mana bakazikorera kandi bakazisenga, bazamera nk’uwo mushumi utakigira icyo umara.
11.Erega nk’uko umushumi ufata mu rukenyerero rw’umuntu, ni ko nikomejeho inzu ya Isirayeli yose n’inzu ya Yuda yose, ni ko Uwiteka avuga, kugira ngo bambere ubwoko n’izina, n’ishimwe n’icyubahiro, ariko ntibarakabyumva.’ ”

Iri jambo riratwereka ibimenyetso bibiri bifatiye ku mushumi, ibyo Imana yeretse Yeremiya kugira ngo abonereho ajye kwigisha ubwoko bwa Isirayeli, kuko bari baramaze kwiyegurira ibigirwamana:

Yategetse Yeremiya kujya kugura umushumi w’igitare, maze akawukenyeza awikomejeho;
Hayuma imutegeka kuwikuraho akawujyana ku ruzi Ufurate akawuhisha mu kobo ko mu rutare.

Haciye iminsi irongera imutegeka gusubira ku ruzi kuwuzana ngo arebe uko wabaye, maze asanga warangiritse cyane kandi usa nabi:

Imana imutegeka kugenda awuzengurukana, abwira Abisirayeli n’Abayuda ko na bo mbere batariyanduza bari bameze nk’uriya mushumi,

Kuko Uwiteka yari yarabiziritseho, bariho neza, basa neza, ariko nyuma bakamuvaho maze bikabagiraho ingaruka mbi;

Kandi rero no mu buzima busanzwe ni ko bimera, kuko iyo umuntu yiziritseho umushumi akawikomezaho ntubasha gutakara.

Uyu munsi rero nawe wibuke ko Uwiteka yakwiziritseho kuko wahindutse ubwoko bwe, ni yo mpamvu utagomba gusubira inyuma ngo urangazwe n’ibyo muri iyi si,

Ahubwo ukwiye gukomeza inzira y’agakiza watangiye, uharanira iteka gusingira icyo Kristo yagufatiye (Abafilipi 3.12),ba maso, kuko hari igihe umuntu ajya agaragara ari muzima inyuma, atunze, atunganiwe; nyamara umuntu we w’imbere yenda gupfa, asigaye agenda uko yishakiye mu murimo, nta busabane akigirana n’Imana, atagisoma ijambo ryayo (Ibyahishuwe3.1)

Ukwiye rero guharanira kwirinda muri byose, aho wateshutse ugasaba Imana imbabazi, kuko uko ibumba rimeze mu ntoki z’umubumbyi, ari ko nawe umeze mu ntoki z’Uwiteka (Yeremiya 18.6)

Igihe cyose ujye uhora urangwa no kwiyoroshya, guca bugufi, no gukiranuka, kuko nta wukomeye imbere y’Imana, ahubwo Imana ni yo ikomeye muri byose (Abaheburayo 4.14)

Mwakire neza ijambo ry’Imana
[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?