Ikimoteri cyo muri kamere: kwirema ibice, kwitandukanya. Igice cya 4

1Abikorinto 11: 18 – 19:” Irya mbere, iyo muteranye mw’iteraniro, numva yuko mwiremamo ibice, kandi kandi ibyo ndabyemera ho hato. Kuko na none ibice bikwiriye kuba muri mwe, ngo abemewe bagaragarizwe ukwabo.”

Muri iki gice cya kane turakomeza kurebera hamwe indi myanda iba mu muntu. Iyo myanda ihagaze kuri sentiments ziba mu muntu zijyanye n’ igice aba aherereyemo mu mutima cyangwa mu bikorwa.
Mw’isi biroroshye kubona habaho amashyaka, ubwoko, intara, imiryango, ubutunzi, ubukene. Umuntu aba afite agace yiyumvamo.Iyo undi muntu atari kumwe nawe muri ako gace, hari ubwo bibyutsa inzangano, ubwicanyi n’ibindi.

Mw’itorero rero naho turihana, tukimuka tukava mu moko, tukava mu miryango ariko iyo myanda turayimukana. Urugero ni nk’umuntu wimuka agiye kuba mu yindi nzu, akimukana imatela iriho ibizinga n’indi myanda.

Umwanditsi wa Commentaires ya Bibiliya John Mac Arthur avuga kw’ itorero ry’Ikorinto ati “ “Abizera b’abakire bazanaga ibyokurya n’ibyo kunywa bakajya hamwe, bagasangira, bakanga gusangira n’abakene. Abakene nabo bakajya hamwe bagasangira, ugasanga hari abahaze, n’abandi bashonje (1 korinto 11 : 21).

Natwe rero n’uko. Wicara mw’itorero mu mutima wawe wumva runaka utamwishimiye kuko hari ibyo mudahuje, ukishimira ufite icyo muhuriyeho. Ariko hano uba wibeshya cyane, Imana ntibyemera, biranayibabaza, kuko niba Yesu yarapfuye, yapfiriye twese, yaducunguye twese atarebye ngo uri iki cyangwa kiriya.
Uyu mwanda uracyerereza umugenzi uri mu rugendo rujya mw’ijuru. Kandi ntanaho bizamugeza uretse ko amungwa mu mutima, akibeshya ngo ni umukristo.

Iyi ndwara iyo uyumva iri kubiragira muri wowe, uyishyira muganga Yesu, ukamubwira uti ntabara, nkiza, nanjye nzagere iwawe narakize kuvangura, kwirema ibice n’iyindi myanda ijyana nibyo.

1. KWIREMA IBICE MW’ITORERO

Umwanditsi Freymond Sylvain mu gitabo cye “Aimer Dieu : la véritable adoration » aragira ati : Eglise locale ni ihuriro ry umubiri wa Kristo rikwiye kuba rimwe rikareka kwirema ibice. Ati turebeye ku mbonerahamwe y’ukuntu ribayeho tubona ibi :
Ku bakristo 100 mw’itorero harimwo amatsinda atatu:

ITSINDA “A”: Rigizwe n’abakristo bashaka ko ibintu byihuta. Abo bantu babona ko nta gihinduka mu mikorere y’itorero, ntakigenda, abakozi b’Imana ntibabona imbere, nta mashuri ahagije bafite, n’izindi “critiques”, bakora amanama, bashaka ko ibintu bihinduka vuba. (Bagize 10%)

ITSINDA “B” Rigizwe n’ibice 80% by’abakristo mw’itorero. Nibo benshi, bakunda itorero ryabo bakurikira abashumba, banezezwa n igaburo bahabwa, ntibifuza ko byose byahinduka ariko bakomeze bajye imbere. Nk’ urugero, bakunda indirimbo nshya ariko kandi n’izakera ziririmbwe.

ITSINDA “C” Rigizwe n’ibice 10%. bajya gusa n’aba mbere, huzuyemo abantu batishimye “mécontents” (Chorales zifata umwanya munini, Ubutumwa buratinda,, abayobozi bahora bavuga amafaranga gusa…), Aba ntibatanga ibisubizo, baroga abandi mu bitekerezo.

Abayoboke b’ayo matsinda yose iyo bahuye barumvikana cyane, ihuriro ryabo ntiribe iryo kwubaka rikaba iryo gusenya itorero.
Nicyo gituma haba abasohoke, bakajya gushinga andi matorero atari uko ari umuhamagaro w’Imana ahubwo ari uko bagaye abo barikumwe. Bafite umwanda w’ubwibone “orgeuil”, bumva bafite icyo barushije abandi. Noneho rero iyo basohotse, bakimuka bajyanye ya myanda, nta gihinduka, bakomeza ari babandi, bahora babona amafuti ku bandi ntibamenye ko ikibazo nya mukuru kiri kuribo

2. DUKORE IKI?

Ikirwanisho Satani akoresha hano ni : kugereranya, kubeshya no gucirana imanza. “comparaisons, mensonges na accusations.” Azi n’umutego akoresha akagufatisha ukawugwawo. Twisengere. Ibyo tubona kuri bene data ntibidutere kubakumira. Kwubaka, ni kugereka ibuye ku rindi . Mu butayu abihaye kwirema udutsiko babuguyemo, ntibageze mu gihugu cy’isezerano kandi bumvaga bari mu kuri.

Dusenge, twiyemere uko turi, twivuze, Yesu n’UMUKIZA.