Ikibatsi cy’umuriro nk’ikigereranyo cy’urukundo(...)

Kwamamaza

agakiza

Ikibatsi cy’umuriro nk’ikigereranyo cy’urukundo rwubaka


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-08-13 08:51:03


Ikibatsi cy’umuriro nk’ikigereranyo cy’urukundo rwubaka

Mu nkuru iheruka yari ifite umutwe ugira uti: “Tandukanya urukundo rw’irambagiza n’urukundo rwubaka” twashoje tubararikiye kuzagaruka ku kigereranyo cy’urukundo rwubaka, aho twarugereranyaga n’umuriro wamaze gufatwa. Ni muri urwo rwego tugiye kuganira ku kibatsi cy’umuriro nk’ikigereranyo cy’urukundo rwubaka urugo.

Gufatisha

Iyo bafatisha umuriro (Mu ziko cyangwa ku mbabura)bakoresha utwatsi twumwe cyangwa utundi tuntu tworoshye twabasha kwaka vuba bitagoranye kugira ngo dufatishe inkwi cyangwa amakara.

Utu twatsi rero twaka vuba cyane kandi tugatanga umuriro mwinshi ariko udafite ikibatsi cyane, (Udafite ubukana) uko waka vuba ninako uzima vuba. Bisaba ko ucana acungana n’uko uzima umaze gufatisha za nkwi zo mu ziko cyangwa ya makara ari ku mbabura, kuko kuzima ko byanze bikunze urazima kandi vuba.

Iyo ucunzwe neza uzima inkwi zifashwe, iyo uzimye zidafashwe bisaba kongera gucana bundi bushya, ikibazo iyo bibaye inshuro nyinshi iziko risa n’iryamaze kugira umwanda mwinshi ku buryo bitaba bigikunda gucana umuriro ngo ufatwe neza, rimwe na rimwe babanza gukora mo isuku bagasohora ivu ryose rya bya byatsi byakongotse kugira ngo bacane undi muriro. Iyo batabikoze biguma guteza imyotsi gusa, ntabwo bipfa korohera umuriro gufatwa neza.

Ibi birasa neza n’urukundo rwo kurambagiza, ruza vuba kandi rukagenda vuba. Kubw’amahirwe rukazima rufatishije urukundo ruzubaka urugo, iyo ruzimye uru rwubaka rutarafatwa neza nibwo twumva ngo: “Byarapfuye, barashwanye…” mbega umubano ukazimira burundu.

Iyo bibaye kenshi rero biba bigoye cyane kuzafatisha neza, niyo mpamvu abanyarwanda baciye umugani ngo: “utinda mu nyama ugahaha amafufwa”. Muby’ukuri urukundo ni umushinga nk’iyindi, urawutangira wabona bitagenda ukawusesa ukongera ugatangira, nkuko umuriro ufinina ukawuzimya ukongera ugacana bundi bushya. Ibi ni rusange ku bakijijwe n’abadakijijwe.

Ikirengera abakijijwe nuko batandukana batarakora ibyaha byo kwangiza ubuhamya n’ubugingo bwabo. Ariko kandi bikaba bibi cyane iyo bibaye inshuro nyinshi. Niho hahandi usanga umuntu wakunze kubenga cyane cyangwa gucudika na benshi bimugora guhitamo ndetse ugasanga amarangamutima ye yarangiritse kugeza ubwo ashobora kuburanirwa burundu cyangwa agapfa gufata uje wese asa n’ukemura ikibazo cyo kurambirana.

Inama aha natanga, nuko aho kwihutira kwishora mu rukundo kandi utarashima, wakwemera ugatinda gukunda ariko ukazabyemera bitanga umusaruro. Aho gukundana na benshi mutagerana ku ntego wakundana na bake bikaba akarusho abaye umwe kabone nubwo byatinda.

Ntugafatishirize umuriro ku wundi kirazira

Umuriro rero iyo wamaze gufatwa neza nibwo bashobora gutangira guteka bigashya, icyo gihe bashyiraho inkwi zikomeye zishobora gutanga umuriro ufite ikibatsi gihagije (Imbaraga/ubukana). Ntabwo bongera gushyiramo twa twatsi tworoshye mbere kuko turawubangamira, turagurumana tukazana ivu hejuru y’inkwi bigatuma haza imyotsi rimwe na rimwe ushobora no kuzima bikomeje.

Aha birasa n’umuntu wamaze gukunda yewe no guhitamo uwo bazabana cyangwa baranabanye, ariko agakomeza gukurikirana by’umwihariko babandi bigeze gukundana kera, cyangwa se no gukundana n’abandi bashya, akamera nk’uwongeye kurambagiza. Byangiza cyane umubano we n’uwo yahisemo bisa n’umwanda, ntukabikinishe birasenya kandi ni n’intandaro y’ibyaha bitagira ingano.

Twibuke ko iyo wemereye umuntu ko mukundana, hashobora kuboneka ikintu kirusha imbaraga ikigutera kumukunda kigatuma mutandukana, ariko na cya kindi cyaguteye kumukunda aba akigifite, burya rero rwakongera rukagufata utabaye maso byarangira uhemukiye uwo wahisemo. Abenshi aha baragwira, cyane cyane bamwe baba barakundanye na benshi mbere yo guhitamo.

Hari utuntu yibuka kubo bakundanye mbere wenda atabona kuwo yahisemo, bigatuma abakumbura. Bivuze ngo niba warafatishije inshuro nyinshi umuriro ntufatwe kora isuku mu ziko usohore bya bisigisigi by’umuriro wa mbere byose kuko ntibibangikanywa. Hanagura burundu ubucuti bwihariye bwose waba waragiranye n’umuntu uwo ari we wese bugamije gushinga urugo ntibikunde, nibwo umunezero wawe uzuzuzwa n’uwo muri kumwe, kandi wirinde kumugereranya n’abo bose kuko arabaruta bose.

Gerageza kurinda umuriro wawe gucika, ongeramo inkwi

Iyo mumaze kwemeranywa kubana ndetse mukabigeraho, buri wese aba afite inshingano yo kurinda iryo sezerano. Inkwi washyize mu ziko ufatisha umuriro, ntabwo zishobora gucanira ibishyimbo kugeza bihiye. Ababana ubuziraherezo, ni abagerageza gushyigikira urukundo, kandi bakarushakira ibirungo igihe cyose rusa n’urwenda gukayuka. Ntibiba bigishingiye ku marangamutima gusa iyo ubana n’uwo mwashakanye, hazamo ibindi bintu byinshi bitandukanye nk’uko twabibonye mu nyigisho zabanjirije iyi.

Ku bakunda Imana rero, ibiza byose bifatikanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. (Abaroma: 8: 28)
Kimwe mu bikomeza uru rukundo cyangwa byongera ikibatsi, ni ukwibuka amateka meza y’ubutsinzi banyuranyemo. Nta na kimwe Imana ibazanira igamije kubasenya, ahubwo iba igambiriye kubavana mu bwiza ibageza mu bwisumbuyeho, kandi ntacyo izana kiruta ukwizera yabahaye, ari nayo mpamvu hatariho kwiyorohereza na guto kuko ugutsindwa kose umuntu ubwe aba abifitemo uruhare kuko Imana ibiguha yabanje kubona ko uzabishobora, ndetse biba ari na rusange kuko hari ababasha nk’ibyawe ndetse binabiruta. (1Abakorinto 10:13)

Nta cyiza iyo musubiramo ukuntu mwihanganiye ubukene nyuma yo gutabarwa; Biranezeza cyane gusubiramo amateka y’ukuntu mwanesheje ibigeragezo by’amagambo byashatse kubatanya; Biranezeza cyane gusubiramo ukuntu mwihanganiye gutinda kubona umwana ntimucane inyuma; Biranezeza gutanga ubuhamya bw’ukuntu mwakijijwe mukanakundana mukennye munakize bigakomeza ndetse bikarushaho;…

Ibyo Imana ikunyuzamo, bikubera ibi none ariko ejo bizahinduka ishmwe kandi uzumva ufite ishema ryinshi n’ubushizi bw’amanga mu gihe ubitangira ubuhamya bwo kunesha. Intambara zose n’amakuba bigomba gusiga bibaye amwe mu mabuye akomeza inyubako yanyu, cyangwa urukwi rukomeza kwongera ikibatsi cy’umuriro.

Umwanzuro: Nshuti ukiri mu gihe cyo guhitamo cyangwa wahisemo, ndagusaba nagusabira imbaraga zo kureka umuriro ugurumana ukazima hakaka ufite ikibatsi, utabasha kuzima mu buryo bworoshye. Ntukubakire urugo ku rukundo rwo mu irambagiza/zwa, ahubwo niba igihe cy’irambagiza gishize ubwo umuriro wafashwe, reka urwo ruhe umwanya urukundo rw’ikibatsi rudashashagirana hejuru cyane ariko ruramba.

Si ngombwa ko uvuga umuriro ufite uko uteye ahubwo iyo uhishije vuba kandi neza bigaragaza neza umuriro wacanyeho. Si ngombwa cyane guhoza ku rurimi iby
’urukundo rwawe, ahubwo niba koko ruhari nyarwo imbuto zarwo zigaragarira ababishaka n’abatabishaka.

Dusenge: Mana yacu, dusabiye abasore n’inkumi bari mu bihe bikomeye by’amahitamo kugira ngo ubahuze n’umugambi wawe, ntibazigere bicuza icyemezo cyawe. Ushyigikire izamaze gushingwa, twanze ugusenyuka kw’ingo gukabije muri iki gihe, tugusabye imiryango mizima ifite urufatiro ruzima, kandi yuzuye umunezero n’ibyishimo, kugirango n’abayikomokamo bavome ku isoko nziza bazabeho ubuzima buguhesha icyubahiro, mu izina rya Yesu Amen

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?