Ihema ry’ibonaniro ritwigisha iki mu rugendo(...)

Kwamamaza

agakiza

Ihema ry’ibonaniro ritwigisha iki mu rugendo rujya mu i Juru?-Pst Desire Habyarimana


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-10-27 06:00:12


Ihema ry’ibonaniro ritwigisha iki mu rugendo rujya mu i Juru?-Pst Desire Habyarimana

Ihema ryagiraga ibice 3: Hanze habaga igicaniro, hagati habaga abatammbyi bakora imirimo ya buri munsi, hanyuma hakaba ahera cyane habaga isanduku y’isezerano yabagamo ibintu bitatu(Inkoni yarabije, Manu, n’Amategeko).

Muri ibi bice bitatu, ahera cyane ni ho Imana yavugiraga rimwe mu mwaka. Umutambyi mukuru yinjiragayo akabanza gutanga icye gitambo, agatamba iby’Abisiraheli. Hanze ho bahoraga batamba buri munsi umuryango winjiraga aho hanze, wari munini wapimaga metero 12. Abisiraheli bose bagombaga kuza bakazana ibitambo byabo, bagasaba imbabazi. Aho ni inyuma mu mubiri, reka tubihuze na mbabarira iyo uje kwihana ibyaha: Isengesho Imana idashobora gusubiza inyuma ni isengesho ryo kwihana ibyaha, isengesho Imana idashobora gusubiza inyuma habe na rimwe, ni isengesho risaba Imana imbabazi!

Ariko iyo urenze hanze, ugera ahera: Ibyo ni ukumenya ko turi abami n’abatambyi bo mu bwami bw’Imana. Hirya yo gukizwa, Imana igutoranyiriza gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Kugera ahera cyane rero, Yesu yabwiye Umusamaliyakazi ngo “Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by’ukuri basengera Data mu Mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga.”

Si ukumusengera mu misozi yo kwa Yakobo, si amariba yabo, si i Yerusalemu, oya! Ni mu mwuka no mu kuri. Iyo umuntu asenga akwiye kurenga igice kitwa umubiri, akwiye kurenga amarangamutima, akagera ahera cyane (Agasengera mu mwuka no mu kuri). Isengesho risengewe mu mubiri rigira agaciro katari kenshi, keretse iyo ari ‘Mbabarira gusa’. Iyo umuntu ageze ahera cyane rero, birumvikana ko aba afite amategeko y’umwihariko!

Ubundi iyo umuntu amaze gukizwa, ntabwo aba akiyoborwa na: Ntukice, ntugasambane,… oya! Ahubwo Imana iguha andi mategeko y’umwihariko, kandi ayo yaguhaye siyo iha abandi (Kuko ibyo nakwihanganira si byo wowe wakwihanganira), ni yompamvu iguha amategeko y’umwihariko. Mu rwandiko rw’Abaroma igice cya 12, hari amategeko atandukanye na ‘Ntukibe’, ‘Ntugasambane’ . Ni amategeko avuga ku buzima busanzwe dukwiye kwitondera niba koko tuzi ibyo Yesu yakoze mu buzima bwacu.

Ayo mategeko aravuga ngo:"Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Mwange ibibi urunuka muhorane n’ibyiza. Ku byo gukunda bene Data mukundane rwose, ku by’icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we, ku by’umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorere Umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Mwishimane n’abishima, murirane n’abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n’ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge.

Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka, mu rwanyu ruhande mubane amahoro n’abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo “Guhora ni ukwanjye, ni jye uzitura, ni ko Uwiteka avuga.” Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo anywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza."

Ikintu gitangaje benshi batari bazi ku ihema ry’ibonaniro!

Ihema ry’ibonaniro, iyo urebeye inyuma nta kintu cyasaga nabi nkaryo! Inyuma h’ihema, ryari ritwikiriwe n’uruhu rw’inyamanswa yitwa Tahashi (Cyari ikintu gisa nabi kitagira isura), ariko igitangaje imbere ibintu yose byari zahabu. Ikibabaje kuri ubu, twarabicuritse Tahashi (Bya bintu bibi by’umukara) twabizanyemo imbere, zahabu tuyishyira inyuma!

Mu rusengero tuba turi abatagatifu dusa neza, ugira ngo ni zahabu. Buri dini na buri torero ryose ritangiye baba bavuga ko bazanye ubwami bw’Imana n’ububyutse, mbese inyuma bitwikira uruhu rwa zahabu ariko imbere hari umukara. Abantu benshi bakomerekeye mu matorero, kuko binjiyemo imbere basanga nta zahabu irimo.

Tubihuze n’icyo Pawulo yavuze ngo“ Ubwo bwami tubutwaye mu nzabya z’ibumba” Imbere hari yo ibintu by’agaciro gakomeye, gakomeye, nsubiremo ngo ‘Gakomeye’! Ubwami bw’Imana Yesu yabuviriye amaraso ku musaraba kugira ngo abuduhe. Imana byasabye ko yicisha bugufi, ivukira mu nda y’umugore. Agakiza ni ikintu cy’agaciro, ni impano y’Imana. Ni ubuntu Imana igira kukakira, Yesu yaravuze ngo "Byamarira iki umuntu gutuna iby’isi byose akabura ubugingo"

Dukwiye rero guhindura imyumvire, tukamenya ko hirya y’urusengero (Ihema) natwe turi ihema. Ikindi tukamenya niba imbere mu ihema dufitemo iby’agaciro. Abantu kandi bakwiye kumenya ko abizera tudaciriritse, nubwo inyuma ihema ridasa neza, mo imbere harimo zahabu. Ntidukwiye kwibagirwa kandi ko ihema mu bantu ari Imana mu bantu, bivuze ko aho uri hose bagomba kumenya ko uri uw’Imana bityo ukahazana impinduka.

Reba hano ikiganiro na Pasiteri Desire Habyarimana asobanura Iby’ihema ry’ibonaniro, anagaragaza aho bihuriye n’ubuzima bw’umukristo uyu munsi.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?