Ihame ryo kubiba no gusarura / Pastor Desire HABYARIMANA

Zaburi 126: 5 "Ababiba barira, Bazasarura bishima."